iPhone 7’nin getirece?i yenilikler konusunda büyük bir beklenti içerisinde olmam?z gerekti?ini art?k biliyoruz. Telefonun tasar?m?nda önemli bir de?i?iklik beklenmedi?i gibi, teknik özelliklerde de sadece küçük geli?tirmeler yap?lmas? bekleniyor.

Foxconn kaynakl? oldu?u söylenen yeni bir dedikoduya göre ise beklentinizi biraz daha k?sman?z gerekiyor, çünkü iPhone 7 su geçirmez olmayacak. Xiaomi Today’in Çin’in sosyal a?? Weibo’da ke?fetti?i bir gönderiye göre iPhone 7’nin suya dayan?kl??? iPhone 6S’ten daha iyi olacak; bununla birlikte IP68 sertifikas? bulunmayacak. Samsung Galaxy S7, Sony Xperia X Performance gibi telefonlar?n destekledi?i IP68 sertifikasyonu, bu telefonlar?n su ve toz geçirmezlik konusunda belirli bir standard? tutturdu?unu belgeliyor. Buradan iPhone 7’nin suya dü?melere kar?? de?il, sadece su s?çramalar?na kar?? dayan?kl? olabilece?i sonucu ç?k?yor.

Weibo gönderisinde ortaya ç?kan di?er detaylar, daha önce duyduklar?m?z? tekrarl?yor. Gönderi, telefonun “gold”, “rose gold” ve siyah renk seçenekleriyle gelece?ini, ancak bir süre önce konu?ulan lacivertseçene?iyle gelmeyece?ini söylüyor. Bir ba?ka iddia, iPhone 7’nin home dü?mesinin fiziksel olarak bas?lan bir dü?me olmayaca??n?, kapasitif bir dü?me olaca??n? söylüyor. Ancak bu dedikoduya da daha önce rastlam??, söylentinin Android kopyas? bir telefondan kaynakland???n? ö?renmi?tik.

Hangi iddian?n do?ru, hangisinin yanl?? ç?kaca??n? ö?renmek için fazla beklemeyece?iz. iPhone 7’nin 9 Eylül’de tan?t?lmas? bekleniyor.