En Popüler Yabancı Diziler

Merhaba arkada?lar.Size gelmi? geçmi? en iyi yabanc? dizileri izleyebilece?iniz adresi sunuyorum.A?a??daki ba?l?klara göre dizimag bünyesindeki yabanc? dizileri izleyebilirsiniz.Di?er sitelerdeki gibi partlarla u?ra?madan tek t?kla izliyorsunuz ve arkan?za yaslan?yorsunuz.Partlar aras? geçi? otomatik olarak yap?l?yor.Ayr?ca baz? dizileri HD kalitesinde bile izleyebilirsiniz.Ayn? zamanda indirme seçene?i bulunan bu sitede tek yapman?z gereken üye olmak.

Game Of Thrones (Drama, Fantezi)

Yazlar?n onlarca y?l, k??lar?n ise bir ömür sürebildi?i bir diyar, içten içe nifakla kaynamaktad?r. Köklerini sald?klar? topraklar kadar so?uk ve sert olan Starklar’?n kalesi K??bar?’n?n kuzeyinde, Yedi Krall?k’? koruyan Sur’un ard?nda tekinsiz güçler toplanmaktad?r. Ku?kulu bir ölümün ard?ndan kral? ve dostu taraf?ndan saltanat makam? olan güneye ça??r?lan Eddard Stark kendisini Demir Taht’? arzulayanlar?n ba? döndürücü entrikalar?n?n aras?nda bulur. Dostuyla dü?man?n?, gerçekle yalan? ay?rt edemez olan Eddard’?n ne k?y?s?nda yürüdü?ü uçurumdan, ne de Ejderkrallar’?n soyundan gelen sürgün Targaryen karde?lerin ta?tan ejder yumurtalar?nda ve soylu atlar?n s?rt?nda serpilen iktidar dü?lerinden haberi vard?r. K??, Starklar ve yanda?lar? için oldu?u kadar Yedi Krall?k için de u?ursuz alametlerle gelmektedir.

Breaking Bad (Aksiyon, Drama)

50 ya??nda, lisede kimya ö?retmeni olan Walter White (Bryan Cranston), maddi aç?dan ailesinin gereksinimlerini kar??layabilmek için araba y?kamac?s?nda ek i? yapmaktad?r ancak bir süre sonra ileri derecede akci?er kanseri oldu?unu ve çok k?sa bir ömrünün kald???n? ö?renir. Dizide Walter White ailesine para b?rakabilmek için, uyu?turucu yapt???n? bir rastlant? sonucu ö?rendi?i eski ö?rencisi Jesse Pinkman (Aaron Paul) ile birlikte metamfetamin i?ine girer. Kimya konusunda çok ba?ar?l? i?lere imza atm?? ö?retmen ile uyu?turucu piyasas?n? iyi bilen eski ö?rencisi, yüksek kalitede ve safl?kta metamfetamin üreterek uyu?turucu ticaretine ba?larlar. “?imdiye dek, namusum ve ?erefim ile dürüst bir insan olarak ya?ad?m, ancak kanserden ba?ka bir sonuç elde edemedim.” diye dü?ünen Walter White’?n bundan sonraki gelece?i, ya?anan olay örgüsüyle birlikte sadece kendisini ve ailesini de?il, beraberinde tan?d???/tan?mad??? herkesin gelece?ini de?i?tirecektir.

How I Meet Your Mother (Komedi, Romantik)

Dizi, 2030 y?l?nda, Ted Mosby’nin e?i ile nas?l tan??t???n? çocuklar?na anlatmas?n? konu al?r. Bob Saget’in seslendirmesiyle as?l karakteri Ted “Size annenizle nas?l tan??t???m? anlataca??m.” der ve dizi 2005 y?l?na döner. Bays ve Thomas dizideki arkada?l??? kendi arkada?l?klar?ndan yola ç?karak yazm??lard?r. Buna göre Ted karakterinde daha çok Bays öne ç?karken Marshall ve Lily karakterleri ise Thomas ve e?inden esinlenilmi?tir.

Supernatural (Korku, Aksiyon, Gerilim, Macera)

Dizi karde?lerin insanlar?n gerçekte varolmad???n? zannetti?i bir çok tür yarat?k, hayalet, ?eytan vb. varl???n avc?l???n? yapt?klar? ve bu macerala s?ras?nda ya?ad?klar?n? anlat?r. Dizide, Dean ve Sam aras?ndaki özel ili?ki ön plandad?r. Dean, içki ve kad?n dü?künüdür. Fakat, oldukça cesur ve gururludur. Karde?i Sam’e ona olan ba?l?l??? etkilenmemizi sa?lar. Dean e?lenceli, klasik rock hayran? ve hiç bir ?eyden korkmayan biri gibi görünsede onunda korktu?u ama saklamay? tercih etti?i ?eyleri vard?r ve Sam bu yüzden çok zorlan?r. Sam ise merhametli, zeki birisidir. Dizi boyunca iki karde?in ba??ndan geçen duygusal, dramatik, komik ve korku dolu maceralar? izleyicileri ekrana ba?lar.

The Vampire Diaries (Dram, Romantik, Korku, Fantastik)

Hikaye, 17. yüzy?lda New England’dan gelen göçmenlerin yerle?mesinden beri do?aüstü olaylar?n ya?and??? Mystic Falls isimli kasabada geçer.Esas i?lenen konu, hikayenin ba? kahraman? Elena Gilbert (Nina Dobrev), karanl?k geçmi?lere sahip Stefan ve Damon aras?nda ya?anan a?k üçgenidir.

 

 

Fringe (Bilim Kurgu, Korku, Gerilim)

Dizide Kamu Güvenlik Te?kilat? (Department of Homeland Security) denetimi alt?ndaki FBI’?n bir kolu olan ve Boston, Massachusetts merkezli Fringe Bölümü anlat?lmaktad?r. Fringe tak?m? korkunç ve tüm dünyay? etkileyebilecek aç?klanamayan olaylar? aç?klamak için al???lmam?? bilimsel yöntemlerden ve FBI soru?turma yöntemlerinden yararlanmaktad?r.

The Big Bang Theory (Sitkom)

Kaliforniya’n?n Pasadena ?ehrinde geçen dizi be? ana karakter etraf?nda geli?iyor: Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde çal??an iki üstün zekal? ev arkada?? olan deneysel fizikçi Leonard Hofstadter ve teorik fizikçi Sheldon Cooper, garson ve oyunculu?a hevesli sar???n kar?? kom?ular? Penny, Leonard ve Sheldon’?n doktoras? olmayan uzay mühendisi tuhaf i? arkada?lar? Howard Wolowitz ve yine ayn? yerde çal??an astrofizikçi Rajesh Koothrappali. Bu dört erke?in bilime ve bilim kurguya olan ilgileri ve zekalar?, Penny’nin sosyal beceri ve normal davran??lar?yla yan yana gelince komik sonuçlar do?uruyor.

House (Drama)

Doktor Gregory House, New Jersey’deki Princeton-Plainsboro Hastanesi’nde bula??c? hastal?klar ve nefroloji konusunda uzman ünlü bir doktordur. Ba?kanl?k yapt??? T?bbi Tan? Uzmanl??? Departman?’nda te?hisi konulamayan hastalar? 3 ki?ilik ekibiyle birlikte iyile?tirmektedir. Yine baz? vakalarda en yak?n arkada?? ve hastanenin onkoloji bölümü ?efi doktor James Wilson ona yard?m etmektedir.

 

Spartacus (Macera, Tarihsel Drama)

Spartaküs: Kan ve Kum’un sonunda gerçekle?en Batiatus Kona??’ndaki kanl? kaç???n?n ard?ndan, Spartaküs: ?ntikam’da gladyatör ayaklanmas? Roma Cumhuriyeti’nin kalbine korku salmaya ba?lar. Praetor Claudius Glaber ve onun Romal? askerleri, daha fazla zarara neden olmadan önce Spartaküs’ün büyüyen özgürle?mi? köleler grubunu bast?rmak üzere Capua’ya gönderilir. Spartacus is given a choice between satisfying his personal need for vengeance against the man who condemned his wife to slavery and eventual death, or making the larger sacrifices necessary to keep his budding army from breaking apart.

Prison Break (Aksiyon, Drama, Gerilim)

Prison Break, ABD yap?m? bir aksiyon dizisi. Hikâye ise Paul Scheuring taraf?ndan ortaya at?lm?? ve FOX ?irketi taraf?ndan 2005 y?l?nda dizi hayat?na ad?m atm??t?r.

 

 

 

The Walking Dead (Drama, Korku, K?yamet Kurgusu)

The Walking Dead bir zombi k?yametinin sonras?n? anlat?yor; komadan uyand???nda hastanenin ve ya?ad??? kasaban?n tamamen terk edilmi? oldu?unu gören polis ?efi Rick Grimes’in dünyas? bir daha eskisi gibi olmayacakt?r. Rick Grimes önderli?inde küçük bir grup insan, zombi ordular?ndan uzakta kendilerine yeni bir ev aramak için Birle?ik Devletler genelinde seyahat etmektedir. Atlanta’da ise küçük bir grup insan, ölümün kö?e ba??nda oldu?u her an hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gün geçtikçe hayatta kalma ko?ullar? zorla??yor. Rick ve di?erleri bu korkunç yeni dünyada sava? verirken insanl?klar?na s???nabilecekler mi?

Dexter (Dram, Gerilim, Korku, Gizem)

Miami Metro Polis Departman?’nda kan s?çrama örnekleri analizcisi olarak çal??an, geceleri seri katile dönü?en Dexter Morgan merkezli bir dizidir. Miami’ de geçen hikaye Jeff Lindsay’in Dexter romanlar?n?n ilki olan Darkly Dreaming Dexter roman?ndan uyarlanm??t?r. Sonraki sezonlar? Lindsay’ in romanlar?ndan ba??ms?z olarak yap?lm??t?r. Dizinin ilk bölümünü yazan James Manos taraf?ndan televizyona uyarlanm??t?r.

Lost (Macera, Drama, Fantezi, Bilim Kurgu)

Her bölüm tipik olarak adada geçen ana hikâyenin yan? s?ra, bir karakterin hayat?ndaki bir ba?ka noktaya ili?kin ikinci bir hikâyeye sahiptir, yine de di?er zaman ile ilgili olaylar düzeni bu formülü sonraki bölümlerde de?i?tirmektedir.


Dizilerin aç?klamalar? http://tr.wikipedia.org/ adresinden al?nm??t?r. Quinten Rollins Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

How to write a cv in text format
Antigone individual vs state essay
Pavsala marathi essay online
Lv lingzhi scholarship essay
Operationalised hypothesis serial position effect
How to write academic essay example
Mla formatting for an essay
Protein synthesis inhibitor in prokaryotes and eukaryotes worksheets
Normal distribution essay
Oxford application essay sample
Unpublished doctoral dissertation apa style 6th edition

Physics extended essay aerodynamics

College essay examples pdf files

High school chemistry teacher cover letter

Dissertation yoga

German academic writing style

Essay writing elementary students

All squares are rectangles hypothesis worksheet

Oscar nominee for writing and directing

Research dissertation chapters outline