iTÜ Öğrencileri Prisma’ya Rakip Olarak Artly’yi Geliştirdi!

iTÜ Ö?rencileri Prisma’ya Rakip Olarak Artly’yi Geli?tirdi!

Artly

Foto?raf düzenleme uygulamalar? aras?nda k?sa bir zamanda liderli?i kazanan Prisma uygulamas?, Türkiyede buna  dahil olmak üzere onlarca ülkede milyonlarca ki?i taraf?ndan kullan?l?yor. Prisma’n?n bu ba?ar?s?ndan yola ç?kan ?STANBUL TEKN?K ÜN?VERS?TEL? Escort Arayan Erkekler ?stanbul kendi uygulamalar? olan Artly prgoram?n? geli?tirdi.

Artly uygulamas? nedir?

Android ve iOS i?letim sistemine sahip cihazlarda ücretsiz olarak indirebilece?iniz Artly, foto?raflar?n?z?  tam bir sanata  dönü?türmeyi i amaçl?yor. Uygulama henüz 12 taneye yak?n filtreye sahip olmas?na ra?men oldukça muzeyum.com güzel i?ler ç?kar?yor. Bu oldukça basit. Artly uygulamas?n? aç?yorsunuz ve foto?raf çekip kendinize özel bir filtre seçiyorsunuz. ??te bu kadar art?k foto?raflar?n?z tam bir sanat eseri !

Artly

ArtlyArtlyArtly

Artly uygulamas?n? kullanarak düzenledi?iniz foto?raflar? payla? butonuyla çe?itli sosyal medya sitelerinde de payla?abiliyorsunuz. Artly uygulamas? üzerinde yer alan baz? butonlar bu payla??m i?lemlerinizi baya?? bir kolayla?t?r?yor

Prisma’ya oranla daha h?zl? çal??an Artly uygulamas?n? ?TÜ lü mühendisler sürekli olarak geli?tirmeye çal???yorlar. ?u anda ma?azada 50.000 kadar  indirilme say?s?na ula?an uygulaman?n ileride çok daha  popüler olaca??  söyleniyor.

 Stephen Curry Authentic Jersey

Etiketler:, ,

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir