Kadir Geceniz Mübarek Olsun

Aylardan sadece Ramazan,gecelerden de sadece Kadirdir ad?yla ve san?yla Kur’an’da an?lan.Asl?nda bunlar? anarken de kendine vurgu yapar,dikkat çeker Kur’an; “O Ramazan ay? ki,Kur’an onda indirilmi?tir.O kur’an insanlara do?ru yolu gösteren,do?ruyu e?riden ay?ran aç?k delillerle gelmi?tir.”(Bakara, 2/185) ; “Biz Kur’an’? Kadir gecesinde indirdik.”(Kadr, 97/1).Kur’an’la ?ereflenen Kadir gecesi,ortalama uzunca bir insan ömrüne denk bir zamandan/bin aydan daha de?erlidir.Recep ?aban ile ba?layan ve Ramazan’la tamamlanan üç aylar iklimi,sanki bu geceyle bulu?mak,Kadir’in kadrine ermek içindir.

Kadir Gecesi Nedir?
Kadir Gecesi ?slam dinine göre, Kur’an’?n vahiy yoluyla ?slam peygamberi Muhammed’e gönderilmeye ba?land??? gecedir.Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur’an’?n doksan yedinci sûresi olan be? ayetlik Kadr Suresi’nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’?n indirildi?i kadir gecesinden bahsedildi?i için bu sureye Kadir Suresi denmi?tir. Kadr, ‘azamet’ ve ‘?eref’ demektir.[1] Kadir Suresinde Kur’an’?n kadir gecesinde indirildi?inden, kadir gecesinin bin aydan daha hay?rl? oldu?undan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile oldu?undan, bu sebeple insanl?k için ta??d??? de?erden bahsedilir.

Kadir Gecesi Ne Zamand?r?
Kadir gecesinin hangi gece oldu?u kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan’?n yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. ?slam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece oldu?unu kesin ?ekilde belirtmemi?, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’?n son on günü içerisindeki tek rakaml? gecelerde aray?n?z” demi?tir.

Kadir Gecesi ve Önemi

Kadir Gecesi, ?slam alemine göre çok hay?rl? ve mübarek say?lan bir gecedir. Kur’an’da kadir gecesi ?öyle tan?mlanm??t?r:
“Do?rusu biz Kur’ân’? Kadir gecesinde indirmi?izdir. Kadir gecesinin ne oldu?unu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hay?rl?d?r. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü i? için inerler.O gece, tanyerinin a?armas?na kadar bir esenliktir.”(Kadir sûresi, 97/ 1-5)
Kadir;hüküm gecesi,k?ymet gecesi…Kadir,meleklerin ve Ruhun dünya semas?na inmeleri ve adeta arz?n meleklere dar gelmesi,rahmet ve ma?firetin ta?mas? demektir.?nanan gönüllerin sevgi ve merhametle dolmas?,zaman ve mekan?n bereket deryas? olmas? demektir Kadir…Kadir;selam gecesidir.Selam Allah’?n güzel isimlerindendir.K?saca bar?? ve esenlik demektir.Bu gece inananlar için bar??t?r,çünkü bu gece insan kendi iç dünyas?ndaki sava?tan;nefsin ta?k?nl?k ve kar?? koymas?ndan kurtularak mutmain bir kalb ve sekinete ula?m?? bir gönle erer.Mümin bu gecenin bereketiyle iç bar???n? sa?lar,nefsiyle cihad?nda zafere erer.?nananlar, hay?r ve güzellik ku?a??n? ku?an?r.Bu gecede meleklerin duas?,Cibril’in teyid ve ilham? ile iç bar??a ermi? olanlar huzuru soluklar,esenli?in tad?na var?r.

Bu gece inanmayanlar için de selamd?r.Onlar da Rabbin külli inayeti ile dünyevi azaptan korunmu?lard?r.Bu mübarek gecenin y?l içinde,Ramazan’da aranmas? bo?una de?ildir elbet.”Her geceyi Kadir,her gördü?ünü H?z?r bil!”Bir yönüyle zaman?n,di?er yönüyle insan?n de?erini bilip de?er kazanacak bir k?vama ermektir Kadir.

Kadir;kadrimizin say?ld??? hat?r?m?z?n bilindi?i gecedir.Rabbimiz bizi s?rada bekletmez;huzuruna al?r,hat?r?m?z? sayar bu gece.Dile getirdiklerimizi de?il sadece,dile getiremediklerimizi de dua kabul eder.F?s?lt?lar?m?z?,iç çeki?lerimizi,tereddütlerimizi de i?itir.Kendimize bile söyleyemedi?imiz kusurlar?m?z? ay?plamadan,yüzümüze vurmadan ba???lar.Hatalar?m?z de?il,hat?r?m?z say?l?r bu gece.

Kur’an’?n nüzul gecesi olan bu gecede,gelin biz de Kur’an’?n ilk emri “Oku!” okuyal?m Kainat kitab?n?…Varl???n esrar?n?…Melekler nüzul eylesin gönül hanemize saf saf…Mu?tular getirsin Yüce Mevla’dan…”Bu gece senin için ba???lanma ve af…”Ta fecre kadar,insanl?k dald??? derin gaflet uykusundan silkelenip uyan?ncaya kadar biz uyumayal?m…Gelin k?ymeti bilinmek için k?ymet bilen,kadirin kadrine eren olal?m…Ve efendimizin duas?na hep beraber amin diyelim;”Allah’?m!Sen affedicisin,affetmeyi seversin,beni de affet” Amin…

Kanyak:http://tr.wikipedia.org,Ankara 26/08/2011 Cuma Hutbesi,Dr.Ya?ar Yi?it,Dr. Ülfet Görgülü,Semra Nurdan Ya?l? Mitchell Marner Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir