SimCity’e Benzer Oyunlar

sehiroyunlari2000’li y?llar?n vazgeçilmezlerinden olan ve herkesin hayalini süsleyen ?ehiri yaratt??? simcity, günümüzde bir çok alternatif ile piyasaya girmi? bulunmakta. En popüler 8 ?ehir yaratma ve yönetme oyunlar?n?n incelemesine ve videosuna a?a??dan bakabilirsiniz. Sizin ilgi alan?n?z hangisi; ?ehri yönetmek mi? Binalar? in?a edip yükseltmek mi? Yoksa ?ehir için ula??m a??n? kurmak m??

Cities XL

citiesxlCities XL son bir kaç y?lda oldukça popüler oldu. Uzun bir süre piyasadan uzak duran SimCity serisinin devam? gibi gelen Cities XL Platinum 60 adet harita, 1000 farkl? bina ve ?ehirler aras? global ekonomi yarat?lmas?na imkan tan?yor.

Cities ?n Motion 2

citiesinmotionCities in motion ?ehir içi ula??m? ön planda tutup, klasik ?ehir yaratma senaryosunu geri planda b?rakm?? bir oyundur (kendi ?ehrinizi map editor ile yaratabilirsiniz). Bu durum s?k?c? gözükebilir fakat Amsterdam, Berlin, San Francisco veya New York gibi bilindik ?ehirlerin ula??m a??n? kendi yönteminizle tasarlamak ayr? bir heyecan kat?yor.

Tropico 4

tropico 4?ehrin ba?kan?nda ziyade Tropico 4 sizi küçük bir ülkenin diktatörü yap?yor. Bir yandan ?ehrinizi yarat?rken bir yandan da kendi ki?isel gelece?inize yön veriyorsunuz. Sert kanunlar koyarak disiplinli bir ülke yaratmak sizin elinizde.

Settlers 7

settlers7Küçük dostlar?m?z?n ar? misali çal??t??? bir köyde onlara önderlik yaparak dü?manlar ile sava?t???m?z oyun settlers oldukça eskiye dayan?yor. Sistemin çok gerçekçi çal??t??? bu oyunda bir ekmek yapmak için gereken tüm ad?mlar? yaratmam?z laz?m. Bu köyde i?e yaramayan adam bulunmuyor, herkes köyün büyümesi için ko?u?turuyor.

Anno 2070

anno2070Küresel ?s?nma dünyay? sular alt?nda b?rak?yor ve siz da?lar?n üzerinde yeni bir uygarl?k yaratmak için çabal?yorsunuz. Anno 2070 ?ehir yaratma, ara?t?rmay? ve stratejiyi birle?tiriyor. ?nsanlar için bir cennet yada çöplük yaratmak tamamen sizin elinizde.

Towns

townsBüyüyen bir ?ehir yaratmak oldukça e?lenceli fakat neden küçük bir köy yaratm?yoruz? Asl?nda zindan?n yan?nda bulunan bir köy kurup kendi kahramanlar?m?zla köyü korumam?z daha e?lenceli olabilir. Towns, minecraft görünümü ile simcity’den daha gerçekçi bir yap?ya sahip. Yaratt???n?z her binaya ayr? bir özellik verebilir farkl? bir dizayn yaratabilirsiniz.

Stronghold 3

stronghold3Bir kale yaratabiliyorken neden bir ?ehir yaratas?n?z ki? Stronghold 3 ?övalyeleri, köylüleri ve k?zg?n ya? dökülen kuleleri bulunan bir kale yapma imkan? sa?l?yor. Oyunda metro in?aat? veya elektrik yok, fakat kaleniz ku?atma alt?ndayken dü?man? geri püskürtmeniz gerekiyor.

A World of Keflings

aworldofkeflingsSimcity’nin çocuklu?umuzun kahramanlar? olan ?irinler ile birle?ti?ini dü?ünün. Kefling ad?ndaki minik dostlar?m?z? tutup yap?lmas? gereken i?lere vererek onlara rehberlik yapt???m?z bu oyunda bir krall?k yarat?yoruz.


hatay arcelik servisi
sarnic arcelik servisi
narlibahce arcelik servisi Jeff Locke Jersey

Bir Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir