Türkiye ve Dünyada Akıllı Binalar

Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisli?i Enerji Tasarrufu ve Uygulamalar? dersinde yapm?? oldu?umuz Ak?ll? Binalar ve Uygulamalar? ile ilgili sunumu sizlerle payla??yorum.Sunumda ak?ll? binalar?n tan?t?m?,tarihçesi,ev otomasyonu,kullan?lan yaz?l?mlar,ev aletleri,ak?ll? binalar?n avantajlar? ve dezavantajlar?,güvenlik sistemi,ayd?nlatma sistemi,perde ve panjur sistemleri,iklimlendirme sistemi,konfor sistemi,ileti?im ve multimedya sistemleri,kar – buz eritme sistemleri ve örnekler yer almaktad?r.
Sunumu yapanlar : Gürsel Günacar, Neslihan Acar , Hamiyet Bayram.

NOT : Bu yaz? sunumun üçüncü bölümüdür.Sunumun devam?na a??a??da verilen linklerden ula?abilirsiniz.

Türkiye’deki Ak?ll? Bina Kavram?
Dünyada tükettirebilme kavram?n?n önem kazanmas? ile birlikte, geri kalm?? toplumlarda,
insanlar?n kendisini farkl? k?labilme güdüsü korkunç ölçüde geli?meye ba?lam??t?r.
Bu nedenle bilinçsizce yeniyi yakalama çabas? ile ba?ar?s?z ve taklit örnekler olu?maya ba?lam??t?r.

Pazarlama Grup Direktörü Fikret Ergüder diyorki;
Ak?ll?l?k bir marka olarak görülecekse Türkiye için uygun de?ildir. Bununla birlikte, bir de?er olarak görüp, hayat?m?za uyarlayacaksak uygundur.

Bir yap?n?n tam anlam? ile ak?ll? say?labilmesi için, tasar?m sürecinden itibaren, merkezi denetim ve i?letmeyi sa?layan alt sistemler ile bir bütün olarak ele al?nmas? gerekmektedir.
Türkiye’de yakla??k olarak 1990’lar?n ba??ndan itibaren ak?ll? bina uygulamalar?n? görmekteyiz fakat ne yaz?k ki ülkemizdeki yakla??mla, yap?da söz edilen sistemlerden yaln?z bir tanesinin bulunmas? ak?ll?l?k için yeterli görülmektedir.

Ülkemizde ak?ll? binalar ile ilgili bir di?er sorun ise mimarlard?r.Baz? özel örnekler d???nda ak?ll? bina projeleri mimarlar taraf?ndan tasarlanmakta ve ak?lland?r?lmas? için mühendislere gönderilmektedir.Bu yakla??m ile birlikte bak?m, kontrol, hijyen ve güvenlik gibi sistem aksamalar? meydana gelmektedir(örn hasta bina sendromu).

Örnekler:
1.?? Kuleleri

Yap?mTarihi : 1996-1999
Yeri : 4. Levent-?stanbul
Arsa Alan? : 26000m2
Bina Yüksekli?i : 181.1m
Cam Türü : Reflekte Cam Sistemi
HVAC : %100 iklimlendirme
Ayd?nlatma Sistemi : Enerji tasarruflu Flouresan kullan?lmaktad?r.D?? ayd?nlatmada fotoselli sistem mevcuttur.
Yang?n Sistemi : Duman/S?cakl?k dedektörleri,spinkler sistemi, gazl? söndürme sistemi
Güvenlik Sistemleri : CCTV,kartl? geçi? sistemi,X-ray cihaz?,güvenlik elemanlar?

Türkiye’nin en ak?ll? 2. binas? olarak da tan?nan ?? Bankas? Kuleleri ayn? zamanda Türkiye’nin en yüksek 4. binas?d?r.Kulelerin giydirme cephe uygulamas?nda da Türkiye’de ilk defa uygulanan bir sistem olan panel sistem tercih edilmi?tir.Her kat için kat yüksekli?inde ve modüler geni?likte prefabrik olarak imal edilen cephe panelleri kat dö?eme kiri?ine monte edilmi?tir. Böylelikle deprem s?ras?nda her panelin ba??ms?z hareket etmesi sa?lanm??, ayr?ca montaj nokta say?s?n?n enaza indirilmesi sonucu, montajhatalar?ndan olu?abilecek yal?t?mproblemleri de ortadan kald?r?lm??t?r.

Kullan?lan Sistemler :
Is?tma,Klima,Havaland?rma,Nemlendirme,Su ?artland?rma,Is? geri kazan?m sistemleri,Yang?n alg?lama, söndürme,Uyar? sistemleri,Merdiven bas?nçland?rma sistemleri,Ayd?nlatma,Güvenlik,Bahçe sulama,Ups
Yukar?daki sistemler sadece bir otomasyon sistemine entegredir.
Bu ?ekilde bir dokunu?la, enerjiyi en ak?lc? ?ekilde kullanarak minimum enerji ile maksimum konfor sa?lanmaktad?r.
Yang?n ve deprem gibi acil durumlarda uygulanacak olan otomasyonun en k?sa sürede, kullan?c? hatalar?na izin vermeden çal??t?r?labilmesi sa?lanabilmektedir.
?? kulelerindeki bu sistem ortam s?cakl???n?, hava kalitesini ve klima ko?ullar?n?; de?i?en d?? hava ko?ullar?, güne? ???nlar?, insan ve makinelerin yayd??? ?s?lar kar??s?nda optimum bir düzeyde tutabilmektedir.Ayr?ca ?? Kulelerinde otomasyon sistemi ile enerjinin en ak?ll? ?ekilde kullan?m?n? sa?lamak amac?yla çe?itli stratejiler uygulanmaktad?r.Bina içindeki havan?n kalitesini devaml? ölçerek gerekli olan taze hava miktarlar?n?n ayarlanmas?, bu havan?n filtrelenmesi, ?s?t?lmas?, so?utulmas? ve nemlendirilmesi.

Bunlara ek olarak ?? Kulelerinde;
Ayd?nlatmalar?n zamana göre aç?l?p kapat?lmas?,
Gerekti?i zaman d?? havan?n direkt olarak bina so?utmas?nda kullan?lmas?.
Binadan d??ar? verilen at?k havan?n ?s?s?n?n çe?itli yöntemlerle geri kazan?l?p tekrar kullan?lmas?,
Çevreye ?s? yayan cihazlar?n ?s?s?n?n kazan?larak s?cak su kullan?m?na yönlendirilmesi,
Topra?a yerle?tirilen nem sensörlerinden kumanda alarak gereksiz fazla sulaman?n engellenmesi,
Bir yang?n durumunda insan ya?am?n? kurtarmak için gereken tüm önlemlerin öncelikle otomatik olarak al?nmas? yap?labilmektedir.

?stanbul Dünya Ticaret Merkezi

Yap?mTarihi : 1998-2000
Yeri : Bak?rköy-?stanbul
Arsa Alan? : 87329m2
Bina Yüksekli?i : 74.7m
Cam Türü : Reflekte lamine,çift cam sistemi
HVAC : %100 iklimlendirme,çar?? katlar?nda VAV sistem.
Ayd?nlatma Sistemi : Enerji tasarruflu Flouresan kullan?lmaktad?r.D?? ayd?nlatmada fotoselli sistem mevcuttur.
Yang?n Sistemi : Duman/S?cakl?k dedektörleri,gazl? söndürme sistemi
Güvenlik Sistemleri : CCTV,kartl? geçi? sistemi,X-ray cihaz?,güvenlik elemanlar?

Dünya Ticaret Merkezi’nin Is?t?lmas?:
Kazandan elde edilen s?cak ak??kan klima santrallerine verilerek, ma?azalara ?s?t?lm?? ve nem oran? ayarlanm?? hava verilmektedir. Ma?azalarda mevcut VAV üniteleri ç?k??lar?ndaki, termostat kontrollü ?s?tma serpantinlerine de s?cak ak??kan gönderilerek ma?azalarda ihtiyaç duyulan ortam s?cakl??? elde edilmektedir.

Dünya Ticaret Merkezi At?k Sular? De?erlendiriyor:
At?k sular Ayamama Deresi yak?n?ndaki ar?tma tesisine toplanarak biyolojik yöntemle çal??an ar?tma i?lemine tabi tutulur. Ar?t?lan su ihtiyaca göre bahçe sulama i?lerinde kullan?l?r. Fazla su Ayamama Deresine de?arj edilir. Bina ve otopark alanlar?nda toplanan ya?mur ve taban suyu terfi istasyonundaki ya?mur suyu pompalar?yla Ayamama Deresine de?arj edilmektedir.

Yap? Kredi Bankas? Operasyon Merkezi Binas?
Binan?n her kat? dö?emenin alt?ndaki bir hava ak?m? sistemi kullan?larak havaland?r?lmaktad?r. Hava, yükseltilmi? dö?emedeki ?zgaralardan dü?ük düzeyde sa?lanmakta ve do?al bir yükseli?le tavana yöneltilmektedir.
S?cakl?k de?i?imlerini azaltmak için iç yüzeydeki betonarme unsurlar ç?plak b?rak?lm??t?r.

D?? Ticaret Kompleksi
D?? Ticaret Kompleksinde ayd?nlatma tasar?m? gün ?????na dayal?d?r. Ofis mekanlar?n?n yer ald??? katlarda, atriumdan al?nan gün????? iç mekanlara iletilmektedir. Kullan?lan cam bölmeler ile ofis alanlar? da ayd?nlat?lmaktad?r. Gün ?????n?n yan?nda yapay ayd?nlatma elemanlar? da fazla say?da kullan?lm??t?r. Gün ????? ve dimmer kontrollü enerji etkin yapay ayd?nlatma sistemi uygulanmaktad?r.Ayd?nlatma sistemi, bina otomasyon sistemi taraf?ndan kontrol edilmektedir.

Commerzbank Merkez Binas?
Almanya, Frankfurt’ta bulunan bu bina Avrupa’n?n en yüksek ofis binas?d?r. Dünyan?n say?l? ak?ll? binalar?ndan biri olan Commerzbank, bina ve ofis otomasyon sistemlerini kullanarak minimum enerji tüketimi ile maksimum performans yakalayan ekolojik bir binad?r.Binan?n plan?, üçgen bir atrium çevresinde düzenlenen çal??ma alanlar?ndan olu?maktad?r.
Atrium her 12 katta bir yatay bir cam bölmeyle ayr?larak hava ak??? yönlendirilmi?, böylece baca etkisi ortadan kald?r?lm??t?r.

RWE Tower
Dünyan?n ilk ekolojik kulesi olan RWE kulesinin silindirik formu tüm katlarda hava ak???n?n dü?ey sirkülasyonunu ve diyagonal havaland?rmay? kolayla?t?rmaktad?r.Binadan at?lan hava k???n, ?s? geri kazan?m? sa?lamak için dü?ey borularla merkezi tesise gönderilmektedir. Cephe,k???n iyi bir yal?t?m ve kombine güne? koruyucu elemanlar? ile, yaz?n ise etkin solar koruma ile sa?lamaktad?r.

Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi
?kiz kulelerden olu?an yap? 240 m yüksekli?indeki ve birbirine 3 köprü ile ba?l?d?r.Her köprüye 1 tane rüzgar türbini tak?lm??t?r.Bu gökdelenler, rüzgar? birbirleri aras?na yönlendirerek ve h?z?n? art?rarak, projenin verimini art?r?yorlar.Bunun yan?nda, bu gökdelenlerin kendilerine has e?siz ?ekilleri, köprüler aras?ndaki bas?nç farkl?l?klar?n? minimuma indirgemeyi sa?layarak, yükseklik artt?kça rüzgar h?z?n?n da artmas?ndan dolay? olu?abilecek farklar?, minimuma indirgiyor ve türbinler aras?nda e?it bir rüzgar h?z da??l?m? sa?lam?? oluyor.Bu özelliklerin tümü de, jeneratörlere güç sa?lamada ekstra verimlilik elde etme imkan? veriyor.

Ak?ll? Binalar Sunum 1 : http://bilgitara.com/akilli-evler-ve-ev-otomasyonu/
Ak?ll? Binalar Sunum 2 : http://bilgitara.com/akilli-ev-sistemleri/
Ak?ll? Binalar Sunum 3 : http://bilgitara.com/turkiye-ve-dunyada-akilli-binalar/ Nemanja Bjelica Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Research proposal on intellectual property rights
Argumentative essay on poems
Response application letter job
Case study interview techniques for managers
New zealand fire service commission research report
Mri accident florida research
Rubric for a personal essay
Decision making research proposal
Dissertation printing and binding birmingham
Writing an essay tips and tricks
Environmental pollution india essays

Example of am application letter

The archival image in fiction and analysed and annotated bibliography

Disadvantages of coeducation in points essays on success

How to make an annotated bibliography in zotero

Essay idea topics

Essays on studio ghibli dvd

Example correlational research proposal

Atl court case search

Extended definition essay write