Astronotlar için Egzersiz Kıyafetleri Geliştirildi !!

Astronotlara yard?m amaçl? egzersiz k?yafeti geli?tirildi !

?zmir Ekonomi Üniversitesi (?EÜ) Güzel Sanatlar ve Tasar?m Fakültesi Endüstriyel Tasar?m Bölümü Ö?rencisi Mehmet Ergül, astronotlar için egzersiz k?yafeti geli?tirdi
Gelece?in Havac?l?k ve Uzay Mühendislerini yeti?tirmek için e?itime ba?layan ?EÜ, astronotlar için egzersiz k?yafeti geli?tirdi. ?EÜ Güzel Sanatlar ve Tasar?m Fakültesi Endüstriyel Tasar?m Bölümü Ö?rencisi Mehmet Ergül, NASA Johnson Space Center ile yürüttü?ü bilgi al??veri?i ve astronot antrenörlerinin yönlendirmesiyle ‘Orpheus’ ad?n? verdi?i giyilebilen bir egzersiz aleti yapt?
.1286979_620x410

Projesi hakk?nda bilgi veren Ergül, “Astronotlar?n yer çekimsiz ortamda egzersiz yapabilmesi için tasarlanan ARED ad? verilen geli?mi? dirençli egzersiz aleti bulunuyor. Bu ürün insan vücuduna yer çekimsiz ortamda egzersiz yapabilme imkan? sunuyor. Ancak cihaz ergonomi ve alan kullan?m? aç?s?ndan verimsiz, teknoloji olarak da 2016 y?l? itibariyle zay?f kal?yor. Ürün astronotun vücuduyla etkile?im halinde olmal?. Ergonomi anlam?nda da kusursuz olmas? gerekiyor. Bunun için uzay misyonlar?n? da dü?ünerek ve konuyu yeniden ele alarak egzersiz k?yafetini tasarlad?m” dedi
.

“KUSURSUZ ERGONOM?”

Yer çekimsiz ortamda yer ve yön duygusunun önemini kaybetti?ini, bu nedenle aletlerin vücuda entegre edilerek kullan?lmas? gerekti?inden yola ç?kt???n? belirten Ergül, “K?yafetin d?? iskeletin eklemlerinde bulunan elektrik motorlar?, egzersiz yap?l?rken bir direnç olu?turuyor. Bu sayede egzersiz tamamlan?yor. Ürünün d?? iskelet ?eklinde tasarlanmas? vücuda kusursuz oturarak ergonomi anlam?ndaki eksiklikleri gideriyor” diye konu?tu. (?HA)

Detay : www.coescorts.com Marcus Allen Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social development in adulthood essays
Conclusion for essay on music
What matters to you and why stanford essays
Who is to blame in the crucible essay prompts
Niels brabandt dissertation examples
Is homework harmful or helpful books for special education
Essays abc
Components of a well-organized essay format
Case study schizophrenia patient paintings
Laws of life essay papers examples
Essay on phailin in orissa

Upqc thesis statement

Jennie thomas scholarship essays

Cultivating intellectual curiosity of a researcher

Saxonville sausage case study ppt presentation

The bus accident essays

Trialkyl phosphite synthesis meaning

What does synthesis mean in biology

Intradialytic hypotension essay writer

Writing your masters dissertation bulwer