Yaklaşık 15 Sene İçerisinde Karşımıza Çıkacak Pratik Yeni Teknoloji Aletleri

YAKLA?IK 15 YIL ?ÇER?S?NDE KAR?IMIZA ÇIKACAK TEKNOLOJ?LER

 

 •  fizik sistemlerin devreye girmesiyle ba?lanacak Dördüncü Sanayi Devrimi’nin üretim, i? hayat? ve günlük ya?am ile ilgili  yans?malar? hafif hafif ?imdiden görmeye ba?lad?k. Dünya Ekonomik Forumu’nun 800 teknoloji yöneticisi ile yapt??? “Teknolojinin Patlama Noktas?” ara?t?rmas? ile bu yöneticilere teknolojideki büyük de?i?imlerin toplumlar üzerinde yarataca?? etkiler soruldu.  Ayr?ca 800 e a?k?n  yönetici, bu teknolojik geli?meleri “halihaz?rda var, “gelecek 20 y?l içerisinde hayata geçecek” ve “asla gerçekle?meyecek” seçenekleriyle de gruplad?. Ara?t?rmaya  göre 2025’e kadar;1
  ?nsanlar?n yüzde 10’u internete ba?l? en az bir k?yafet sahibi olacak.

2

 • Robot eczac?lar hizmet vermeye ba?layacak.

3

 • 3 boyutlu yaz?c?yla bas?lm?? ilk otomobil trafi?e ç?kacak.

4

 • Tüketici mallar?n?n yüzde 5’i 3 boyutlu yaz?c?larda bas?lacak.

5

 • Dünya nüfusunun yüzde 90’? düzenli olarak internete ba?lanabilecek.

6

 • Yeni Teknoloji nin en be?enilen özelli?i ise Yollardaki araçlar?n yüzde 10’u sürücüsüz olacak.

7

 • 3 boyutlu yaz?c?da bas?lm?? karaci?er ile ilk nakil gerçekle?tirilecek.

8

 • Art?k Yeni Teknoloji ile ?nternette veri al??veri?inin yar?s?n? ev cihazlar?n?n aras?ndaki veri transferi olu?turacak.

9

 • Nüfusu 50 binden yüksek bir kentte art?k trafik ???klar?na ihtiyaç duyulmayacak.

10

 • Yeni Teknoloji sayesinde ?irketlerin yönetim kurullar?nda ilk kez bir yapay zekâya sandalye ayr?lacak.
  Bunlar?n Hepsinin Olas? ?htimali Mevcut

 Antonio Callaway Jersey

19 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir