Yeryüzündeki Su Yer Değişimine Uğruyor

Yeryüzündeki Su Yer De?i?imine U?ruyor

Bilim adamlar? 30 y?l içerisinde  115 bin kilometrekarelik kara parças?n?n sularla kapland???n?, 173 bin kilometrekarelik suyun da kara parças? haline geldi?ini ortaya ç?kard?.
Bilim insanlar?, dünya yüzeyindeki sular?n 30 y?l içerisinde nas?l de?i?iklik gösterdi?ini anlamak için uydu görüntülerini inceleyerek, 115 bin kilometrekarelik kara parças?n?n sularla kapland???n?, 173 bin kilometrekarelik suyun da kara parças? haline geldi?ini belirledi.

Sonuçlar “Nature Climate Change” dergisinde yay?mlanan çal??may? yürüten ekipten Dr. Fedor Baart, sular?n en fazla Tibet Platosu’nu kaplad???n?, sudan karaya en büyük dönü?ümün Aral Gölü’nde ya?and???n? ifade etti.

Birçok k?y? bölgesinde önemli ölçüde de?i?im oldu?unu vurgulayan Baart, “Daha önce haritalanmayan yerlere bakarak i?e ba?lad?k.” dedi.

Baraj say?s?ndaki art???n da karalar?n sularla kaplanmas?n? art?rd???n? söyleyen Baart, eriyen buzullar nedeniyle yeni göllerin olu?tu?u Tibet Platosu’ndaki büyük de?i?ikliklerle bir zamanlar geni? toprak parças? olan karalar?n günümüzde sular alt?nda kald???n? bildirdi.

Aral Gölü neredeyse tamamen kurumak üzere

Baart, “Myanmar’da çok say?da baraj?n in?a edildi?ini biliyorduk ancak ?imdi kaç tane oldu?unu görebildik. Kuzey Kore’nin Güney Kore s?n?r?nda barajlar in?a etti?ini gördük.” de?erlendirmesinde bulundu.

En büyük de?i?imin Orta Asya’daki Aral Gölü’nde görüldü?üne dikkat çeken Baart, bir zamanlar en büyük göllerden biri olan Aral Gölü’nün, mühendislerin tar?m arazilerini sulamak için nehirlerin yönünü de?i?tirmesinin ard?ndan, neredeyse tamamen kurudu?unu vurgulad?.

Ara?t?rmac?lar, ABD’nin en büyük temiz su sa?lay?c?s?, Las Vegas yak?nlar?ndaki Mead Gölü’nün su kaybetti?ini ve 222 kilometrekaresinin kurudu?unu aktard?.
yeryuzundeki-su-msu

K?y? bölgelerini de inceleyen ara?t?rmac?lar, sahillerin 33 bin 770 kilometrekare toprak kazan?rken, 20 bin 100 kilometrekare su kaybetti?ini belirledi.

NASA’n?n Landsat uydusundan al?nan görüntüleri inceleyen ekibin, daha önce kay?t alt?na al?nmayan yap?lar? tespit etmeyi ba?ard??? kaydedildi. Riley Dixon Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir