DNS değiştirmeden yasaklı sitelere girin

Uygulanan internet politikalar? sonucunda art?k internette birçok popüler servise ve girmemiz gereken di?er birçok siteye sansür uygulamas?ndan dolay? giri? yapam?yoruz. Bu eri?imi a?man?n ise birçok yöntemi bulunuyor. Genellikle y?llarca insanlar yasakl? sitelere giri? için DNS de?i?tirme yöntemini denediler. Oysa DNS de?i?tirme yöntemi sürekli bir yöntem oldu?u için internet ba?lant?n?z?n kalitesinin dü?mesine neden oluyordu. Fakat teknoloji hakk?nda insanlar bilgilendikçe DNS de?i?tirerek yasakl? bir siteye girmenin asl?nda çok büyük bir avantaj olmad???n? gerçe?ini de anlam?? oldular. Bu nedenle daha farkl? yöntemler aramaya ba?lad?lar. ?nternet üzerinde Yasakl? Sitelere Giri? yapman?za yard?mc? olan ayr?ca birçok yaz?l?m bulunuyor. Fakat bu yaz?l?mlar anti virüs programlar?m?z taraf?ndan uyar?ya neden oldu?u için hiçbir zaman bu programlar?n tam olarak güvenilirli?inden söz edemeyiz.

Ayr?ca bu yaz?l?mlarda bizim internet ba?lant?m?za müdahale etmektedir ve bunun yan? s?ra istenmeyen reklamlar?n meydana gelmesine neden olmaktad?r. Bu nedenle birçok kullan?c? ktunnel sitesini kullanarak istedikleri sansürlü sitelere giri? yap?yordu. Fakat art?k ktunnel sitesi de yasakland?. Bu nedenle farkl? bir alternatifin bulunmas? zaman? geldi demektir. Proxtik.com ise bu tür kolay bir yasakl? siteye ula??m arayanlar?n en büyük alternatifi olacakt?r. Proxtik ktunnel’in daha çok geli?mi? hali ve tamamen Türk yap?m? bir proxy internet sitesidir. Mant?k olarak Vtunnel ile ayn? ?ekilde çal??maktad?r.

Bu internet sitesi ile bir ktunnel servisi gibi istedi?iniz internet sitesine sanki eri?me engelli de?ilmi? gibi giri? yapabilirsiniz. Fakat biliyorsunuz ki ktunnel oldukça yava? ve reklamlar ile bizi u?ra?t?ran bir internet sitesiydi. Proxtik bu aç?dan yakla?t???m?zda bu tabular?n tamam?n? y?km?? ve kullan?c?lar ktunnel’in çok çok daha üstünde bir internet deneyimi haz?rlam??. Sizler de internette s?n?rs?z sörf keyfini ya?amak ve engellere tak?lmamak istiyorsan?z hemen Proxtik’e giri? yap?n?z. Randall Cobb Womens Jersey