TWİTTER’A GECE MODU ÖZELLİĞİ GELDİ

TW?TTER’A GECE MODU ÖZELL??? GELD? !! 


Twitter’a gece modu özelli?i geldi

Twitter Gece Modu !!

Gece modu özelli?i kullan?labilir duruma gelmi? bulunmakta 

Sosyal medyay? teknolojik aletimiz olan ak?ll? telefonlar?m?zdan özellikle hava karard???nda geceleri s?kça takip ediyoruz böyle vakitlerde telefonun etrafa yayd??? ???k sizlerinde ya?ad???n? dü?ünerek, tahmin edebilece?iniz gibi gözleri fazlas?yla yoruyor. Twitter’a eklenen gece modu özelli?i geceleri uygulamada gezinmeyi keyifli hale getirmekle birlikte göz sa?l???n?da koruyacak ve gözleri yormayacak

?lk Android cihazlar için duyurulan yeni özelli?i aktif etti?inizde klasik beyaz fonun yerine maviye dönük koyu renk temaya geçi? yap?yoruz. Gece modu özelli?i pek çok kullan?c? taraf?ndan be?eni ile kar??land? ayn? davran??? di?er sosyal a?lar?n uygulamalar?ndan da bekliyoruz.)

Twitter gece modu özelli?i nas?l aç?l?r?

  • Üst menüde, gezinti menüsü simgesini veya profil simgenizi göreceksiniz. Sizde hangi simge varsa ona dokunun ya da ekran?n solundan sa?a do?ru çekin.
  • Gece Modu seçene?inin yan?ndaki kayd?r?c?y? kayd?rarak kapat?n veya aç?n.
Az önce söyledi?im gibi Gece Modu özelli?i ?imdilik Android cihazlara geldi, iOS cihazlara ne zaman gelece?i ise bilinmiyor.

 

Twitter Gece Modu Özelli?i

Ayr?ca Twitter’da ki K?saltmalar?n Anlamlar?n?da Okumadan Geçmeyin diyeyim 


1- Twitter’daki k?saltmalar?n anlamlar? neler?

 

K?saltmalar ve anlamlar?:

“#FF” Follow Friday anlam?na gelen k?saltma, bir Twitter gelene?i olan her Cuma günü, listenizdeki ki?ilere yeni ki?ileri önerme anlam?na geliyor. Ba?a #FF yazd?ktan sonra, @ i?aretiyle beraber kullan?c?lar? s?ralaman?z yeterli.

“RT” ReTweet anlam?na gelen bu k?saltma, ba?kas?n?n att??? tweet’i tekrar tweetlemek anlam?na geliyor. Baz? hesaplar?n ReTweet’i kapad??? dü?ünülerek, kullan?c?lar Al?nt? ba??na RT yazarak, gözükmesini istedikleri mesajlar? belirtiyorlar.

“$” yani dolar i?areti finansal bir hashtag olarak da alg?lanabilir. ?irket isimleri önünde belirtildi?inde o firmadan finansal aç?dan bahsetti?iniz anlam?na geliyor.

“CC” ayn? e-postalardaki kullan?m? ile kar??m?za ç?k?yor. Karbon kopya anlam?na gelen ve bu ba?lamda kullan?lan CC, o tweet içinde mention yapt???n?z ki?inin tweete dikkatinin çekilmesini sa?l?yor.

“NSFW” E?er uygunsuz içeri?e sahip bir tweet yaz?yorsan?z, ba?lang?çta takipçilerinizi bu k?saltmayla uyarabilirsiniz. Not safe for work anlam?na gelen bu k?saltma, genellikle uyar? amac?yla kullan?l?yor. Lucas Johansen Authentic Jersey

233 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir