Fare Kalbi, Silikon ve Altın : İşte Mucize Robot !

Fare Kalbi, Silikon ve Alt?n : ??te Mucize Robot !

 

Webtekno’da Temmuz ay?nda yer alan haberlere göre Harvard Üniversitesi’nden ara?t?rmac? genetikçiler fare kalbinden al?nan hücreleri, implantlarda kullan?lan silikonla ve biraz da alt?nla birle?tirerek bir mucizeye imza at?p küçük bir vatoza benzeyen canl? bir robot üretmeyi ba?ard?lar.

 

Kit Parker liderli?indeki bilim insanlar?n?n üretti?i 10 gram a??rl???ndaki bu robot, t?pk? bebek bir vatoz gibi kas?lma ve gev?eme hareketleriyle yüzebiliyor.

 

sa

 

 

Silikon bir vücuda ve alt?ndan bir sinir sistemine sahip olan canl? robotun en çok dikkatleri çeken k?sm? ise genetik mühendislik harikas? olan 200.000 adet özelle?tirilmi? fare kalbi hücresi. Robota canl?l?k özelli?ini kazand?ran bu hücreler, üzerlerinde yap?lan de?i?iklikler sayesinde, belirli bir dalga boyundaki ????a maruz kald?klar?nda kas?lma ve gev?eme hareketleri yap?yor. Bu da robotun suyun içinde yüzebilmesine olanak sa?l?yor.

 

Ya?ayan robot ?imdilik laboratuvar ortam?n?n d???nda hayatta kalma yetisine sahip de?il, bunun sebebi ise robotun canl?l???n? sürdürmesinde hayati önemi olan fare kalbi hücrelerinin onlar? d?? ortamdaki mikroskobik canl?lara kar?? koruyacak bir ba????kl?k sistemine sahip olmamas?.

 

 

Popular Mechanics dergisine konu?an Parker, “biyolojik ya?am formu” diye niteledi?i robotun gelecekte canl? hücrelerden yapay kalp üretilmesine yard?mc? olabilece?ini dü?ünüyor.

Untitled

Robot deniz canl?lar?yla ilgili ara?t?rmalara da yard?mc? olacak. Claudio Reyna Authentic Jersey

21 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir