Gençler,yeni veya eski sevgililer,ili?kiye bir sms ile ba?layanlar..Mesajla?ma hayat?m?zda çok büyük yer edinmi? durumda.Bir ara?t?rmaya göre Türkiyede 2010 y?l?n?n Temmuz-A?ustos-Eylül aylar?nda gönderilen sms say?s? 39 milyar 770 milyon