Pet Şişe İle Aydınlatma Yani Ampul Yapan Filipinliler

Pet ?i?e ?le Ev Ayd?nlatma !

55 wat
Çama??r Suyu,Filtrelenmi? Çe?me Suyunun Tepkimesi ?le ortaya ç?kan parlama ile. Geri Kalm?? Baz? Ülkelerde Bu Tepkime ?le Ayd?nlanmayan Yerlere Ayd?nlatma Yap?ld?. Basit Bir ?ekilde Çama??r Suyu Filtrelenmi? Çe?me Suyu ve Pet ?i?e ile 60w l?k bir ???k elde ediliyor. ampullerin ömrü ise yakla??k 10 ay.

sasal
Filipinler’in ba?kenti Manila’daki yarat?c? bulu? için sadece su, çama??r suyu ve plastik ?i?eler yeterli… Önce plastik ?i?eler tavanlara yerle?tiriliyor, ard?ndan içlerine su ve çama??r suyu kar???m? dolduruluyor.

Bulu?u yoksul kitlelere kazand?rmak isteyen Massachusetts Institute of Technology ö?rencileri projeyi ?imdiden geli?tirilmeye ba?lad? bile. Yap?lacak iyile?tirmelerle söz konusu ampullerin 5 y?la kadar dayanmas?n? sa?lamay? hedefliyorlar
.monte

DÜNYA ÇAPINDA YAYILACAK

Dü?ük gelirli ülkeler için devrim niteli?inde olan bulu?, yerel hükümetler ve özel yat?r?m ortaklar? taraf?ndan geli?tirilecek. ?çi sadece bir litrelik su ve çama??r suyu kar???m? ile dolu plastik ?i?elerden sadece Manila’da 10 bin tane üretilmesi planlan?yor.
Proje gönüllülerinden Rey del Mundo çal??may? ?öyle aktar?yor.

“Bu proje ile üretemedi?imiz halde çok fazla ihtiyaç duydu?umuz enerji büyük bir ölçüde kar??lanm?? olacak. ?lerleyen günlerde alternatif enerji kaynaklar?n?n ço?alt?laca??n? umuyoruz.”

Tüm dünyada gündüz elektrik için daha az para harcanmas? anlam?na gelen, proje ile yoksul ailelerin yiyecek ihtiyaçlar?n? kar??lamalar? da kolayla?t?r?lm?? olacak.
sac
Yukar?da bahsettim, fakat tekrarlamak isterim. Bu proje bedava enerji, güne? enerjisinin kullan?m?, pet ?i?elerin de?erlendirilmesi gibi konularda son derece çevreci bir çözüm. Elektrikten uzak bölgelerde de ayd?nlantma amac? ile kullan?labilecek bir proje. Ted Hendricks Authentic Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Despre case subterranean homesick blues chords
Synthesis of dimethocaine report
Essay about greece culture and tradition
Homework clip arts
Essay on why i must go to school
Ron lehavi dissertation
Writing a history paper introduction
How to make a title page college paper
Pearl white shimmer paper reviews
Case santandrei hadade
Biosynthesis of heme ppt file

Open high school program thesis writing

Crust pizza research forest the woodlands tx

How to write a good cover letter for apple

African journal of business and economics research paper

Dissertation ideas biomedical science

Christiaan eijkman beriberi hypothesis in research

Meglumine antimoniate synthesis of dibenzalacetone

C myc antibody lymphoma research

Free online writing activities for middle school