Nesne Tabanlı Programlama

Bütün programlama dillerinde bir ilk olan Hello World uygulamas?n? Actionscript3 de nesne tabanl? olarak yapmay? gösterice?im sizlere.?lk ba?ta kendimize bir klasör olu?tural?m ve ismini HelloWorld koyal?m.Ard?ndan Flash program?n? aç?p yeni bir actionscript3 dosyas? olu?tural?m(Ctrl+N kombinasyonu ile).Sonra Farkl? Kaydet komutuna(Ctrl+Shift+S) bas?p .fla olacak dosyam?z?n ismini HelloWorld yapal?m ve olu?turmu? oldugumuz HelloWorld klasörünün içerisine atal?m.Bu i?lemden sonra s?ra class olu?turmaya geldi.(Ctrl+N)komutuyla yeni bir actionscript 3 class? olu?tural?m ve kar??m?za ç?kan classname bölümüne hosgeldiniz yazal?m.Bir önceki gibi (Ctrl+Shift+S) komutuyla hosgeldiniz.as olacak sekilde HelloWorld klasörüne kay?t edelim.Basit i?lemler bitti.

HelloWorld.fla dosyam?z? açal?m ve sahneye(stage’e) 3 tane TextTool(T) açal?m.Resimdeki gibi.

 Burada üstteki text alan? dynamic olucak çünkü girdi?imiz göre de?i?icek.Kullan?c? Ad? yaz?lan yer static olucak dynamic olsada olur.Sa??ndaki alan input text olcak kullan?c? taraf?ndan isim yaz?lan yer oldu?u için.S?ra geldi instance name vermeye.Üstteki büyük text alan?na mainText instance name ini verin.Kullan?c? ad?n?n sa??ndaki input bolumune ise textIn ismini verin.

Olu?turmu? oldugumuz Hosgeldiniz.as dosyas?n? açal?m ve kar??m?za ç?kan yere ?u kodlar? yazal?m ve kaydedelim:

package {
public class hosgeldiniz {
var girilenisimler : Array = [“gurselgunacar”,”Neslihan”,”fatihsultan”,”Hasan”,”Sevda”,”Ay?e”]

public function merhabade(kullaniciadi:String=""):String {
var karsilamayazisi:String;
if (kullaniciadi == ""){
karsilamayazisi="Merhaba.Lütfen kullan?c? ad?n?z? giriniz ve Enter tu?una bas?n?z.";}
else if (isimdogrulama(kullaniciadi)){
karsilamayazisi="Merhaba" + kullaniciadi + " ho?geldiniz.";
}
else {
karsilamayazisi="Üzgünüz"+ kullaniciadi + " isminiz listede bulunmuyor." ;
}
return karsilamayazisi;
}

public function isimdogrulama(inputname:String=""):Boolean{
if (girilenisimler.indexOf(inputname)>-1){return true}
else {return false}
}
}
}

Ard?ndan olu?turmu? oldu?umuz HelloWorld.fla dosyas?nda Timeline da duran küçük kutuya bas?p Actions bölümünü açal?m(F9) ve ?u kodlar? yaz?p kaydedelim :

var myhosgeldiniz:hosgeldiniz = new hosgeldiniz();
mainText.text = myhosgeldiniz.merhabade("");

mainText.border = true;
textIn.border = true;
textIn.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, keyPressed);
function keyPressed(event:KeyboardEvent):void
{
if (event.keyCode == Keyboard.ENTER)
{
mainText.text = myhosgeldiniz.merhabade(textIn.text);
}
}

Bitmi? Hali:

egekent arçelik servisi
küçükyal? arçelik servisi
halilr?fatpa?a arçelik servisi
 Antonio Brown Jersey

41 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir