Gradient Fill(ActionScript3)

Gradient Fill olay? 2 rengin azdan ço?a do?ru gitmesidir. Bu olay? sa?daki resme bakarak daha iyi anlayabilirsiniz. Resimde orta k?s?m kenarlara göre daha aç?k gözüküyor. Asl?nda bunu sahnede(stagede) yapmak oldukça basit ama unutmay?n kodlarla yazmak daha sa?l?kl?d?r. ?llede ben kolay yolu seçicem diyorsan?z yapman?z gereken sahneye Oval Tool(O) yard?m?yla yuvarlak çizmek.  Ard?ndan color sekmesini açmak. Color sekmesi yoksa yukar?da window seçene?inden color u aktif etmek yada (alt+shift+F9)kombinasyonunu kullanmak. Solid color seçene?ine bas?p istedi?imiz birini seçmek. Bizim örne?imizde Radial kullan?lm?? yani renklerimiz dairesel bir ?ekilde art?yor. Seçtikten sonra a?a??da renk çubu?u üzerinde olu?an 2 tane çubu?un üstüne çift t?klatarak renklerini de?i?tirebiliriz. Soldaki çubuk iç rengimizi sa?daki ise d?? rengimizi belirliyor. Bunu istedi?imiz gibi ayarlayabiliriz. Gelelim kodlarla yapmak isteyen arkada?lara. Yapmam?z gereken a?a??daki kodlar? yazmak.

As3 Gradient Fill


import flash.display.*;
import flash.geom.*;
var fType:String = GradientType.RADIAL;
var colors:Array = [ 0x333333, 0x000000 ];
var alphas:Array = [ 1, 1 ];
var ratios:Array = [ 0, 255 ];
var matr:Matrix = new Matrix();
matr.createGradientBox( 100,100,0.1 );
var sprMethod:String = SpreadMethod.PAD;
var sprite:Sprite = new Sprite();
var g:Graphics = sprite.graphics;
g.beginGradientFill( fType, colors, alphas, ratios, matr, sprMethod );
g.drawCircle( 50, 50, 20 );
addChild( sprite );

Not : Kodlarda .RADIAL k?sm?n? .LINEAR yapar isek lineer bir ?ekilde artar yani soldan sa?a renk tonu artar yada azal?r.Renk kodlar?n? istediginiz gibi de?i?tirebilirsiniz(0x333333,0x000000) Lester Hayes Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir