Şarj Aletlerinizdeki Şu Siyah Kutucuk Acaba Ne ?

Mutlaka Laptop Veya Büyük ?arj Aletleri Kullanan ?nsanlar?n Merak Konusu Olan Bu Silindir Acaba Nedir

S?ARJ
Özellikle laptop ?arj aletlerinin kablolar? üzerinde, görselde gördü?ünüz silindirik kutucu?u mutlaka görmü?sünüzdür. Bu yaz?m?zda, bunun ne oldu?unu k?saca anlataca??z.

Öncelikle, bu silindirik kutular sadece laptop ?arj aletlerinde bulunmazlar; farelerden klavyelere, monitör kablolar?na, yaz?c? kablolar?na kadar birçok di?er alette de bulunurlar. Bunlar, teorik olarak “ferrit boncuklar?” ya da “ferrit bo?umlar?” olarak bilinirler. A?a??da, bir di?er örne?i görülmektedir:

S?ARJ3

Bu bo?um bulunmasayd?, ne olurdu? Bildi?iniz gibi, elektronik aletlerin çal??mas?n? (veya bu durumda ?arj olmas?n?) sa?layan elektrik yükü, iletken kablolardan geçerek cihaz?n?za ula??r. Kablo içerisindeki bu elektrik yükü, kendi etraf?nda radyo dalgalar? olu?turur ve bu dalgalar? etrafa saçar.
Bu olgu, bir antenin çal??ma prensibiyle ayn?d?r. Bir antende de, elektrik gücü radyo enerjisine dönü?türülür veya tam tersi yap?l?r. T?pk? bir antende oldu?u gibi, elektronik cihazlar?n kablolar? da etraftaki radyo dalgalar?ndan etkilenir. Bu durum, kablo üzerindeki elektrik yükünü etkiler ve ?arj olan cihazlar?n düzgün çal??mas?na olumsuz etki eder. Hatta bu radyo sinyalleri, kablolar içerisinde iletilen elektrik sinyallerine “gürültü sinyali” olarak eklenebilir ve cihazlar aras?ndaki ileti?imi bozabilir.

 

S?ARJ2

??te buna engel olan mekanizma, ferrit bo?umlar?d?r. Yap?s? gere?i bu bo?umlar, kablolardan yay?lan radyo dalgalar?n? engeller; böylece kablo, gerçekten sadece “?arj etme” i?ini görür. Bir ferrit bo?umu olu?turmak oldukça basittir. Tek yapman?z gereken, a?a??da görüldü?ü gibi izole edilmesi istenen kablonun etraf?n? saracak bir silindirin içerisine, manyetik (m?knat?s-benzeri) bir malzeme yerle?tirmektir.
Böylece, bu kadar ufak bir malzeme bile, etraftaki cihazlar?n düzgün çal??mas?na engel olacak istenmeyen sinyalleri engelleyebilir. Ufak ?eylerin bilimi, büyük sorunlar?n çözümünü mümkün k?lmaktad?r.
Bu Halk Diliyle : Silindir ?ekilin ?çerisinde Trafolar Ve Onun Gibi Kaynaklarda Kullan?lan Nüve nin ayn?s?ndan bu adaptördede  Bulunmaktad?r biz buna kömür diyoruz bu ise manyetik dalgalanmay? düzetmeye yar?yor frekans düzenlemedede kullan?labilir
958_coklu-ara-6256_5
Herkesin Merak Etti?i Konular? Ara?t?rmay? Ve Bunlar? Size Sunmaya Devam Edece?iz  Herkese ?yi Bayramlar Okudu?unuz Ve Bizi Takip Eti?iniz ?çin Te?ekkürler…

 Rick Martin Womens Jersey

58 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir