Dünyadaki En Güçlü Gelgit Jeneratörüne Sahip Ülke Çin !

En güçlü gelgit enerji jeneratörü Çin’de

En güçlü gelgit enerji jeneratörü Çin’de
Çin, ba??ms?z olarak geli?tirdi?i dünyan?n ilk 3.4 megawatl?k gelgit enerji ak?m jeneratörünü faaliyete geçirdi.

People’s Daily gazetesindeki habere göre, 27 Temmuz’da Zhejiang eyaletinin Zhoushan ilçesindeki Syushan Adas?’na kurulan gelgit ak?m jeneratör 15 A?ustos’ta ilk toplu elektrik üretimini yapt?.

Mevcut 7 modülden 2’si etkin olan jeneratörün di?er modülleri, ortak ?ebekeye ba?lanmas?n? ard?ndan A?ustos 2016 sonuna kadar enerji üretimine ba?lam?? olacak.

Jeneratörün 5-6 milyon kilovat saatlik y?ll?k enerji üretimi ile 2-3 bin haneye elektrik sa?lamas? mümkün olacak.

Jeneratör tam kapasiteye ula?t???nda dünyadaki mevcut jeneratörlerin en güçlüsü olacak.?ngiltere’de 2008 y?l?nda kurulan 1.2 MW kapasiteli SeaGen gelgit jeneratörü.

(*) Gelgit gücü denilen gelgit enerji; sgelgitleri, gücün elektrik veya di?er kullan??l? çe?itlerine dönü?türen bir hidro güç çe?idi. Henüz geni? çapl? kullan?lmasa da gelece?in potansiyel elektrik üretim yöntemlerinden biri olarak görülüyor. ?lk büyük çapl? gelgit enerji santrali Rance Gelgit Enerji Santral? 1966 y?l?nda i?letmeye al?nd?.
Çin’in ba??n? çekti?i Gelgit enerjisini kullanan ülkeler

1) Çin  Zhoushan ilçesindeki Syushan Adas?’na kurulan gelgit ak?m jeneratörü

2) Güneykore’de kurulu olan Sihwa Gölü Gel-git Enerjii Santrali 254 MW gücündedir. Santral 2011 y?l?nda tamamlanm??t?r.

3) Kuzey Amerika’n?n ilk gel-git santrali olan Annapolis Royal Generating Station, 1984 y?l?nda Fundy Körfezi’nde kurulmu?tur.Santral 20 MW gücündedir.

4) Jiangxia Gel-git Enerjisi Santrali, Çin’de 1985 y?l?nda, 3,2 MW güç ile kurulmu?tur.

5) Eski Sovyetler Birli?i döneminde 0,4MW’l?k kurulan gelgit santrali 2006 y?l?nda geli?tirilerek 1,2 MW’a ç?kar?lm??t?r.

 

 Wilbert Montgomery Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir