Davetiye Etiketi Nasıl Yapılır?

davetiyeisimMerhaba arkada?lar! Dü?ün yada organizasyon yaparken gerekli olan ve misafirlerimize günü hat?rlatmak için kulland???m?z davetiyelerin seçim a?amas? bir hayli zordur. Fakat bundan daha zorlu olan k?s?m davetli listesinin haz?rlanmas? ve bunu zarflara yazmakt?r. Bu yaz?da dü?ünümde tasarlad???m?z davetiye etiketinin nas?l yap?ld???n? anlataca??m. Misafirlerimin oldukça ilgisini çeken bu etiketler hem i?inizi kolayla?t?racak hemde davetiyenizi daha ??k bir hale getirecek. ?htiyac?n?z olan ?eyler ise, bir yaz?c? ve yap??kanl? etikettir. Örne?i a?a??daki resimde görebilirsiniz.

davetiyeetiketi

Yap??kanl? Davetiye Etiketi Nas?l Yap?l?r?

?lk olarak bir k?rtasiyeden yap??kanl? etiketlerden almam?z gerekiyor. Benim Ankara’da bulmam biraz zor oldu fakat baz? k?rtasiyelerde bulunuyor. Ald???m marka ise “Art Print Laser Etiket – 90 x 15 mm”. Bunu bir yere not edin. Paketin içerisine 100 sayfa bulunmakta her sayfada ise 30 adet yap??kanl? etiket bulunmaktad?r. Fiyat? 20 – 25 TL civar?. Siz k?rtasiye sahibi ile konu?up ihtiyac?n?z kadar sayfa al?p ucuza yapabilirsiniz.

art print

Dilerseniz resimdeki gibi sayfay? renkli bask? yapt?r?p davetiyenizin renginde yapabilirsiniz. Daha ho? ve orjinal durmas?n? sa?layacakt?r. Bunu ozalitçilerde yapt?rabilirsiniz.

Gelelim davetli listesinin yaz?ld??? formata. Öncelikle Buraya T?klayarak gerekli olan listeyi word format?nda indiriyoruz. Dosya içerisinden ç?kan Davetli Listesi.doc dosyas?n? aç?p misafirlerimizin isimlerini kalplerin yanlar?na yaz?yoruz. Kalp yerine ba?ka bir resimde koyabilirsiniz (yüzük, bebek vs). ?stedi?iniz resimleri a?a??daki yorum bölümünden bana söylerseniz yard?mc? olabilirim.

Alternatif link : Buraya T?klay?n

Word format?n? yaz?c?m?zda print edip ç?kart?yoruz. Yap??kanl? etiketlerin sayfalar? normal A4 ka??d? gibidir. Yaz?c?n?zdan kolayca ç?kt? alabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek ?ey ise sayfan?n tersi düzüdür. Etiketlerin üzerine bast?rd???n?zdan emin olun. Arka taraf naylonumsudur. E?er yaz?c?n?z yoksa k?rtasiyelerde bu i?i kolayca yapabilirsiniz.

Sonuç

davetiyebitmisetiket

Umar?m Be?enmi?sinizdir! Lavonte David Jersey

42 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir