Tüp Yardımı Olmadan Nefes Almayı Sağlayan Maske Triton

                                 

Yüzmeyi, dalmay? veya  denizde-havuzda bol bol vakit geçirmeyi sevenlerin, her su alt?ndan nefessiz kalarak alel acele  ç?karken eksikli?ini hisseti?i yegane insansal zay?fl???m?z: suda nefes alamamak. Oksijen tüpleri mi? Kim üstünde deniz ?ortu varken biber gaz? s?kacakm??cas?na s?rt?nda tüp ta??may? ister ki? Ama bu dert bitiyor. Çok ?ükür imdad?m?za yine çekik gözlü biliminsanlar? yeti?iyor sorun bir maske ile çözülüyor.

Güney Koreli bilim insanlar?n?n yeni icad?: Triton. Bu ufak maske ile su alt?nda kocaman tüpler ile dola?man?za gerek kalmadan dal?? yapabileceksiniz. Oksijen tüplerindeki gibi nefes prosedürlerini ö?renmenize gerek kalmadan maskeyi hafifçe ?s?rarak a?z?n?zda sabit tutman?z yeterli.

Maske tasarlan?rken solungaçlar yararlan?ld?. ?çindeki filtreler su moleküllerinden de küçük ve havay? süzebilme özelli?ine sahip. Di?er yandan maske içindeki kompresörler s?k??t?rd?klar? fazla havay? da depolayabiliyorlar. Batarya konusu ise ayr? bir inceleme konusu diyebiliriz. Normal bayaryalara k?yasla 30 kat daha küçük ama 1,000 kat daha güçlü olan bataryalar kullan?ld?. Art?k bu maske ile tüp yerine sadece kendi a??rl???n?z? endi?e ederek dal?? yapmak mümkün hale gelecek.

                     

Tasar?m?n esas amac? uzun süren ara?t?rma dal??lar?nda ve arama kurtarma operasyonlar?nda hareket kabiliyetinien üst düzeye  artt?rmak ve dalg?çlar? yük ta??madan  kurtararak daha uzun süre 2 kat?na kadar su alt?nda kalabilmelerini sa?lamak. triton u sahil korumalar? insanlar herkes kullanacak  Böylece yüzy?llard?r insanlar?n kafas?n? kar??t?ran ve hayallerini süsleyen bir sorunu ?imdilik büyük ölçüde a?an ve tüm ara?t?rma faliyetlerinin geni? bir ölçekte yürütülmesine imkan veren gözlük yak?n zamanda insanlar için üretime geçecek.

?imdilik üretimin ne zaman ba?layaca?? ve fiyat seviyesi belli de?il. Ancak ürün ç?kt??? zaman hayat?m?zda  büyük bir yer sa?layaca?? çok aç?k. ufak bir ihtimal olsa da fiyatlar?n?n dü?ük olma ?ans? var bu  ürünü sahillerimizde de s?kça görebilece?imiz anlam?na geliyor.

 Leighton Vander Esch Womens Jersey

10 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Good business plan presentations
Sample harvard approved historical research proposal
Qualitative research proposal samples
What is the definition of photosynthesis in biology
Eaop personal essay format
Need help writing a persuasive essay
Free autobiographical narrative essays
Teaching 7th grade essay writing
Thesis about business title
Music assignment essayshark
Gastaldi pyrazine synthesis paper

Essay on our future is bright

Albanian culture essay on spain

Who was to blame for the titanic disaster essay

Foreign policy photo essays

Academic writing an introduction e-books

Read write think resume and cover letter

Engel v vitale case significance meaning

Essaystate review journal las vegas

Weokie foundation scholarship essay instructions for schedule