Astronotlar için Egzersiz Kıyafetleri Geliştirildi !!

Astronotlara yard?m amaçl? egzersiz k?yafeti geli?tirildi !

?zmir Ekonomi Üniversitesi (?EÜ) Güzel Sanatlar ve Tasar?m Fakültesi Endüstriyel Tasar?m Bölümü Ö?rencisi Mehmet Ergül, astronotlar için egzersiz k?yafeti geli?tirdi
Gelece?in Havac?l?k ve Uzay Mühendislerini yeti?tirmek için e?itime ba?layan ?EÜ, astronotlar için egzersiz k?yafeti geli?tirdi. ?EÜ Güzel Sanatlar ve Tasar?m Fakültesi Endüstriyel Tasar?m Bölümü Ö?rencisi Mehmet Ergül, NASA Johnson Space Center ile yürüttü?ü bilgi al??veri?i ve astronot antrenörlerinin yönlendirmesiyle ‘Orpheus’ ad?n? verdi?i giyilebilen bir egzersiz aleti yapt?
.1286979_620x410

Projesi hakk?nda bilgi veren Ergül, “Astronotlar?n yer çekimsiz ortamda egzersiz yapabilmesi için tasarlanan ARED ad? verilen geli?mi? dirençli egzersiz aleti bulunuyor. Bu ürün insan vücuduna yer çekimsiz ortamda egzersiz yapabilme imkan? sunuyor. Ancak cihaz ergonomi ve alan kullan?m? aç?s?ndan verimsiz, teknoloji olarak da 2016 y?l? itibariyle zay?f kal?yor. Ürün astronotun vücuduyla etkile?im halinde olmal?. Ergonomi anlam?nda da kusursuz olmas? gerekiyor. Bunun için uzay misyonlar?n? da dü?ünerek ve konuyu yeniden ele alarak egzersiz k?yafetini tasarlad?m” dedi
.

“KUSURSUZ ERGONOM?”

Yer çekimsiz ortamda yer ve yön duygusunun önemini kaybetti?ini, bu nedenle aletlerin vücuda entegre edilerek kullan?lmas? gerekti?inden yola ç?kt???n? belirten Ergül, “K?yafetin d?? iskeletin eklemlerinde bulunan elektrik motorlar?, egzersiz yap?l?rken bir direnç olu?turuyor. Bu sayede egzersiz tamamlan?yor. Ürünün d?? iskelet ?eklinde tasarlanmas? vücuda kusursuz oturarak ergonomi anlam?ndaki eksiklikleri gideriyor” diye konu?tu. (?HA)

Detay : www.coescorts.com Marcus Allen Jersey

13 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir