Artik X-Ray Cihazlarıyla Resimlerinizi Sanat Yapmanız mümkün !

  1. Artik X-Ray Cihazlar?yla Resimlerinizi Sanat Yapman?z mümkün !

image

1876 y?l?nda resim yapan Edgar Degas ilk kad?n resminin portresini canland?rarak insanlar?n ne kadar çok kusursuz oldu?unu gösterdi ne kadar ba?ar?l? bir ressam oldu?u kadarda insanlar?n ruh hallerine göre onlara portrelerde modeller haz?rl?yordu ve i?inde memnun gözüküyordu fakat bir süre sonra i?inden memnun degil gibi gözüküyordu ve as?larak öldürüldu ?u anda ise dünyada aranan baz? ?eyler ortaya ç?kmaya ba?l?yor ve bunlara edgar degas’?n sanat eserleride dahil ilk bulunan foto?raflar? ne tesadüfki kad?n portresiydi y?l?m?zda x-raylerle Nas?l çizildi?i ne gibi taktikler uyguland??? Nas?l bir bayan? çizdi?ini görebiliyoruz  zarif elmac?k kemikleri d??ar?da bir kad?na benziyor (foto?raflar? zaten ba?l?k foto?raf? olarak bulabilirsiniz ) ve bunlar? arkeologlar x-ray alt?nda kontrol etmeye ba?lad?lar içlerinden biri Edgar Degas’?n yapt??? foto?raflarda 1876 y?l?nda bile gölgelendirme tekni?i yap?ld???n? ö?rendi ço?u ki?i buna ?a??rm?sken orada yeni çal??maya ba?layan genç bir Ada’m x-rayl? portrenin bir kopyas?n? ald? ve üzerinde çal??maya ba?lad? ba?ta normal gibi gözüken çizim x-ray ile çok daha güzel olmu?tu bunu farkeden arkeolog i? arkada?lar?na söylemi?ti fakat onlar?n ilgilenmedi?ini resmin onda kalabildi?ini ve istedi?ini yapabilece?ini soylemisti arkeolo?umuzda ilk olarak bunu bir ressama götürdü ve ressam arkeologu h?rs?z olarak görüp elindeki resmi ondan alm??t? arkeologun yapabilecegi hiçbir?ey yoktu ve ileride 2008 de o arkeologun x-ray ile buldu?u eser 2015 y?l?nda en be?enilen resim stili olarak seçilip ödül ald? 1876 y?l?ndan bu yana kadar uzanan bu garip olay y?l?m?zda ise sosyal medyalarda xstil adl? filtre ile gündeme geldi umar?m bu konu ho?unuza gitmi?tir sevgilerle …

WhatsApp Image 2016-08-05 at 09.17.18 Randy White Authentic Jersey

Etiketler:, , ,

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir