Pokemon Go İle İlgili Bilinmeyen Taktikler

Pokemon Go ?le ?lgili Bilgileri Sizlere Sunuyoruz

 • 1.
  Pokemon oyunlar?nda yakalad???n?z her pokemonun farkl? özellikleri bulunmaktad?r. Buna pokemonun can bar? dahil olmak üzere sahip oldu?u C P(Combat Point), yapabildi?i sald?r?lardan boy ve kilosuna kadar tüm özellikler her bir pokemonun kendine has özelliklerin göstermekte. Resmi olarak herhangi bir aç?klama yap?lmasa da önemli olarak gördü?ümüz bir bilgiyi ?u ?ekilde size gösteriyoruz.Boy ve kilo önemli mi?

  ?u an için pokemonun boy ve kilo XL ve XS De?erleri net bir ?ekilde belirginlik göstermese bile bu özellik ileride önemli stratejiler yapman?za yarayacakt?r.

  XL(X-Large) olan pokemonlar normaldan çok daha a??r pokemon s?fat?na girerken XS(X-Small) Standartlar?n alt?nda kilo yada boy oran?na sahip oldu?unu göstermekte.

  ?u an için ?u ?ekilde bir bilgi verilebilir, a??r olan pokemonlar daha fazla hasar verir fakat XS yani küçük olan pokemonlar ise daha h?zl? hareket edebilirken vurdugu hasarda ters orant?l? olarak daha az olacakt?r.

  Fakat burada en önemli husus oyunun alaca?? pek çok güncelleme ile gelecek yeni özelliklerdir. Örne?in (?u an aktif olup olmad??? net olarak belli olmasa bile) baz? pokemonlar?n sald?r?lar? Örn, Body Slam Vücud sald?r?s? yapmaktad?r. Yani pokemonlar?n kendine has yetenekleri bile bu konuda önem te?kil edebilme ihtimali vard?r. Vucud sald?r?s? yapan bir Snorlax kilosuna göre verdi?i hasar do?ru orant?l? ilerleyecektir.

  606077
  Poke Topu Bulma Ve Önemi

  2.) 
  Ku?kusuz ki ak?llardaki en önemli sorulardan bir taneside “pokeball bitti ?imdi ne yapaca??m?” sorusudur. Oyunun temel yap? ta??n? olu?turan bu e?yay? temin etmek baz? kesimler için kolay olsa bile esasen ciddi bir kitle bu durum ile ilgili epey ?ikayetçi ve gerek tart??ma alanlar?m?zda gerek bize gelen bildirimlerde bu duruma bir çözüm önerimiz olup olmad??? ak?llarda bir soru i?areti olarak kalmakta.

  Peki poke topu biterse nas?l bir yol izlenmeli tek çare gerçek para kullanarak sat?n m? almak gibi pek çok yakla??m olmas?na kar??n asl?nda tek çözüm yöntemi bu de?ildir. Pokeball oyun içerisinde bir çok çe?itli yöntemler ile temin edilebilmektedir.
  Asl?nda bu sorunu daha çok ya?ayan kesim, büyük yerle?im yerlerinden uzak olan oyunculard?r. Çünkü en önemli pokeball temin etme yerlerinden bir tanesi PokéStop olarak adland?r?lan yerlerdir.
  Bu kavramlara a?ina  de?ilseniz rehberler bölümümüzde oyun içindeki di?er kavramlar?n detayl? aç?klamas? mevcuttur.
  Pokeball Kazanma Yöntemleri
  -) Bol bol pokestop gezin
  -) Seviye atlamak size çe?itli e?yalar kazand?r?r bunlar?n içinde poketopuda vard?r. (bkz. Pokemon GO Level Atlama)
  -) Oyun içi gerçek para ile pokecoin sat?n alabilirsiniz.
  Not: E?er oturdu?unuz yerde yeteri kadar pokestop yok ise size önerimiz bu tarz alanlar? bir kere bulursan?z yapabildi?iniz kadar stok yapman?z. Bu tarz mekanlar her 5 dakika içerisinde tekrar aktif oluyor ve size çe?itli e?yalar sunuyor.

  StarDustlar?n Önemi Ve Pokemon Yakalamak

  3.)
  Stardust e?yas? pokemonun CP ve HP seviyesini artt?rman?za yarayacak geli?tirme e?yalar?ndan biri olarak adland?r?lmaktad?r.


  Bu E?yay? kazanabilmenizin pek çok farkl? yollar? vard?r. Bu ba?l?k alt?nda Stardust ile ilgili pek çok bilgi edineceksiniz. Bilmedi?iniz terimler olursa pokemon go rehberi adl? bölümümüzden a?ina olmad???n?z terimlere eri?ebilirsiniz.

   

   Pokemon Yakalamak

  Pekala ki pokemon yakalaman?n pek çok faydas? bulunmaktad?r. Bunlardan en önemlisi “Stardust” dedi?imiz e?yad?r. Çünkü pokemonumuzu güçlendirebilecek materyal aras?ndan stardust önem arz etmektedir. Pokemon Candy ile beraber kullan?lan candy e?yas?n?n aksine bütün pokemonlar? geli?tirmek için kullan?labilir zira candy e?yas? pokemonlara istinaden özel olarak toplan?lmas? gerekti?ini belirtmi?tik.
  Her pokemon yakalad???n?zda 100 Stardust ve o türe ait 3 candy kazan?rs?n?z.
  Yumurta K?rmak

  Yumurta çatlatma size XP, candy ve stardust olarak geri döner, 2, 5, 10 km yumurta cinslerine göre kazand???n?z stardust miktar? de?i?ir.
  Not:Yumurta k?r?lmas? için önce kulukça e?yas?n? al?p aktif etmeniz gerekmektedir.
   
  GYM Savunmak
  5. Seviyeye ula?t???n?zda art?k tak?m seçmenizin vakti geldi demektir. Savundu?unuz yada ele geçirdi?iniz GM noktas?nda her 21 saatte bir u?rad???n?zda stardust ve xp kazanabilirsiniz.
  Önemli : Stardust önemli bir kaynakt?r. Her zaman kullan?lmamas? gerekir. Ak?ll?ca kullanmaya özen gösterin biriktirin.!
  Stardust ne zaman kullan?lmal??
   
  Benim ki?isel görü?üm stardust e?yas?n? kullan?rken çok dikkat etmeniz zira çok kolay biriktiremeyebilirsiniz. En sevdi?iniz pokemonun en güçlü olmas?na özen göstermelisiniz. Sizin ve pokemonunuzun aras?nda özel bir ba? olu?maktad?r.
  * Candy sahip olmad???n?z pokemona kullanmay?n
  * Oyuncu seviyenizin yükselmesini bekleyin : Pokemon go level atlama
  * Güçsüz pokemonlara kullanmak yerine zaten güçlü olan pokemonlara kullanman?z faydan?za olacakt?r.

 Kenta Maeda Jersey

Bir Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir