İphone 7 ile İlgili Garip Değişiklikler Çok Şaşıracaksınız

 ?phone 7 ne zaman ç?kacak ? ne gibi ?eyler olacak neler de?i?ti bak?yoruz
 iPhone 7'de her ?ey çok farkl? - 16GB'l?k giri? seviyesi iPhone, depolama alan?n?n darl???yla ço?u kullan?c?n?n ba??n? a?r?t?yor. Son geli?me Apple'?n iPhone 7'deki en küçük depolama seçene?ini 32GB'a ç?karaca??n? söylüyor.

16GB’l?k giri? en az  seviyesi iPhone, depolama alan?n?n darl???yla ço?u kullan?c?n?n ba??n? a?r?t?yor. Son geli?me Apple’?n iPhone 7’deki ufak  küçük depolama seçene?ini 32Gigabyte’a  ç?karaca??n? söylüyor.

 iPhone 7'de her ?ey çok farkl? - Samsung, Galaxy S6'dan bu yana amiral gemisi telefonlar?nda 32GB'tan küçük depolama alan? sunmuyor. Bunda 16GB'l?k modellerde yaln?zca 10GB bo? alan bulunmas?n?n pay? da var.

Samsung, Galaxy S6′ telefonundan bu yana amiral gemisi telefonlar?nda 32GigaByte ‘tan küçük depolama alan? sunmamaktad?r  Bunda 16GB’l?k modellerde yaln?zca 10GB bo? alan bulunmas?n?n pay? da var.

 iPhone 7'de her ?ey çok farkl? - Yüksek çözünürlüklü foto?raflar ve giderek büyüyen uygulama boyutlar?, bu alan?n k?sa sürede dolmas? anlam?na geliyor.

Yüksek çözünürlüklü ekranlar  foto?raflar ve giderek büyüyen uygulama boyutlar?, bu alan?n k?sa sürede dolmas? anlam?na geliyor.

 iPhone 7'de her ?ey çok farkl? - Apple konuyla ilgili herhangi bir aç?klama yapmasa da, ?irkete yak?n kaynaklar iPhone 7 itibariyle 16 GB'l?k modellerin resmen ölece?ini söylüyor.

Apple konuyla ilgili herhangi bir aç?klama yapmasa da, ?irkete yak?n kaynaklar iPhone 7 itibariyle 16 GB’l?k modellerin resmen ölece?ini söylüyor.

 iPhone 7'de her ?ey çok farkl? - iPhone 7 ve iPhone 7 Plus eylül ay?nda tan?t?lacak, ancak telefonlar uzun bir süredir mobil dünyas?nda gündemi me?gul etmeyi sürdürüyor.
 

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus eylül ay?nda tan?t?lacak, ancak telefonlar uzun bir süredir mobil dünyas?nda gündemi me?gul etmeyi sürdürüyor.

 iPhone 7'de her ?ey çok farkl? - iPhone 7’ye ili?kin son olarak Japonya’dan önemli haberlerle kar??n?zday?z. Japon men?eli Mac Otakara sitesi iPhone 7’de Smart Connetor (Ak?ll? Ba?lant? Noktas?) giri?inin yer almayaca??n? onaylad?.

iPhone 7’ye ili?kin son olarak Japonya’dan önemli haberlerle kar??n?zday?z. Japon men?eli Mac Otakara sitesi iPhone 7’de Smart Connetor (Ak?ll? Ba?lant? Noktas?) giri?inin yer almayaca??n? onaylad?.

 iPhone 7'de her ?ey çok farkl? - Oysa ki geçti?imiz hafta yay?nlanan baz? foto?raflar iPhone 7’de Smart Connector giri?inin yer alaca??n? gösteriyordu.

Oysa ki geçti?imiz hafta yay?nlanan baz? foto?raflar iPhone 7’de Smart Connector giri?inin yer alaca??n? gösteriyordu.

  • iPhone 7'de her ?ey çok farkl? - Sitenin Apple’a yak?n kaynaklara dayand?rd??? habere göre Apple, ilk olarak iPad Pro tabletlerde yer verdi?i ve tabletlere klavye ya da farkl? aksesuarlar tak?lmas?n? sa?layan portu iPhone 7’de kullanmayacak.

Sitenin Apple’a yak?n kaynaklara dayand?rd??? habere göre Apple, ilk olarak iPad Pro tabletlerde yer verdi?i ve tabletlere klavye ya da farkl? aksesuarlar tak?lmas?n? sa?layan portu iPhone 7’de kullanmayacak.

 iPhone 7'de her ?ey çok farkl? - Siteye göre Apple söz konusu giri?i iPhone 7 modellerinde kullanmak istiyordu, ancak görünü?e bak?l?rsa sonraki geli?meler bu özelli?i iptal ettirmi?.

Siteye göre Apple söz konusu giri?i iPhone 7 modellerinde kullanmak istiyordu, ancak görünü?e bak?l?rsa sonraki geli?meler bu özelli?i iptal ettirmi?.

 iPhone 7'de her ?ey çok farkl? - Ya?anan geli?melerden ?unu anl?yoruz ki; Apple’?n iPad Pro tabletlerde yer verdi?i Smart Connector özelli?inin iPhone’lara gelmesi noktas?nda çal??malar yürütülüyor. Söz konusu özelli?i muhtemelen iPhone 7s ya da iPhone 8’de görece?iz.

Ya?anan geli?melerden ?unu anl?yoruz ki; Apple’?n iPad Pro tabletlerde yer verdi?i Smart Connector özelli?inin iPhone’lara gelmesi noktas?nda çal??malar yürütülüyor. Söz konusu özelli?i muhtemelen iPhone 7s ya da iPhone 8’de görece?iz.

 iPhone 7'de her ?ey çok farkl? - iPhone 7 hakk?ndaki di?er iddialara göz att???m?zda, telefonun iPhone 6s ile ayn? kal?nl?kta ya da biraz daha ince olaca??, kulakl?k giri?inin kald?r?laca??, telefonun stereo hoparlör ve çift kameraya (iPhone 7 Plus) sahip olaca?? dillendiriliyor.

iPhone 7 hakk?ndaki di?er iddialara göz att???m?zda, telefonun iPhone 6s ile ayn? kal?nl?kta ya da biraz daha ince olaca??, kulakl?k giri?inin kald?r?laca??, telefonun stereo hoparlör ve çift kameraya (iPhone 7 Plus) sahip olaca?? dillendiriliyor.

 iPhone 7'de her ?ey çok farkl? - iPhone 7'nin iPhone 7 Plus ile birlikte eylül ay?nda tan?t?lmas? beklenirken, iOS 10 güncellemesinin de yine ayn? tarihte yay?nlanaca?? dü?ünülüyor.

iPhone 7’nin iPhone 7 Plus ile birlikte eylül ay?nda tan?t?lmas? beklenirken, iOS 10 güncellemesinin de yine ayn? tarihte yay?nlanaca?? dü?ünülüyor.

 iPhone 7'de her ?ey çok farkl? -
 
 iPhone 7'de her ?ey çok farkl? -

 Geno Atkins Jersey

Etiketler:, , , ,
44 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir