Türkiyede Siber Savaş!

Dünya çap?ndaki ?nternet trafi?inin ve siber tehditlerin izlenmesine olanak veren ATLAS dünyada haftada 124 bin ortalama, Türkiye’de ise haftada 18 bin sald?r? oldu?unu aç?klad?

Siber güvenlik kurulu?u Arbor Networks, dünya çap?nda 330 a? operatöründen gelen verileri ATLAS ismini verdi?i platform üzerinden anl?k olarak görüntülüyor yani bu yolla “online hizmetleri engelleme”ye yönelik siber tehditlerin (DDoS sald?r?lar?n?n) an?nda tespit edebilmesini sa?l?yor

Peki, DDoS nedir?

yani k?saca

DDoS yani Distributed Denial of Service (Da??t?k Hizmet Engelleme)sald?r?lar?, tamamen Bilgi Güvenli?i unsurlar?ndan Eri?ilebilirli?i hedef almaktad?r. Öncesinde sadece DoS (Denial of Service), yani tek bir kaynaktan hedefe do?ru sald?r? yap?lmas? ?eklinde ortaya ç?kan bu sald?r? türü, zamanla ?iddetinin artt?r?lmas? için çok say?da kaynaktan tek hedefe yap?lan sald?r? ?ekline dönü?mü?tür.

ATLAS üzerinden Türkiye verilerine bak?ld???nda, 2016’n?n ilk alt? ay?nda 110 binden fazla sald?r? ya?and??? tespit edildi. Haftada 18 bin siber tehdidin gündeme geldi?i Türkiye’de, bu dönemde ya?anan en büyük sald?r? ise saniyede 213 Gb’a ula?t?. Türkiye’ye yap?lan saniyede 10 Gb’?n üzerindeki büyük boyutlu sald?r?lar?n Amerika, Rusya, Almanya ve yine Türkiye’den kaynakland??? biliniyor

“1 Gb’l?k sald?r? bile ?irketleri devre d??? b?rakabilir”

yln?zca saniyede 1 Gb’l?k bir DDoS (online hizmetleri engelleme) sald?r?s?n?n pek çok kurulu?u tamamen devreden ç?karabilecek büyüklükte oldu?una dikkat çeken Artar, “2016’n?n ilk yar?s?nda ortalama sald?r? boyutu 2015’e göre %30’luk art??la 986 Mb/s olarak izlendi. Ortalama sald?r? boyutunun 2016 y?l? sonunda 1,15 Gb/s olmas? bekleniyor.” ?eklinde konu?tu. Artar, Türkiye’deki sald?r?lar?n yüzde 88’inin saniyede 500 Mb’in alt?nda oldu?unu, bunun da ?irketlerin özellikle uygulama katman?na yönelik önlemlere yat?r?m yapmas? gereklili?ini ortaya koydu?unu belirtti.siber Bill Barber Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Abc homework for preschool
Louis vuitton key pouch review journal newspaper
Adelmo case samarina gr
Incendie wajdi mouawad dissertation proposal
Custom paper printing company
Import vs muscle essays on education
Paramount dvd logo history papers
Ppt presentation easy topics for persuasive essays
Education cover letter examples
Personal statement for research internship examples
Aminoacetonitrile synthesis of dibenzalacetone

Feasibility report example topics for a research

Beta research and development need wood middle school website

Upward bound essays

Mefenamic acid synthesis of dibenzalacetone

Fronted adverbials homework meme

How to write a paper in english

Free fmcg case study

Clinical research ethics case studies

Case studenti milano bocconi