Cv – Özgeçmiş Nasıl Hazırlanır

Bir i?e ba?vurdu?umuzda istenilen cv yani özgeçmi? herkesin can?n? s?kar.Acaba ne yazsam,ya hata yaparsam yanl?? yazarsam beni kabul etmezlerse vs.Bu s?k?nt?y? ya?ayan arkada?lara Bahçe?ir Üniversitesinde co-op kampüsüm i?yerince haz?rlanan bu rehberi sunuyorum.Rehberde özgeçmi?in ne oldu?undan nas?l yaz?ld???na,nas?l olu?turuldu?una,özgeçmi?inizi öne ç?karmak için neler yapman?z gerekti?ine,cv çe?itleri,önmektup,portfolyo ve özgeçmi? yazarken yap?lan en büyük hatalara kadar bütün her?ey var.Bu yaz?y? okursan?z kendinizi biraz daha rahat ve bilgili hissedeceksiniz.
Not: Rehberi okuduktan sonra Cv – Özgeçmis Örnekleri ?ndir bölümüne bir göz at?n ve be?endi?iniz cvleri bilgisayar?n?za indirp düzenleyin.

Özgeçmi? Nedir?

Potansiyel i?verene k?saca kendinizi sunaca??n?z bir k?sa tarihçenizdir. Özgeçmi?in amac? sizi i? görü?mesine ula?t?rmakt?r.

CV’nin aç?l?m?; Latince Curriculum Vitae’ dir. Curriculum; Rota, yol, Vitae; Hayat demektir. Frans?zca Resume; özet anlam?na gelir.

Hedefe uygun bir CV yararl?, kolayla?t?r?c? olabilirken, kötü bir CV olas? f?rsatlar? bir anda yok edebilmektedir. Bu yüzden CV haz?rlamak, sunmak çok önemlidir. Genel olarak yaz?l? metin ?eklinde olmakla beraber, son y?llarda ba?vurulacak i?lerin niteliklerine göre, yarat?c?, farkl?, çe?itli formattaki CV uygulamalar? da kullan?lmakta, kabul görmekte, be?enilmekte hatta i?verenler talep edilmektedir.

Özgeçmi? Nas?l Olu?turulur?

 • Güçlü yanlar?n?z? öne ç?kar?n!
 • Tamamlad?klar?n?z? yaz?n!

Yeni mezunsan?z, deneyimlerinizden önce e?itimi öne ç?kar?n.

Örnek:

“Sinema kulübü ba?kanl??? yapmak” ?eklinde yazmak yerine”

“45 üyesi bulunan sinema kulübünün 2 y?l boyunca ba?kanl???n? yapmak”

“Bölüm birincisi” yerine “120 ki?ilik bölümde birinci oldu” gibi somut ifadeler kullanman?z daha belirleyici

olacakt?r.

 • Özgeçmi?iniz temiz ve düzenli olsun!

Özgeçmi?inizi resmi bir belge olarak dü?ünebilirsiniz. Temiz, düzenli olmal?d?r. Kahve lekesi, harf hatalar?

özgeçmi?inizin dolay?s?yla sizin olumsuz alg?lanman?za neden olacakt?r.

 • K?sa tutun!

Ustaca bir özgeçmi? olu?turmak için i?verenin hangi bilgileri görmek istedi?ini sezip, mevcut özelliklerinizden

i?veren taraf?ndan de?er ta??yabilecek olanlar? yaz?n. ??vereni ilgilendirmeyen bilgilerle dolu 3–4 sayfal?k bir

özgeçmi?, gerekli bilgilerle olu?turulmu? tek sayfal?k bir özgeçmi?ten daha etkili de?ildir.

 • Özgeçmi?inizi kendiniz yaz?n!

Özgeçmi?, ki?isel bir belgedir ve de kendinizi ba?kalar?n?n sizi tan?d???ndan çok daha iyi tan?r, ifade edersiniz.

 • Foto?raf olmal? m??

Özellikle foto?raf istenmemi? ise koymakta ?srar etmenize gerek olmayabilir. E?er foto?raf eklemeniz istenmi?se

foto?raf?n?z?n sizin en do?al halinize yak?n ve formal olmas?na dikkat edin.

Özgeçmi?inizi öne ç?karmak için…

 • Öne ç?karmak istedi?iniz bilgiyi büyük harf kullanarak veya koyu yaz?n
 • Paragraflar? k?sa tutun ve aralar?nda bo?luklar b?rak?n.
 • Ba?ar?lar? ifade ederken; aktif, pozitif, etkileyici fiiller kullan?n.
 • “Yapt?m?ettim” gibi ben merkezli ifadeler yerine, “yapt??etti” gibi ifadeler kullan?n.
 • Sa?lad?, organize etti, koordine etti gibi ba?kalar?n?n da deste?ini içeren, ekiple birlikte çal???ld???n? bildiren ifadelere yer verin.

Genel düzen:

 • ?sminizi en üste yaz?n. Adresinizi farkl? sat?rda yaz?n.
 • Tablo, grafik, dikey?yatay çizgilerin kullan?m?ndan kaç?n?n
 • Basit bir harf karakteri kullan?n.
 • Özgeçmi?inizin tümünü tek harf karakterinde yaz?n.
 • 11 ya da 12 punto kullanarak oldukça okunakl? bir ?ekilde yaz?n.
 • Ka??d?n tek yüzünü kullan?n.
 • Word ya da PDF format?nda haz?rlay?n.

?çerik:

?? arad???n?z alanda i?verenin arad??? beceriler ve deneyimlerle ilgili kelimelerin bulunmas?na dikkat edin.Dininiz, tuttu?unuz futbol tak?m? gibi i?verene gerekmeyecek ki?isel bilgileri yazmaktan sak?n?n.

Yeni Mezunsan?z ve Tecrübeniz Yoksa…

Böyle bir durumda o güne kadar yapt?klar?n?z? bir i? tecrübesi olarak dü?ünün. Yapt???n?z di?er faaliyetlerden,sosyal sorumluluk projelerinden, ba?vurdu?unuz pozisyonla ilgili ald???n?z derslerden, e?itimlerden, part?time,gönüllü i?lerden projelerden ve stajlar?n size sa?lad??? bilgi ve becerilerden söz edin.

Referanslar

Ba?vuruda özellikle referans istenmemi?se referanslar?n?z? yazman?z gerekli de?ildir. Referanslar genellikle firmalarca, i?e al?m?n daha sonraki a?amalar?nda dikkate al?n?r. Bu yüzden referanslar?n?z özgeçmi?inizi etkili hale getirmiyor ise, ba?vurdu?unuz sektör/alanla ilgili çok önemli bir isim yoksa bu a?amada belirtmemeniz önerilir.Daha sonraki y?llarda verece?iniz referanslar?, özellikle eski i?yerinizden, staj yapt???n?z yerden seçmeniz kar?? taraf için daha etkileyici olabilir.

Özgeçmi?in Bölümleri

1. ?leti?im Bilgileri

?leti?im bilgilerini özgeçmi?inizin üst k?sm?n?n ortas?na konulmu? bir kartvizitiniz olarak varsay?n. ?lk önce yaz?lmas?n?n nedeni de budur.?leti?im bilgilerini yazarken “Ad?: , Soyad?: , Adres: , Tel: “ gibi ba?l?klar koyman?za gerek yoktur. Bilgilerinizi bir kartvizitteki gibi yazabilirsiniz. Bu k?s?mda e?mail adresinizi de yazabilirsiniz.

2. E?itim

E?itim bölümüne; okul e?itimleri, kurslar, seminerler, tez ve proje çal??malar?, burs ya da ödüller yaz?labilir.

Not : E?itimler ve i? deneyimi ile ilgili yaz?lan bilgiler en son tarihten geriye do?ru yaz?l?r.

Okul e?itimlerinde a?a??daki bilgileri vermenizde yarar vard?r:

 • Tarihler
 • ?simler
 • Fakülte Ad?/Bölümü/S?n?f? (mezun iseniz s?n?f eklenmez)
 • Not/ yüksek puan ortalamalar?(e?er yüksek puan varsa)
 • Ödüller /Burslar
 • ?stedi?iniz i?le ilgili kurs e?itimleri

Yüksek lisans/doktora e?itimine devam ediyorsan?z, bunu da mezuniyet tarihini bo? b?rakarak belirtebilirsiniz.Böylece e?itiminizin süreklili?ini de göstermi? olursunuz

Kat?ld???n?z kurs ve seminerlerde ise a?a??daki bilgileri verebilirsiniz:

 • Kurs/seminerin konusu,
 • Kurs/semineri veren kurum veya kurulu?un ad? ve yeri,
 • Kurs/semineri bitirme tarihi, süresi.

3. ?? Deneyimi

Kronolojik özgeçmi?te i? deneyimi yaz?l?rken a?a??daki bigilere yer verilir:

 • Çal??ma tarihleri (ay ve y?l olarak),
 • Pozisyonun ad? (görev, unvan),
 • Firman?n ad? ve yeri (firma adresine gerek yoktur, ?ehri belirtmek yeterlidir),
 • ?? pozisyondaki sorumluluklar,
 • ?? pozisyondaki ba?ar?lar.

Pozisyondaki ba?ar?lar k?sm?n? yazmak iste?e ba?l?d?r. Ancak o pozisyondaki somut ba?ar?lar?n?z?n i?verenin ilgisini çeken ve i?e uygunlu?unuz yönünde en etkili bölüm oldu?unu gözden uzak tutmay?n.

Pozisyondaki ba?ar?lar?n?z? yazarken de,

 • “Sat??lar? art?rd?.”
 • “E?itim verdi.” gibi aç?k olmayan ifadeler yerine,
 • Sat??lar? %15 art?rd?.”
 • 16 e?itim düzenleyerek, 2000 ki?iye toplam 34 saat e?itim verilmesini organize etti.” ifadeleri kullan?n.

4. Bilgisayar

 • Donan?m,
 • Programlama dilleri,
 • ??letim/a? sistemleri,
 • Ofis programlar?,
 • Veritaban? programlar?,
 • Özel amaçl? programlar,
 • Web uygulamalar? gibi alt?bölümlerde hangilerini, ne düzeyde kulland???n?z? yaz?n.

5. Di?er Yetkinlikler

Bu bölüme, o pozisyon ile ilgili önceki bölümlerde belirtilmeyen her türlü bilgi, beceri, deneyim ile bunlar? destekleyen verileri yazabilirsiniz. Bu bölümde belirtilebilecek bilgilere örnek olarak;

 • Yabanc? dil ve seviyeleri,
 • Kullan?lan ofis araçlar?,
 • Kullan?lan özel nitelikli cihazlar ve araçlar,
 • Özel nitelikli bir üretim, yap?m veya hizmet tekni?i,
 • Kullan?lan araç veya i? makineleri (sürücü belgesi vb.),
 • Her türlü mesleki yeterlik belgesi (diploma, sertifika, ruhsat vb.),
 • Çok özel bir alanda uzmanl?k derecesinde bilgi,
 • Fiziksel üstünlükler ve beceriler verilebilir.

Dikkat edilmesi gereken;

 • Belirtti?iniz etkinlikler ba?vurdu?unuz pozisyonla ilgili olmal? ve i?in yap?lmas?na katk? sa?lamal?d?r.
 • Belirtilen yetkinlikleri yazarken sizleri di?er adaylardan öne ç?karacak, ay?rdedici özellikleri seçin.

6. Üye olunan Dernek/Kurulu?lar:

Ba?vurdu?unuz pozisyonla ilgili olabilecek ?özellikle mesleki? dernekler yaz?labilir.

7. Hobiler/Aktiviteler

“Televizyon seyretmek”, “Sinemaya/tiyatroya gitmek”, “futbol maç? izlemek” gibi s?radan ifadeleri kullanman?z?n görü?meye ça?r?lman?z için hiçbir art?s? olmayacakt?r.Özgeçmi?inizi inceleyen ki?i, bo? zamanlar?n?z? de?erlendirirken u?ra?t???n?z hobi ve aktivitelerden, sizin ki?ilik özellikleriniz hakk?nda çok önemli ipuçlar? ç?karabilir. Örne?in Bungee jumping, yamaç para?ütü gibi heyecan düzeyi yüksek aktivitelerle u?ra?an bireylerin ofis ortam?ndaki rutin i?lerden s?k?labilecekleri varsay?labilir.Tak?m sporlar? ile zaman?n? geçiren bireylerin ekip çal??mas?na da yatk?n oldu?u dü?ünülür. Hobilerinizi de yazarken de “basketbol oynamak” ?eklinde yazmak yerine “Üniversite tak?m?nda 3 y?l yer almak” gibi ifadeler kullan?n.

CV Çe?itleri

Fonksiyonel ve Kronolojik olmak üzere iki tip cv ?ekli daha s?k olarak kullan?lmakt?r:

Kronolojik (zaman s?ral?), Bu tür özgeçmi?lerde i? deneyimi, e?itim vb. bilgiler, tarih s?ras? ile sondan ba?layarak yaz?l?r. Böylece okuyan?n sizin geli?iminizi görmesi mümkün olur. Günümüzde en s?k kullan?lan CV ?eklidir. Bu formatta ki?i ald??? tüm e?itimi ve i? tecrübelerini, en son i? tecrübesinden ve e?itiminden geriye do?ru bir tarih s?ras?nda yazar.

Fonksiyonel (i?levsel) özgeçmi?lerde o güne kadar yap?lanlar, uzmanl?k alanlar?na göre belirli gruplar (Örne?in, pazarlama, insan kaynaklar?, halkla ili?kiler vb.) alt?nda toplanarak yaz?l?r. Ancak bu özgeçmi?ten hangi deneyimin hangi i?yerinde kazan?ld??? aç?kça görülmez.

Hedefe Yönelik, Spesifik olarak ba?vurulan pozisyonlar için düzenlenebilir. Pozisyonun talep etti?i nitelikler ön plana ç?kar?lmal?d?r.

Görüntülü CV, Profilinizin 60–90 saniyelik bir video sunumudur. Bu sunum, ne tarz bir i? arad???n?z?n, ne tür bir e?itime ve deneyime sahip oldu?unuzun ve neden özel bir çevrede çal??mak veya çal??t?r?lmak üzere dikkate al?nman?z gerekti?inin görüntülü olarak ifadesidir.

Ön Mektup

Ba?vurulan i?e yönelik istek, hedef ve niyeti k?saca ifade etmek için yaz?l?r. Özgeçmi?inizle birlikte bir ön mektup mutlaka gönderin. Bu mektupta alt?n? çizmekte fayda gördü?ünüz ki?isel ve profesyonel özelliklerinizi vurgulayabilirsiniz. Ön mektup ayn? zamanda fikirlerinizi nas?l organize ve kendinizi ne netlikte ifade edebildi?inizin göstergesidir. Sahip oldu?unuz niteliklerin, okuyucu için neden önemli oldu?unu anlatt???n?z yerdir.

Ön mektupta;

 • K?saca kendinizi tan?t?n ve kariyer hedefinizden söz edin.
 • Akademik geçmi?ten bahsedilebilir.
 • Bu i? için neden uygun oldu?unuzu k?saca ifade edebilirsiniz.
 • Mülakat talebinizi belirtin.

Not : Ya?, medeni durum gibi ki?isel bilgiler özgeçmi?inizde mevcut oldu?u için ön yaz?da belirtmek gerekmiyor!

Portfolyo

Ki?inin bireysel ve mesleki ba?ar?lar? ve geli?imini düzenli bir ?ekilde sergileyen bir kariyer belgesidir. Ki?inin kendini sunabilmesi için geçerli olabilecek her türlü doküman? içerir. Örne?in, görü?meciye sunabilmek amac?yla yap?lan çizimler, sanatsal çal??malar veya içinde yer al?nan projeler, bir mankenin foto?raflar?n?n yer ald??? çal??malar. vb

Kontrol Listesi

Özgeçmi? olu?tururken ve i? ba?vurusu yaparken son bir kontrol listesi:

 • Kendime en uygun CV biçimini belirledim
 • Önceki her i? deneyimim ile ilgili için birkaç ba?ar?m? tan?mlad?m
 • CV’lerimde güçlü anahtar kelimeler kulland?m.(CV bankalar?nda çok aday oldu?u için i?verenler bu kelimeleri girip di?erlerini eliyorlar. Bu yüzden anahtar kelimeleri kullanmak çok önemli)
 • Di?er adaylar?n CV’lerine göre kendini öne ç?karan bir CV’ye sahibim
 • Kendi özelliklerimi anlatabilece?im sunu? biçimini geli?tirdim;
 • Art?k kendimi ve nas?l bir i? arad???m? ifade etmekte güçlük çekmiyorum.
 • Tüm ön mektuplar?mda kar?? ?ah?s ismi varsa mutlaka belirttin.
 • ?irketlerin bana ula?mas?n? oturup beklemek yerine daha aktif yöntemler denedim.
 • ?irketin bana olan faydas?ndan çok, benim ?irkete olan faydam? anlatabildim
 • Ön mektuplar?mda ve CV’lerimde yer alan hatalar? gidererek onlar? güncelle?tirdim.

ÖZGEÇMI? HAZIRLARKEN EN ÇOK YAPILAN HATALAR!

 • Ba?l?k olarak “ÖZGEÇM??” yazmak
 • Komik e?mail adresleri kullanmak ( Örn: sweetgirl@…; brownhair@…v.b.)
 • 3?4 sayfal?k özgeçmi? olu?turmak ve büyük yaz? karakteri kullanmak
 • “Ki?isel Bilgiler” ile “?leti?im Bilgilerini” karma??k yazmak
 • Kariyer hedefini spesifik olarak belirtmemek, geni? çapl? hedefler yazmak
 • Okul ve bölüm ad?n? tam yazmamak ( Örn: Elektrik?Elektronik Mühendisli?i gibi)
 • “E?itim Bilgileri” bölümüne ilkokuldan itibaren ba?layarak tüm okul bilgilerini yazmak.
 • E?itim Bilgileri, i? ve staj deneyimleri bölümlerine tarih aral??? ve süreyi eklememek
 • K?sa süreli i? deneyimlerini önemsemeyerek özgeçmi?e eklememek (Aile ?irketi, tan?d?klar?n ?irketlerinde yaz dönemlerinde çal??mak v.b.)
 • Sosyal faaliyetler, hobiler bölümünde genel ifadeler kullanmak (sinema, müzik, tiyatro v.b ), somut çal??malar?
 • tarih, içerik ve ba?l? bulunan dernek/kulüp ad? olarak yazmamak.
 • ?? ve Staj Deneyimleri bölümlerine “i? tan?mlar?n?” eklememek
 • Sertifika bilgilerini; tarih / süre, al?nan kurum, sertifika ad? v.b gibi bir s?ralama ile yazmamak, genel ifadeler kullanmak
 • “Referanslar” bölümüne yaz?lan ki?ilerin çal??t??? kurum, ünvan ve ileti?im bilgilerini eklememek
 • Ön yaz? olu?turmadan CV’yi göndermek

Peki, Özgeçmi?imi Nas?l Haz?rlayaca??m?Kendini Tan?mal?s?n! ?imdiye kadar neler yapt?n?

 • Ne Var Ne Yok Ortaya Dökmelisin!
 • Taslak Olu?turmal?s?n!
 • Taslaktan Gereksiz Bilgileri Ç?karmal?s?n!
 • Gerekli Bilgileri Hedefe Göre Düzenlemelisin!
 • Reklamc?l?k, Web Tasar?m?, Sinema TV, Mimarl?k gibi yarat?c?l?k özelliklerin daha ön planda oldu?u alanlarda daha farkl?, al???lm???n d???nda bir CV olu?turulmas?n?z.
 • Özgeçmi?inizi haz?rlay?nca ba?ka bir ki?inin okumas?n? sa?lay?n ve yorumlar?n? al?n!
 • F?rsat kap?y? çald???nda, kap?y? özgeçmi?iniz açar!
 • Akl?n?zda bulunsun; i?in ve sizin amac?n?za uygun ve sizi öne ç?karacak bir öz geçmi? olu?turman?z?n önemli oldu?udur!

 Dwayne Washington Authentic Jersey

13 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir