NOTEBOOK BİLGİSAYARINIZIN BATARYA PİL ÖMRÜNÜ UZATMA YOLLARI

NOTEBOOK B?LG?SAYARINIZIN BATARYA P?L ÖMRÜNÜ UZATMA YOLLARI

Notebook Bilgisayar?n?z?n batarya pil ömrünü uzatma yollar?

Notebook dizüstü bilgisayar?n?z?n bataryas? çabuk bitiyorsa ve bundan dolay? ?ikayetciyseniz sizi böyle alal?m. Notebook bataryan?z?n daha uzun süre dayanmas? için tavsiyelerimiz olacak.

Bataryan?n çabuk tükenmesi, sinir bozucu durumlar?n ba??nda gelir Mesle?iniz (yaz?l?mc?, donan?mc?, grafiker, webmaster ise o zaman vay ki halinize vay! Bu durumla s?kça kar??la??rs?n?z.

Peki bataryan?n daha uzun süre dayanabilmesi (Tasarruf) sa?layabilmek için neler yapabiliriz?

??te tavsiyelerimiz.

Yaz?l?m Güncellemelerini ?hmal Etmeyin:(önemli seçeneklerden birisi )

Kullanm?? oldu?unuz i?letim sisteminin güncel olup olmad???n? kontrol edin. Driver listenizi güncel tutmaya özen gösterin. Yapaca??n?z yaz?l?m güncelle?tirmeleri sistemsel hata ve problemleri giderece?inden dolay? batarya sa?l???n? korumaya yard?mc? olacakt?r.

Güç Seçeneklerini Kontrol Edin:

Bataryan?zdan tasarruf sa?lamak için mutlaka “Güç Seçenekleri” ayarlar?n? gözden geçirin.

“Güç Seçenkleri” ayarlar?na ula?mak için:
Masaüstünüzün sa? taraf?nda yer alan “Görev Çubu?u”nda “Pil” simgesine sa? t?klay?n. “Güç Seçenekleri” sekmesini açt???n?zda tavsiye etti?imiz ayarlar? uygulayabilirsiniz.

Ekran? karart: 3 dakika
Ekran? kapat: 5 dakika
Bilgisayar? uyku moduna geçir: 5 dakika

?eklinde ayarlaman?z? öneririz.

Geli?mi? Güç Seçenekleri” sekmesinide kontrol ederek ayarlama yapabilirsiniz.

Bluetooth Ba?lant?n?z? Kapat?n!

Bilgisayar?m?zda Bluetooth ile yapt???m?z i?lemlerin ard?ndan genellikle Bluetooth’u kapatmay? unuturuz yada kapatmay? ihmal ederiz. Bluetooth arkaplanda çal??maya devam eder ve bataryam?z? fazlaca sömürerek tüketir. Bluetooth’a ihtiyac?n?z olmad?kça açmaman?z? öneririz.

Bataryan?n en çok pil harcad??? anlar genellikle siz oyun oynarken veya film izlerken olur. Oyun oynarken cihaz?n?z güç kayna??na yak?n bölgedeyse bataryay? ç?kartman?z? öneririz. DVD sürücünüzü kullanarak film izlemek yerine DVD içerisindeki film dosyalar?n? disk sürücünüze kopyalay?n ve bu ?ekilde izleyin.

Böylece DVD sürücüsünü film boyunca me?gul etmemi? olacaks?n?z, Buda bataryan?zdan tasarruf sa?layacak.

Bu önerdi?imiz tavsiyelerle bataryan?z?n daha uzun süre dayanmas?na yard?mc? olabilirsiniz.

Notlar:

* Yeni ald???n?z notebook bilgisayar?n?z? kutudan ç?kard?ktan sonra ilk önce bataryan?z? tam dolum yap?n, bilgisayar?n?z? öyle aç?n.

* Oyun, film ve di?er aktiviteler için batarya yerine güç kayna??n? kullanmaya özen gösterin.

* Kuca??n?z üzerinde üzerinde cihaz?n?z? uzun süreli ve s?kça kullanmaman?z? tavsiye ederiz. ??lem yaparken, daha çok masa üzerinde kullanmaya özen gösterin.

Konumuzun sonuna geldik. Son olarak, Bilgisayar?n?za güzel davran?n ki o da size kaliteli hizmet sunsun. Unutmay?n ekti?inizi biçersiniz.)

Merak etti?iniz soru ve görü?lerinizi bizlere yorum k?sm?ndan ula?t?rabilirsini

 Landon Collins Authentic Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Spiro compounds synthesis paper
Naphthalimide synthesis paper
Essay paper format apa
Control of cholesterol synthesis in youtube
Npa flagstaff homework now memorial middle school
Saanch barabar tap nahi essay format
Capital letters when writing a title
Ocd case study james
Me shikshak zalo tar marathi essays
Platensimycin biosynthesis of melanin
General cover letters for students

Organotitanium reagents in organic synthesis website

Case studies medical ethical dilemmas cases

Showcase store kamloops daily news

Anand rao amba research

Vaping with thesis subox mini starter

Tracheoesophageal puncture voice prosthesis sizing

Introduction format for writing a paper

Classification essay about facebook users identify

Bar chart example essay about my mother