Const ve Var nedir(ActionScript3)

Actionscript te verileri tan?mlaman?n 2 yolu vard?r. Bunlardan ilki ve her zaman kulland???m?z olan var ifadesidir.

var elmasayisi : int = 12;

Burada elmasayisini bir de?i?ken olarak tan?mlad?k ve ilerleyen zamanlarda elmasayisini rahatl?kla de?i?tirebiliriz. ?öyleki ;

function elmasayisiartir(){
elmasayisi = elmasayisi +1;
}
elmasayisiartir();
trace(elmasayisi);

yazd???m?zda output panelinde 13 ü elde ederiz.

E?er bizim kullanaca??m?z de?er sabit bir de?er olacaksa hiç de?i?mesin ben hep ayn? kullan?cam diyorsan?z bu sefer devreye const giriyor.Mesela bir dikdörtgen cizip bu dikdörtgenin boyutlar?n?n hep sabit kalmas?n? istiyoruz.Bu olaya bir bakal?m.

import flash.display.Shape;
const dikdortgengenislik : Number = 60;
const dikdortgenyukseklik : Number = 30;
var dikdortgen : Shape = new Shape;
dikdortgen.graphics.beginFill(0x000000,1);
dikdortgen.graphics.drawRect(30,30,dikdortgengenislik,dikdortgenyukseklik);
dikdortgen.graphics.endFill();
addChild(dikdortgen);

Burada dikdortgenin genisligini sabit tan?mlad?k. Böyle yapmam?z?n amac? ilerleyen kodlarda herhangi bir de?i?iklik olmamas? ve boyutlar?n de?i?ti?inde program?n hata verip bizi uyarmas?.

balçova arçelik servisi
izmir arçelik teknik servisi
izmir arçelik servisi
 Marek Mazanec Jersey

3 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir