İstenilen Rüyayı Gördüren Gözlük – Remee

kötürüyaSelam arkada?lar. Bu yaz?da uzun y?llard?r üstünde durulan lüsid rüya olay?n? ve piyasada bulunan uyku gözlüklerini inceleyece?iz. Öncelikle ?unu söyleyim bu ?ekilde rüya görme yöntemi oldukça zararl? ve birçok uzman taraf?ndan tavsiye edilmemektedir. ?nception (Ba?lang?ç) filmini izleyen bilir. Filmde rüyaya dalanlar rüyada m? yoksa gerçek dünyada m? oldu?unu anlayamazlar. Kendilerinin rüyada olduklar?na emindirler ve uyanmak için kendilerini öldürmeleri gerekir. Bu filmde ya?ananlar size saçma gelecektir, ben kendimi neden öldüreyim demeyin. Bu yöntemin zarar? piskolojik rahats?zl?klard?r. Sizi hayat?n zorluklar?ndan b?kt?r?p piskolojik olarak kolaya yani kendi istedi?in rüyay? görmeye ve sürekli uyumaya yönlendirecektir. Bu e?ilim ise hayattan uzakla?man?za, içine kapan?k bir birey olman?za ve daha bir çok piskolojik rahats?zl?klara yol açacakt?r.

Uyar? !!! Biz insanlar sürekli her ?eye sahip olmak isteriz. Her ?ey kontrolümüz alt?nda olsun ve sürekli daha çok ?eye sahip olmay? h?rs ediniriz. Bu yöntem sizi cezbedecektir fakat sizi hayat?n gerçeklerinden de uzakla?t?raca?? kesindir. Size tavsiyem hayattan ümidini kesmi?, mutlulu?u bu tarz yöntemlerde ve ba?ka ?eylerde arayanlardan olmay?n!

Lüsid Rüya Nedir?

Lüsid rüya bir di?er ad?yla berrak rüya, uykuya dal?p rüya görürken rüyada oldu?unuzu anlaman?z ve görmeye devam etti?iniz rüya türüdür. Bu tekni?i bulan parapsikolog Celia Green, ö?rencisine rüyaya ?ekil vermeyi ö?retir. Ö?renci bu yöntemi uygular ve rüyas?nda bir hayvan taraf?ndan kovalan?rken lüsid rüya haline geçer (bilinçli hale) ve ö?renci hayvan? kovalamaya ba?lar. Lüsid rüya görmek asl?nda çok zordur. Bunu ba?aranlar ise say?l?d?r. Ayr?ca lüsid rüya ile u?ra?anlar zamanla gördükleri rüyay? net olarak hat?rlad?klar?n? da fark etmi?lerdir. Çünkü beyniniz rüya s?ras?nda aktiftir ve gördükleriniz bilinç alt?n?za yerle?ir. Unutmay?n ki uyku beyini dinlendirir fakat lüsid rüya esnas?nda beyninizin aktiftir ve sizi gerçek hayatta yorgun bir bireye döndürür.

Lüsid rüyan?n zararlar? ?unlard?r;

  • Sürekli uyumak istersiniz, uyku düzeniniz olmaz,
  • Sizi içine kapan?k hayattan umudunu kesmi? biri haline getirir,
  • Gerçek hayattan kendinizi soyutlars?n?z,
  • Rüyada gördükleriniz kontrolden ç?kar ise piskolojiniz bozulabilir ve ya?ananlar? gerçek olarak dü?ünmeye ba?layabilirsiniz,
  • ??inizdeki veya okulunuzdaki veriminiz dü?er,
  • Beyniniz dinlenmedi?i için gün içerisinide yorgun olursunuz,
  • ?i?manl??a yol açar ve hayattan beklentiniz kalmaz. Sadece yemek yemek ve ihtiyaçlar?n?z? gidermek için ya?ars?n?z. Ölüm size hiç gelir, yeniden do?aca??n?z? dü?ünürsünüz.

Remee Gözlükleri – Rüya Maskesi Gerçek mi?

?unu belirterek ba?lamak istiyorum. Yukar?da yazd?klar?m yüzünden bu yöntemi denemedim. Ancak gerek yerli gerekse yabanc? forumlardan ara?t?rd?m ki gözlükler i?e yar?yor. Mant??? ise Lüsid rüya ile tamamen ayn?. Çal??ma ?ekli ise ?u ?ekilde;

?lk olarak rüya maskesini kendi sitesinden programl?yorsunuz (kaç saat rüya görmek istedi?iniz, rüyan?n ne zaman ba?lamas?n? istedi?iniz vs.)

Siz uykuya dald?ktan sonra zaman? gelince maskenin üzerindeki k?rm?z? LED ler yan?yor ve siz o anda rüyada oldu?unuzu anl?yorsunuz.

Bilinçalt?n?z kontrolünüze geçiyor ve istedi?iniz gibi hareket ediyorsunuz. (Uçmak istiyorsan?z uçuyorsunuz, istedi?iniz yerleri görüyorsunuz vs.)

remeegozluk

Remee Gözlükleri Nas?l Programlan?r

A?a??da gözlü?ün programlanmas?na videoyu izleyebilirsiniz. Websitesine gidip uygun ayarlar? seçtikten sonra gözlü?ü ekrana tutuyorsunuz. Gözlü?ün içerisinde bulunan sensörler siyah beyaz ???klar? alg?lay?p ayarlar? kaydediyor.

Yaz?mda belirtti?im gibi bence bu tarz denemelere hiç yakla?may?n. Deneseniz bile sadece deneyin. Ba??ml? hale gelmeyin. Sizlerle forumlarda yaz?lan bir kaç yorumu payla?mak istiyorum. Bu yorumlardan lüsid rüyan?n ne kadar ciddi oldu?unu anlayacaks?n?z.

  • Merhaba ben 13 ya??nday?m ve haftada 3 4 gün lücid rüya görüyorum. Gerçek dünyadan tamamen koptum ne yapaca??m? bilmiyorum. Lütfen yard?m edin.
  • Ben  her gün ya??yorum çok yorgun oluyorum enerji içece?iyle dayanmak istiyorum. Asl?nda oraya gitmeyi çok istiyorum, art?k bu dünyada ya?amak istemiyorum…Kendi dünyam varken neden burada yas?y?m ki herkesi ben yönetiyorum her ?ey benim elimde..Lucid rüya 1 sefer denemede ba?ard?m kendi taktiklerimi deneyerek… Rüyada olup olmad???m? kendime sordum ne yaz?k ki rüya de?il sand?m ama rüyaym??.Art?k ben uyanmak istiyorum.
  • Haftan?n 5 günü rüyalar?mda rüyada oldu?umu anl?yorum ve anlad???mda her ?ey kötüle?iyor ve uyanamamaktan korkuyorum. Eskiden rüyada oldu?umu anlay?nca zorla da olsa uyan?rd?m ancak tekrar bir ba?ka rüyada bulurdum kendimi onda da rüyada oldu?umu anlay?nca uyan?rd?m.

 Donte Jackson Authentic Jersey

9 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir