Ünlülerin İcloud hesaplarına erişen Adam Yakalandı

Ünlüleri Hackleyen Adam Hüküm Giydi!
Ünlülerin iCloud hesab?n? hackleyen ve foto?raflar? internet üzerinden payla?an hacker hüküm giydi. Mahkeme taraf?ndan hacker’a verilen cezan?n boyutu tart??ma yaratt?.

13 ki?inin hesab?n? hack’lemek ve 161 adet foto?raf? çalmak suçuyla Andrew Helton‘a 6 ay hapis ve 3.000 dolar para cezas? belirlendi

Ünlülerin iCloud hesaplar?n?n hack’lenerek özel foto?raflar?n?n internete s?zd?r?lmas?na ili?kin soru?turma kapsam?nda suçlanan 36 ya??ndaki Ryan Collins suçunu kabul etti.

Ünlülerin ç?plak foto?raflar?n? çalan hacker yakaland?

2014 y?l?nda ya?anan olayda kilit bir rol oynad??? belirtilen ABD’li adam?n aralar?nda ünlü isimlere ait 50 iCloud hesab? ve 72 Gmail hesab?n? hack’ledi?i dü?ünülüyor.

ABD Adalet Bakanl???’ndan yap?lan yaz?l? aç?klamada Collins’in foto?raflar?n internete s?zd?r?lmas? konusunda henüz bir bulguya rastlanmad???n?n da alt? çizildi.

ÜNLÜLER?N HESAPLARINA NASIL ULA?TI? 

Soru?turma kapsam?nda Collins’in onlarca ünlü ismin iCloud ve Gmail hesaplar?na nas?l ula?t??? da netlik kazand?. Yakla??k 2 y?l boyunca bu sald?r? için giri?imlerde bulunan ABD’li adam, kurbanlar?na Apple ve Gmail’den gelmi? süsü verilen elektronik postalar göndererek bilgilerini ele geçirmi?.

Google ünlülerin iCloud foto?raflar?n? silemiyorGoogle ünlülerin iCloud foto?raflar?n? silemiyor

Collins’in kulland??? bir ba?ka yöntem ise y?ld?z isimlerin ?ifrelerini tahmin etmek. ?ddiaya göre, hack sald?r?s?na u?rayan pek çok isimin ?ifreleri tahmin edilmesi kolay kombinasyonlardan olu?uyordu.

 Mike Ditka Womens Jersey

Bir Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir