Google’In Çok Beğenilecek Saatleri Ortaya Çıktı !

GOOGLE’IN NEXUS AKILLI SAATLER? ORTAYA ÇIKTI


Google’?n Nexus ak?ll? saatleri ortaya ç?kt?

Google ak?ll? saat pazar?na giri? yapt?! K?sa bir süre önce Google’in Nexus ad?yla iki saat üzerinde çal??malar yapt??? ortaya ç?km??, tüm gözler Google’a çevrilmi?ti. Googlie’?n üretimini yapmak istedi?i saatlerden ilki Angelfish ad?na sahip di?er ise Swordfish

Peki Google ak?ll? saat pazar?nda ne kadar ba?ar?l? olur?

Bu soru muamma çünkü, Google’?n üzerinde çal??t??? saatler hakk?nda henüz net bilgiler yok.

?imdi toplad???m?z bilgileri tekrar bir inceleyelim.

Bu foto?raf geçti?imiz günlerde s?zd?r?ld?.

1468423195_yeni-nexus-saat

Foto?raftada görüldü?ü gibi büyük ekrana sahip modelin toplamda 3 adet fiziksel dü?mesi var.

Ekran? küçük olan model ise 1 adet fiziksel dü?meye sahip.

Her iki Nexus ak?ll? saatin Android Wear i?letim sistemiyle gelece?ini art?k duymayanda kalmad?.

Google’in tercihini Wear’dan yana kullanmas? olumlu de?erlendirilebilir. Android Wear pek çok yenili?e sahip ve kullan?c?lar?nda favorisi.

Tasar?ma bakt???m?zda ise koyu ve basit yap? dikkat çekiyor bakal?m kullan?c?lar Google’in yeni saatlerini nas?l kar??layacak?

Geli?meleri takipteyiz.

 Ken Crawley Jersey

Etiketler:, ,
Bir Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir