Google Görme Engelliler İçin Lens Üretti !

Google'dan ak?ll? lens

Google, Google Glass’? sat??a ç?kard??? ?u günlerde giyilebilir teknolojide yine bir ad?m öne ç?kmaya haz?rlan?yor. Teknoloji devi, kontak lense monte edilebilen kamera için paten ald?.

 


kamerali-lens
Google, Ocak ay?nda diyabet hastalar? için özel bir kontakt lens üzerinde çal??t???n? duyurmu?tu.
Bu lens ile kontakt lens takan diyabet hastas?n?n sürekli olarak kan?ndaki ?eker seviyesi ölçülecek. Ama Google kontakt lens entegreleri üzerindeki çal??malar?n? bir seviye daha geli?tirdi

Kameral? kontakt lens Kameral? kontakt lens dü?üncesini ilk olarak görme engelli olanlar  için kullanmay? hedefleyen Google, kontakt lens üzerine yerle?tirilecek  mikro kameralar ile etraftaki nesnelerin bilgilerini görme engelli insanlar?n duyma organlar?na iletecek bir teknoloji üzerinde çal??malar yap?yor  Örne?in trafik ak???  ya?anan  bir caddede kar??dan kar??ya geçmek isteyen bir görme engelliye kamera taraf?ndan alg?lanan trafik bilgisi sesler ile aktar?lacak. Ayn? zamanda bu kameral? kontakt lens yüzleri, hareketi, renkleri, ????? ve baz? belirli nesneleri kamera ile alg?layabilecekler. Google, kameral? kontakt lensi sadece görme engelliler için dü?ünmüyor. Ayn? zamanda yak?nla?t?rma özelli?i, foto?raf çekme gibi özellikler ile foto?raf çekme teknolojisinde bir ad?m daha ileri gitmeyi planl?yorlar. Mesela gözünüzde yer alan bir kontakt lens ile çok uzaktaki bir nesneyi yak?nla?t?r?p foto?raf?n? çekebiliyorsunuz. Teknoloji giderek biyomekanik bir hal al?yor. Patent ba?vurusunu gerçekle?tiren Google ?irketinin bu teknolojik at?l?m? ne kadar gerçekle?tirip gerçekle?tiremeyece?ini ve bu ürünlerin serbest piyasada sat?l?p sat?lamayaca??n? hep birlikte görece?iz.

http://www.facebook.com/bilgitara

 Jacques Plante Jersey

75 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir