Photomath ile matematik soruları saniyeler içinde çözülecek!

Photomath ile matematik sorular? saniyeler içinde çözülecek!

 Matematik’te çözümsüz soru kalmayacak. Hem de sadece bir uygulama sayesinde!

PhotoMath isimli uygulama, en zorlu matematik i?lemlerini kitap veya defter üzerinden an?nda çözüyor. Yapman?z gereken ?ey, telefonun kameras?n? aç?p herhangi bir matematik probleminin üzerine getirmek… Cevap, ayn? ?ekilde an?nda ekrana yans?yor.

Problemin çözümü için kullan?c?lar Photomath uygulamas?n? önce çal??t?r?yor. Yani sadece kameray? açarak i?lemi çözemiyorsunuz. Uygulaman?n aç?lmas?yla devreye giren kamera ile birlikte kitap üzerinde yer alan herhangi bir matematik denkleminin üzerine kamera getiriliyor. Ard?ndan saniyeler içinde denklemin çözümü ekrana yaz?l?yor. ??lem bu kadar basit!

MATEMAT?K DERS? B?TER M?

Uzmanlar uygulaman?n matematik biliminin ö?renilmesi önünde büyük bir engel olu?turabilece?ini öne sürüyor. Özellikle ezbercili?in yayg?n oldu?u e?itimsistemlerinde gençlerin çözümü aramak ve ö?renmek yerine bu yöntemi kullanmay? tercih edebilece?ine dikkat çekiyor.
photomath

Uygulama ile kitapta,defterde yada herhangi bir yerde kamera ile belirlenen alana denk getirilen matematik  sorusunun cevab? saniyeler içerisinde kar??m?za ç?k?yor. Bu noktaya dikkat. Sorunun çözüm yöntemi de?il. Direk cevab?.

160616
Dilerseniz uygulamay? nas?l indirece?inizi a??a??daki linklerden bakabilirsiniz
Android için ?ndirme Linki : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&hl=tr
Microsoft için  ?ndirme Linki : https://www.microsoft.com/tr-tr/store/p/photomath/9wzdncrds319
?phone/Apple için ?ndirme linki : https://itunes.apple.com/us/app/photomath/id919087726

 Cam Newton Authentic Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir