Nokia Telefona Format Atma

Nokia telefonunuza virüs kaçt?ysa veya art?k çal??m?yorsa tek çareniz format atmaksa tam yerine geldiniz. A?a??da anlatt???m videolu ders ile telefonunuza format atabileceksiniz. Tek yapman?z gereken videodaki veya a?a??da yazd???m ad?mlar? takip edip uygulaman?z. Ard?ndan program her ?eyi yapacak.Videoda kulland???m telefon Nokia 5130 xpress music tir. Ba?ka modellerde denemedi?im için size olacak diye garanti veremiyorum. Fakat bu yöntemle büyük bir oranda ba?ar?ya ula?acaks?n?z. Telefonunuz çal??m?yor ve aç?lm?yorsa a?a??daki adrese t?klay?p o yaz?y? takip ediniz.

!!! Not : Aç?lmayan telefonlara format atma i?lemi için Burdaki Yaz?y? uygulay?n?z.

Çal??an Telefona Format At ve Fabrika Ayarlar?na Döndür

Haz?rl?k A?amas?

 • A?a??daki adresten Phoenix Service Software adl? program? indiriyoruz.
 • Adresi görmek için kayıt olmanız gerekir. Buraya tıklayın.

 • Rehberimizdeki telefon numaralar?n? sim kart haf?zas?na kopyal?yoruz.
 • Telefonun haf?zas?nda herhangi bir dosya varsa haf?za kart?na at?yoruz.
 • Telefonun RM kodunu ö?renelim.Bunun için telefonda *#0000# yaz?n?z.Yada bataryan?n alt?ndan ö?reniniz.Rm kodunu bi yere yaz?n?z.
 • Telefonu kapat?p haf?za kart?n? ve sim kart?n? ç?kart?yoruz.Telefonun sim karts?z bir biçimde aç?yoruz.
 • Telefonun ?arj? dolu olsun emin de?ilseniz bu i?lemleri ?arja tak?l? ?ekilde yap?n.
 • Phoenix’i yüklemeden önce bilgisayar?n?zda bulunan tüm PC Suite, Software Updater, Nokia Connectivity Cable Driver, Nokia Flashing Cable Driver, Nokia Service Tool Drivers, PC Connectivity Solution gibi Nokia ile ilgili tüm yaz?l?mlar? kald?rman?z gerekli.
 • Phoenix’in kurulumunu yap?yoruz.

Format A?amas?

 • Telefonu Usb kablosu ile bilgisayara ba?l?yoruz.
 • Phoenix’i aç?p Connections bölümünden cihaz? seçin veya RM kodu yard?m?yla listeden uygun olan cihaz ad?n? seçin.
 • “Tools” Menusunden “Data Package Donwnload” a bas?n cihaz?n?z?n bataryas? alt?nda bulunan product code yi bu kutuya yaz?n ve “Check Availability” e bas?n product found yaz?s? ç?k?nca bilgileri kontrol edin ve telefonunuzla uyu?uyorsa “Download” a bas?p indirmeye ba?lay?n.
 • ?ndirme i?lemi bittikten sonra program? aç?p kapat?n.
 • Program? tekrar açt?ktan sonra ba?lant? i?lemini tekrarlay?n.Yukar?daki Flashing menüsünden Update Firmwareyi seçin.
 • Aç?lan pencerede … seçip indirmi? oldu?unuz dosyay? seçin
 • Yaz?l?m atma i?lemini ba?latmak için Refurbish’e bas?n.Yaz?l?m atma i?leminde telefonunuz uzun süre kapal? kalabilir bu sizi korkutmas?n bi süre sonra telefonunuz aç?lacakt?r.Siz bu s?rada bir?eye dokunmay?n.
 • Yaz?l?m atma i?leminden sonra program? kapat?m usb kablosunu ç?kartabilirsiniz.
 • Telefonunuzda saat tarih ayar? vs yap?n e?er telefon dili ingilizce ayarlar k?sm?ndan türkçe yapmay? deneyin.Türkçe olmazsa Telefonun Güvenlik Kodunu K?r?n adl? yaz?mda kulland???m Nemesis Service Suite(NSS) program? yard?m?yla Türkçele?tirebilirsiniz.

 Wes Horton Authentic Jersey

311 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ücretsiz pornohd pornobedava porno izle ifşa porno izle
Facebook Sayfam?z? Be?enin

Bilim ve Teknolojiden Uzak Kalmay?n

 Anthony Miller Jersey