Daire Çizmek(ActionScript3)

Flash’da daire çizme olay?n? sahnenizde Oval Tool(O) yard?m? ile yapabilirsiniz fakat as3 kodlar? ile daire çizmek her zaman daha sa?l?kl?d?r. Nas?l çizece?imize bir göz atal?m.


var mc1:MovieClip = new MovieClip();
mc1.graphics.lineStyle(1);
mc1.graphics.beginFill(0xff0000);
mc1.graphics.drawCircle(400,200,50);
this.addChild(mc1);
mc1.graphics.endFill();

1. ?lk olarak mc1 ad?nda movieclip tan?mlad?k.
2. mc1 in çizgi kal?nl???n? 1 px olarak girdik.
3. Ayn? ?ekilde graphics komutu ve beginfill ile mc1 adl? movieclipin rengini ff0000 ?eklinde tan?mlad?k.
4. Drawcircle ile çember ?eklimizi çember olarak belirledik.parantez içindeki 400 ve 200 x ve y konumlar? 50 ise dairemizin çap?d?r.
5. Son olarak addChild ile mc1 i sahnemize ekledik ve endfill ile renk doldurma i?ini bitirdik. Ziggy Hood Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir