TARIMDA VERİMİ ARTTIRMAK İÇİN NELER YAPMAMIZ GEREK?

Tar?m Yapt???n?z Ürünün Verimini Artt?rmak ?çin Yapaca??n?z Ufak Tefek Püf Noktalar Bulunmakta

 

 Toprak, tar?msal üretimin yolunda oldukça önemli bir unsurdur. Verimli olarak adland?r?lan topraklardan kalite ve verim olarak istenen noktalarda ürün elde edilebilece?i herkes taraf?ndan bilinmektedir. Zaman içerisinde tarlam?zdan istedi?imiz veya bekledi?imiz verimi alma noktas?nda s?k?nt?lar ile kar??la??yorsak yapm?? oldu?umuz gübreleme,ilaçlama ve sulama i?lerini tekrar gözden geçirmemiz gereklidir.

Öncelikle k?raçl?  bölgelerde ve ya????n az oldu?u yerlerde ekim nöbetine uyulmal?d?r. Nadas program?  uygulamas?nda topra??m?z? yakla??k 1.5 y?ll???na dinlenmeye almak önemlidir. Bu durum bir y?l sonraki üretime verim olarak yans?yacakt?r. E?er sulama imkan?m?z var ise seçeneklerimiz de ço?almaktad?r. Ayn? bitkinin ard arda ekilmesi topra??n belirli bir derinli?indeki bitki besin maddelerini kullanmay? te?vik edici bir durumdur.

Bitki art?klar?n?n yak?lmas? önlemeliyiz. Hasat etti?imiz ürünün art?klar?n?n topra?a uygun ?ekilde ve uygun zamanda kar??t?rarak çürümeleri sa?lanmal?d?r. Bu i?lem topra??m?za organik madde ve bitki besin maddesi kazand?raca?? gibi bir sonraki ürünü ekme döneminde de bizlere temiz bir ekim yata?? sunacakt?r.

Erozyona kar?? mutlaka önlem al?nmal?d?r. Bu?day sap ve art?klar?n? arazimizde b?rakarak olu?abilecek rüzgar erozyonuna kar?? tedbirimizi alm?? oluruz. E?er arazimiz meyilli ise meyil istikametinde toprak i?lemeden kaç?nmal?y?z. Meyile dik olarak toprak i?lemeyi yapmak olu?abilecek ?iddetli ya??? durumlar?nda topra??m?z?n ta??nmas?n? önleyecektir.

Tarla i?lemi trafi?ini mümkün oldu?unca azaltmak gerekir . Gereksiz ve zaman?nda yap?lmayan toprak i?leme faydadan çok zarar yaratacakt?r. Topra?? devirerek i?leyen alet ve makinelerde kaç?nmal?y?z. Ayr?ca, topra??m?z? mümkün oldu?unca y?rtarak i?leyen alet ve makineleri kullanmay? tercih etmeliyiz.

Hiç bir zaman gere?inden fazla gübre kullanmamal?y?z. Gere?inden fazla gübre kullanmak faydadan çok zarar getirecektir. Toprak pH dengesini fazla gübreleme sonucu etkilemeniz topra?? yakabilir ve zarar verebilir.

Ekim ve dikim zamanlamas? do?ru yap?lmal?d?r. Zamans?z yap?lan ekim i?lemleri topra?a fayda sa?lamaz aksine zarar verir.

 Graham Glasgow Authentic Jersey

10 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir