Yaklaşık 15 Sene İçerisinde Karşımıza Çıkacak Pratik Yeni Teknoloji Aletleri

YAKLA?IK 15 YIL ?ÇER?S?NDE KAR?IMIZA ÇIKACAK TEKNOLOJ?LER

 

 •  fizik sistemlerin devreye girmesiyle ba?lanacak Dördüncü Sanayi Devrimi’nin üretim, i? hayat? ve günlük ya?am ile ilgili  yans?malar? hafif hafif ?imdiden görmeye ba?lad?k. Dünya Ekonomik Forumu’nun 800 teknoloji yöneticisi ile yapt??? “Teknolojinin Patlama Noktas?” ara?t?rmas? ile bu yöneticilere teknolojideki büyük de?i?imlerin toplumlar üzerinde yarataca?? etkiler soruldu.  Ayr?ca 800 e a?k?n  yönetici, bu teknolojik geli?meleri “halihaz?rda var, “gelecek 20 y?l içerisinde hayata geçecek” ve “asla gerçekle?meyecek” seçenekleriyle de gruplad?. Ara?t?rmaya  göre 2025’e kadar;1
  ?nsanlar?n yüzde 10’u internete ba?l? en az bir k?yafet sahibi olacak.

2

 • Robot eczac?lar hizmet vermeye ba?layacak.

3

 • 3 boyutlu yaz?c?yla bas?lm?? ilk otomobil trafi?e ç?kacak.

4

 • Tüketici mallar?n?n yüzde 5’i 3 boyutlu yaz?c?larda bas?lacak.

5

 • Dünya nüfusunun yüzde 90’? düzenli olarak internete ba?lanabilecek.

6

 • Yeni Teknoloji nin en be?enilen özelli?i ise Yollardaki araçlar?n yüzde 10’u sürücüsüz olacak.

7

 • 3 boyutlu yaz?c?da bas?lm?? karaci?er ile ilk nakil gerçekle?tirilecek.

8

 • Art?k Yeni Teknoloji ile ?nternette veri al??veri?inin yar?s?n? ev cihazlar?n?n aras?ndaki veri transferi olu?turacak.

9

 • Nüfusu 50 binden yüksek bir kentte art?k trafik ???klar?na ihtiyaç duyulmayacak.

10

 • Yeni Teknoloji sayesinde ?irketlerin yönetim kurullar?nda ilk kez bir yapay zekâya sandalye ayr?lacak.
  Bunlar?n Hepsinin Olas? ?htimali Mevcut

 Antonio Callaway Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Synthesis of isatin from chloral hydrate syrup
Essay on best way of spending holidays
Cvc hiper negreiros ponte rasa research
B tight sido kollegah dissertation
Virginia inland port case study
Me shikshak zalo tar marathi essays
Nirbhaya case story
Dissertations on school leadership styles
Michelson morley experiment ether hypothesis plural
Corollary discharge theory schizophrenia research
Example thesis statement comparison contrast essay graphic organizer

Indiana university bloomington admissions essay images

Biosynthesis of mono and di terpenoids in cannabis

Pathesist definition of science

Wyatt case soundcloud app

Eth master thesis database

Pierre simon de laplace nebular hypothesis information

Open source democracy a demos essay about myself

Antigone tragic hero essay assignment

Airy s hypothesis meaning