Nokia Telefona Format Atma

Nokia telefonunuza virüs kaçt?ysa veya art?k çal??m?yorsa tek çareniz format atmaksa tam yerine geldiniz. A?a??da anlatt???m videolu ders ile telefonunuza format atabileceksiniz. Tek yapman?z gereken videodaki veya a?a??da yazd???m ad?mlar? takip edip uygulaman?z. Ard?ndan program her ?eyi yapacak.Videoda kulland???m telefon Nokia 5130 xpress music tir. Ba?ka modellerde denemedi?im için size olacak diye garanti veremiyorum. Fakat bu yöntemle büyük bir oranda ba?ar?ya ula?acaks?n?z. Telefonunuz çal??m?yor ve aç?lm?yorsa a?a??daki adrese t?klay?p o yaz?y? takip ediniz.

!!! Not : Aç?lmayan telefonlara format atma i?lemi için Burdaki Yaz?y? uygulay?n?z.

Çal??an Telefona Format At ve Fabrika Ayarlar?na Döndür

Haz?rl?k A?amas?

 • A?a??daki adresten Phoenix Service Software adl? program? indiriyoruz.
 • [restrict]http://www.mediafire.com/download.php?fx22oa4wfw6sxwl[/restrict]
 • Rehberimizdeki telefon numaralar?n? sim kart haf?zas?na kopyal?yoruz.
 • Telefonun haf?zas?nda herhangi bir dosya varsa haf?za kart?na at?yoruz.
 • Telefonun RM kodunu ö?renelim.Bunun için telefonda *#0000# yaz?n?z.Yada bataryan?n alt?ndan ö?reniniz.Rm kodunu bi yere yaz?n?z.
 • Telefonu kapat?p haf?za kart?n? ve sim kart?n? ç?kart?yoruz.Telefonun sim karts?z bir biçimde aç?yoruz.
 • Telefonun ?arj? dolu olsun emin de?ilseniz bu i?lemleri ?arja tak?l? ?ekilde yap?n.
 • Phoenix’i yüklemeden önce bilgisayar?n?zda bulunan tüm PC Suite, Software Updater, Nokia Connectivity Cable Driver, Nokia Flashing Cable Driver, Nokia Service Tool Drivers, PC Connectivity Solution gibi Nokia ile ilgili tüm yaz?l?mlar? kald?rman?z gerekli.
 • Phoenix’in kurulumunu yap?yoruz.

Format A?amas?

 • Telefonu Usb kablosu ile bilgisayara ba?l?yoruz.
 • Phoenix’i aç?p Connections bölümünden cihaz? seçin veya RM kodu yard?m?yla listeden uygun olan cihaz ad?n? seçin.
 • “Tools” Menusunden “Data Package Donwnload” a bas?n cihaz?n?z?n bataryas? alt?nda bulunan product code yi bu kutuya yaz?n ve “Check Availability” e bas?n product found yaz?s? ç?k?nca bilgileri kontrol edin ve telefonunuzla uyu?uyorsa “Download” a bas?p indirmeye ba?lay?n.
 • ?ndirme i?lemi bittikten sonra program? aç?p kapat?n.
 • Program? tekrar açt?ktan sonra ba?lant? i?lemini tekrarlay?n.Yukar?daki Flashing menüsünden Update Firmwareyi seçin.
 • Aç?lan pencerede … seçip indirmi? oldu?unuz dosyay? seçin
 • Yaz?l?m atma i?lemini ba?latmak için Refurbish’e bas?n.Yaz?l?m atma i?leminde telefonunuz uzun süre kapal? kalabilir bu sizi korkutmas?n bi süre sonra telefonunuz aç?lacakt?r.Siz bu s?rada bir?eye dokunmay?n.
 • Yaz?l?m atma i?leminden sonra program? kapat?m usb kablosunu ç?kartabilirsiniz.
 • Telefonunuzda saat tarih ayar? vs yap?n e?er telefon dili ingilizce ayarlar k?sm?ndan türkçe yapmay? deneyin.Türkçe olmazsa Telefonun Güvenlik Kodunu K?r?n adl? yaz?mda kulland???m Nemesis Service Suite(NSS) program? yard?m?yla Türkçele?tirebilirsiniz.

 Wes Horton Authentic Jersey

311 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Essays about love and hate
Letter and essay writing
How to write an essay about a classmate
Abstract examples apa research paper
Effects of violence in the media essay
Um sph reflective essay thesis
Typical argumentative essay topics
Equity research report indiabulls
Thesis on the consequences of ken sarowiwas death
Chspe essay writing task
A full written argumentative essay

Free 1000 word essay on accountability in the army

The hurt locker review essay outline

Child marriage short essay on pollution

Past thematic essays global regents exams

Wilfred martens scholarship essay

Frontal lobe dementia research studies

Research paper about vocabulary

Application letter hw to write it

Expository essay thesis builder