Tüp Yardımı Olmadan Nefes Almayı Sağlayan Maske Triton

                                 

Yüzmeyi, dalmay? veya  denizde-havuzda bol bol vakit geçirmeyi sevenlerin, her su alt?ndan nefessiz kalarak alel acele  ç?karken eksikli?ini hisseti?i yegane insansal zay?fl???m?z: suda nefes alamamak. Oksijen tüpleri mi? Kim üstünde deniz ?ortu varken biber gaz? s?kacakm??cas?na s?rt?nda tüp ta??may? ister ki? Ama bu dert bitiyor. Çok ?ükür imdad?m?za yine çekik gözlü biliminsanlar? yeti?iyor sorun bir maske ile çözülüyor.

Güney Koreli bilim insanlar?n?n yeni icad?: Triton. Bu ufak maske ile su alt?nda kocaman tüpler ile dola?man?za gerek kalmadan dal?? yapabileceksiniz. Oksijen tüplerindeki gibi nefes prosedürlerini ö?renmenize gerek kalmadan maskeyi hafifçe ?s?rarak a?z?n?zda sabit tutman?z yeterli.

Maske tasarlan?rken solungaçlar yararlan?ld?. ?çindeki filtreler su moleküllerinden de küçük ve havay? süzebilme özelli?ine sahip. Di?er yandan maske içindeki kompresörler s?k??t?rd?klar? fazla havay? da depolayabiliyorlar. Batarya konusu ise ayr? bir inceleme konusu diyebiliriz. Normal bayaryalara k?yasla 30 kat daha küçük ama 1,000 kat daha güçlü olan bataryalar kullan?ld?. Art?k bu maske ile tüp yerine sadece kendi a??rl???n?z? endi?e ederek dal?? yapmak mümkün hale gelecek.

                     

Tasar?m?n esas amac? uzun süren ara?t?rma dal??lar?nda ve arama kurtarma operasyonlar?nda hareket kabiliyetinien üst düzeye  artt?rmak ve dalg?çlar? yük ta??madan  kurtararak daha uzun süre 2 kat?na kadar su alt?nda kalabilmelerini sa?lamak. triton u sahil korumalar? insanlar herkes kullanacak  Böylece yüzy?llard?r insanlar?n kafas?n? kar??t?ran ve hayallerini süsleyen bir sorunu ?imdilik büyük ölçüde a?an ve tüm ara?t?rma faliyetlerinin geni? bir ölçekte yürütülmesine imkan veren gözlük yak?n zamanda insanlar için üretime geçecek.

?imdilik üretimin ne zaman ba?layaca?? ve fiyat seviyesi belli de?il. Ancak ürün ç?kt??? zaman hayat?m?zda  büyük bir yer sa?layaca?? çok aç?k. ufak bir ihtimal olsa da fiyatlar?n?n dü?ük olma ?ans? var bu  ürünü sahillerimizde de s?kça görebilece?imiz anlam?na geliyor.

 Leighton Vander Esch Womens Jersey

164 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir