Google Görme Engelliler İçin Lens Üretti !

Google'dan ak?ll? lens

Google, Google Glass’? sat??a ç?kard??? ?u günlerde giyilebilir teknolojide yine bir ad?m öne ç?kmaya haz?rlan?yor. Teknoloji devi, kontak lense monte edilebilen kamera için paten ald?.

 


kamerali-lens
Google, Ocak ay?nda diyabet hastalar? için özel bir kontakt lens üzerinde çal??t???n? duyurmu?tu.
Bu lens ile kontakt lens takan diyabet hastas?n?n sürekli olarak kan?ndaki ?eker seviyesi ölçülecek. Ama Google kontakt lens entegreleri üzerindeki çal??malar?n? bir seviye daha geli?tirdi

Kameral? kontakt lens Kameral? kontakt lens dü?üncesini ilk olarak görme engelli olanlar  için kullanmay? hedefleyen Google, kontakt lens üzerine yerle?tirilecek  mikro kameralar ile etraftaki nesnelerin bilgilerini görme engelli insanlar?n duyma organlar?na iletecek bir teknoloji üzerinde çal??malar yap?yor  Örne?in trafik ak???  ya?anan  bir caddede kar??dan kar??ya geçmek isteyen bir görme engelliye kamera taraf?ndan alg?lanan trafik bilgisi sesler ile aktar?lacak. Ayn? zamanda bu kameral? kontakt lens yüzleri, hareketi, renkleri, ????? ve baz? belirli nesneleri kamera ile alg?layabilecekler. Google, kameral? kontakt lensi sadece görme engelliler için dü?ünmüyor. Ayn? zamanda yak?nla?t?rma özelli?i, foto?raf çekme gibi özellikler ile foto?raf çekme teknolojisinde bir ad?m daha ileri gitmeyi planl?yorlar. Mesela gözünüzde yer alan bir kontakt lens ile çok uzaktaki bir nesneyi yak?nla?t?r?p foto?raf?n? çekebiliyorsunuz. Teknoloji giderek biyomekanik bir hal al?yor. Patent ba?vurusunu gerçekle?tiren Google ?irketinin bu teknolojik at?l?m? ne kadar gerçekle?tirip gerçekle?tiremeyece?ini ve bu ürünlerin serbest piyasada sat?l?p sat?lamayaca??n? hep birlikte görece?iz.

http://www.facebook.com/bilgitara

 Jacques Plante Jersey

Bir Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Non directional hypothesis formulation
Cloud computing topics for thesis writing
Spongebob photosynthesis song for kids
Essays in love ebook download
Pearl white shimmer paper reviews
Nursing research articles pediatrics of akron
Peterson olefination total synthesis of strychnine
Open topic essay on reducing
Archit singhal nomura research
Essay on kashmiri kangri india
What is mla format for essay papers

Mla annotated bibliography owl

High school topics for persuasive essays

Synthesis of t-butanol lewis structure

Essay on basic needs and quality of life

The light reactions of photosynthesis steps

Mba admissions essays contributing to peers

The gothic imagination essays in dark romanticism poems

Darden case study method

Best written scholarship essays