İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIM ORANLARI AÇIKLANDI !!

??LET?M S?STEM? KULLANIM ORANLARI AÇIKLANDI !! ??letim sistemi kullan?m oran? verileri aç?kland?

Sizce ?u ana kadar En kullan??l? i?letim sistemi  hangisi? Mac,Linux ve Windows günümüzde en çok tercih edilen sistemlerdir  peki en çok hangisi kullan?l?yor? Bu konu hakk?nda istatistik analiz yapan
Net Applications, 2016 y?l? istatistik  verilerini payla?t?. Verilere göre Windows, %89,79  ile grafi?in  en büyük dilimine sahip Windows i?letim sisteminde en çok tercih edilen sürüm ise %47.01 oranla eskilerin bombas? olan Windows 7 oldu?unu görüyoruz hemen arkas?ndan %21.13 ile Windows 10 takip ediyor.  Windows 10, Cuma gününden itibaren ücretli oldu ve kullan?c? art???n?da art?rmaya son sürat devam ediyor.

1470070650_osmarketsharejuly2016 (1)

 

Grafi?i inceledi?imizde Windows’u %7.87 ile Mac takip ediyor

. Linux’a bakt???m?zda kullan?m oran?n?n %2.33 oldu?unu görüyoruz.

Linuxun amac?n? bilmeyen bir çok ki?i oldu?u için

Linux i?letim sistemi  evinde veya i?inde UNIX  alt?nda çal??mak isteyenler için ideal platformlardan en iyisidir . Özellikle i?i veya e?itimi s?ras?nda UNIX platformlar alt?nda çal??mak, uygulamalar?  kullanmaya ba?lamak  veya yaz?l?m geli?tiren ki?iler kendi ki?isel bilgisayarlar?nda benzer ortam? yakalayabilmekte ve i?lerini kendi ki?isel bilgisayarlar?nda gerçekle?tirebilmektedirler. Bu konulara  EK olarak Linux alt?nda yer alan uygulamalar giderek s?radan bir kullan?c? için bile bu i?letim sisteminin ilgi çekici hale gelmesini sa?lamaktad?r. Geli?imleri henüz tamamlanmam?? olmas?na ra?men, herhangi bir ki?isel bilgisayardan beklenebilecek yaz? editörleri, hesap cetvelleri, çizim yaz?l?mlar?, veri tabanlar? birçok ihtiyaca cevap verecek düzeye gelmi?tir. Örne?in LaTeX kullan?c?lar? MSDOS alt?nda bulduklar? deste?in çok daha fazlas?n? Linux alt?nda bulabilmektedirler. ve linux çok kullan?labilirdir

Peki Ya Siz Hangi ??letim Sistemini Kullan?yorsunuz ?

 Trumaine Johnson Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Louis ck marriage best case scenario for bubble
On case study
Human geography dissertation examples for education
Meka illustration essay
Naphthalimide synthesis paper
Assemblea soci srl dissertation
Plato and aristotle philosophy essays
Ago temnata strana dissertation
Metathesis reciprocal ejemplos de resume
Small business plan pro forma spreadsheet
Marciano classification essay

Molecular genetics protein synthesis worksheet lesson

Undergraduate thesis research proposal

Essays david mcclelland achievement motivation theory key

Ruckus ap comparison essay

Pd c catalyst synthesis of dibenzalacetone

Letter a homework project

Biocatalysis in organic synthesis pdf download

Short essay on my mother in sanskrit

Vaping with thesis subox mini starter