Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği | Bilgi Tara

türk porno porno izle porno indir mobil porno istanbul escort bayan escort şişli escort

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği Enerji Tasarrufu ve Uygulamaları dersinde Atilla Başaran, Kerim İnanlı ve Orhan Yazgan arkadaşlarmızın yapmış olduğu Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile ilgili sunumu sizlerle paylaşıyorum.Konular aşağıda sırasıyla verilmiştir.Yazıları kopyala yapıştır yapıyorsak lütfen yorum kısmından Atilla Başaran, Kerim İnanlı ve Orhan Yazgan arkadaşlarımıza teşekkür edelim.

Görev Yetki ve Sorumluluklar

Yönetmelik hükümlerine göre inşa edilmemiş binalardan;

 • Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde, proje müellifleri; yapımın eksik veya hatalı olması veyahut standartlara uygun olmaması halinde ise, varsa yapı denetim kuruluşu ve yüklenici veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumludur.
 • Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, yöneticisi veya varsa enerji yöneticisi veya işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur.
 • İlgili idareler, sorumluluğun takip, tespit ve gereğinin yerine getirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir.
 • İlgili idareler ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.
 • Bu Yönetmeliğe uygun tasarım ve uygulaması yapılmayan binalara yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar ve varsa yapı denetim kuruluşları sorumlu olur.

Mimari Proje Tasarımı ve Uygulama

 • Güneş, nem ve rüzgar etkisi de dikkate alınarak, doğal ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma imkanlarından azami derecede nasıl yararlanılacağından ve yeni mimarilerden bahsettik.
 • Isı yalıtımının hazırlanmasında yol gösterici olması amacıyla ısı yalıtımı detaylarına uygulama esaslarında bahsettik ve yönetmeliğimiz ekinde yayınladık.

Isı Yalıtım Esasları

 • Bina kabuğunu oluşturan, duvar, döşeme, balkon, konsol, taban, tavan, çatı ve pencere/duvar birleşimleri ısı köprüsü oluşmayacak şekilde yalıtılır.
 • Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğuna dikkat edilmesi.
 • Isı yalıtım projesi yapılması zorunludur.
 • Asgari hava sirkülasyonu ve sızdırmazlık uygulamalarının nasıl yapılacağı.
 • Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda TS 825 standardına uyulur.

Mekanik Tesisat Yalıtım Esasları

Isıtma, soğutma, havalandırma ve klima tesisatında kullanılacak olan borular, kollektörler ve bağlantı malzemeleri, vanalar, havalandırma ve iklimlendirme kanalları, sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri, yakıt depoları ve benzeri mekanik tesisat ekipmanları, ısı ve/veya ses yalıtım malzemeleri ile yalıtılır.

Isıtma Sistemleri Projelendirme Esasları

 • Yeni yapılacak binalarda; toplam kullanım alanının 2000 m2’den büyük olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır.
 • Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır.
 • Merkezi ısıtma ve/veya kullanım alanı 250 m2’nin üstünde olup bireysel ısıtma sistemine sahip gaz yakıt kullanılan binalarda; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar kullanılır.
 • Merkezi ısıtma sistemlerinde, kazana geri dönüş su sıcaklığı ile dış hava sıcaklık kontrolünü yaparak sistem ekonomisi sağlayacak sistemlerin seçilmesi gerekir.

Isıtma Sistemleri Uygulama Esasları

 • Tesis merkezlerinde, kazanların ve buna bağlı cihazların verimliliğe engel olmayacak şekilde dizayn edilmesi, yakıt türlerine göre merkezin havalandırılmasının önemi, bacaların dizaynı ve hesaplamalarına uygun olarak yapılmasının sağlanması vurgulanmıştır.
 • Isıtma sisteminde kullanılan katı yakıtlı kazanlardan 15 yılını, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlardan 20 yılını dolduran kazanların değişimleri şarttır.
 • Kazanların, yakıt cinsine göre dönüşümleri verimlerinde düşüşe sebep olacak ise bu dönüşümler yapılamaz. Yeni kazanların kullanılması gerekir.
 • Bina sahibi, yöneticisi veya enerji yöneticisi, ısıtma sistemlerinin, ilgili yönetmelik ve/veya standartlarda belirtilen periyodik kontrolleri, testleri ve bakımlarını yaptırmakla sorumludurlar.

Soğutma Sistemleri Projelendirme Esasları

 • Soğutma ihtiyacı 500 kW’dan ve soğutulacak toplam kullanım alanı 2000 m2’den büyük olan ticari ve hizmet amaçlı yeni yapılacak binalarda merkezi soğutma sistemi tasarımları yapılır. Soğutma sistemleri tasarımında, soğutma guruplarının kısmi yüklerde bile yüksek verimlerle çalışacak sistem seçimi yapılır.
 • Soğutma sistemi işletmecisinin, eğitimlere katılarak belge alması zorunludur.
 • Soğutma sisteminde kullanılan cihaz ve ekipmanlardan 20 yılını dolduran sistemlerin iyileştirilmesi veya değişimleri şarttır.

Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Projelendirme Esasları

Konut dışı amaçlı kullanılan bir binada, çok farklı kullanıma sahip mekanlar veya mekan gruplarının havalandırılması için bağımsız sistemler kurulabilir.

Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Uygulama Esasları

Hava kanalları, klima santralleri ve santrallerde kullanılacak filitreler çok önemi olup verimliliği artıracak tedbirlerin alınması gerekir.

Sıhhi Sıcak Su Hazırlama ve Dağıtım Sistemleri

 • Kullanım alanı 1000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sisteminin planlanması şarttır.
 • Merkezi sıhhi sıcak su hazırlama ekipmanlarının da TS EN 89 standardında belirtilen ısıl performansa sahip olması gerekir.

Otomatik kontrol

 • Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi yapılması,
 • Merkezi ısıtma ve/veya soğutma sistemine sahip binalar, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı düzenleyecek otomatik cihazlarla donatılması,
 • Konut olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere binalarda, aydınlatma kontrolü zamana, gün ışığına ve kullanıma göre yapılır.
 • Konut hariç 5000 m2’nin üzerindeki binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için, bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi kurulması zorunludur.

Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Sistemleri

 • Binalarda gün ışığından azami derecede faydalanmak ve gereksiz yapay aydınlatmadan kaçınılması
 • Doğal aydınlatma yeterli olduğunda, zaman ayarlı veya insan mevcudiyetini algılayan cihaz ile yapay aydınlatmanın otomatik olarak devreye girmesi zorunludur.
 • Sistemlerde kullanılacak tüm elektrikli cihazların verimli seçilmesi.
 • Binalarda kullanılan lambaların özellikleri yönetmelik verilen EK-2 tablosuna göre seçilmesi
 • Binanın toplam enerji tüketimi içerisindeki aydınlatma enerjisi payının hesaplanmasında EN15193 standardında verilen hesap yöntemine göre yapılması.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

 • Yeni yapılacak olan ve 1.000 m2’nin üzerinde kullanım alanına sahip binalardaki ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla, hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, gibi fosil olmayan enerji kaynaklı sistem çözümleri tasarımcılar tarafından rapor halinde hazırlanarak değerlendirilmesi,
 • Yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri için sunulan raporda tesbit edilen ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi göz önünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı 20.000 m2’ye kadar olan binalarda 10 yıl, inşaat alanı 20.000 m2 ve daha büyük binalarda 15 yılda geri dönüşüm kazanılması durumunda bu sistemlerin yapılması zorunludur.

Kojenerasyon Sistemleri

Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2’nin üzerindeki tasarımlarda kojenerasyon sistemlerinin uygulama imkanları analiz edilir. İnşaat mahallerine yakın ve maliyetinin yüzde onunu geçmeyen uygulamalar yapılır. İyi bir kojenerasyon sistemleri ile Bölgesel ısıtma yapılabilir.

Periyodik Test, Kontrol, Raporlama…

 • Bütün sistemler, ilgili raporda belirtilen periyotlarda, ilgili standartlarda belirtilen ve sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur,
 • Rapor, binanın yapı kullanım izin belgesi alınması safhasında hazırlayan tarafından bina sahibi, yöneticisi veya enerji yöneticisine teslim edilir. Binanın işletim safhasında bu rapora göre işlem yapılması gerekir,
 • Periyodik kontrollara ait test, bakım, denetim ve raporlama ile ilgili usûl ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Enerji Kimlik Belgesi

 • Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içerir,
 • Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır.
 • Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçası olacaktır,
 • Toplam kullanım alanı 1.000 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için düzenlenir.
 • EKB geçerlilik süresi 10 yıldır.

Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi

Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerdeki Uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur

Bir binanın enerji performansının belirlenmesi,

 • Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,
 • Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması,
 • Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyaslanması,
 • Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi

ile gerçekleşir.

Hesaplama yöntemi,

 • konutlar,
 • ofisler,
 • eğitim binaları,
 • sağlık binaları,
 • oteller ile
 • alışveriş ve ticaret merkezleri

gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performansını değerlendirmek için kullanılır.

Bu hesaplama yöntemi, bina enerji performansını değerlendirirken;

 • Binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın ihtiyacı olan net enerji miktarının hesaplanmasını,
 • Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de gözönüne alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin belirlenmesini,
 • Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesini,
 • Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan süre ve günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin hesaplanmasını,
 • Sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını kapsamaktadır.
 • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ve kojenerasyon sistemleri hesaba katılmaktadır.

Hesaplama sonucunda, binanın yıllık

 • Isıtma
 • Soğutma
 • Sıcak su
 • Aydınlatma
 • Havalandırma

tüketimleri birincil enerji olarak belirlenir.
Bu tüketim değerlerine bağlı olarak CO2 salımı hesaplanır.

Binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 salımı, referans binanın değerleriyle karşılaştırılır.

Enerji Performansı Yazılımı

 • Bakanlık, sistemdeki bütün kullanıcıları ve işlemleri tanımlar, kontrol eder, denetler. İstediği zaman istediği yere müdahale edebilir.
 • Yerel yönetimler, yeni projelere ait EKB’leri kontrol eder ve onaylarlar.
 • Firmalar, kendi çalışanlarını ve firmaları bünyesinde yürütülen projeleri takip ve kontrol ederler.
 • EKB uzmanları, binalara enerji kimlik belgesi düzenlemek için yazılımın hesaplama bölümünü kullanırlar.
 • EKB Uzmanı tarafından bina bilgileri girildikten sonra Hesaplama, merkezi sistemde yapılır. Hesaplama sonucu üretilen sertifika, e-mail ile EKB Uzmanına gönderilir.

Hazırlanan Yönetmeliğin Temelinde

 • Verimlilik önlemleri ile enerji kullanımını azaltmak,
 • İklim değişikliği ve artık gazların sera etkisini azaltmak,
 • Çevre ve ekolojik şartları korumak iyileştirmek
 • Enerji harcamaları ile enerjinin maliyet üzerindeki oranını azaltmak gibi, enerji stratejisi ve politikası izlemek,
 • Binalarda Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek suretiyle enerji verimliliğini yönlendirmek ve bir enerji kültürü yaratmak/yaşatmak amacı güdülmektedir.

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile ilgili toplum ve ilgili sektör bilincini artırmak amaçlı yapılacak çalıştaylar, seminerler, toplantıların düzenlenmesi,

Ulusal, yerel ve bölgesel televizyonlarda sunulacak söyleşilerin, açık oturumların binalarda enerji verimliliğinin önemi ile ilgili bölümlerine bilgi sunmak için katılım sağlanması,
desteklenmesi

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ‘inde belirtilen Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili, sektörlerden de sponsor desteği sağlanabilir ise hem yeni hem de mevcut binalar için örnek uygulamaların yapılması, ve desteklenmesi

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile ilgili gönüllü uygulamaların Bakanlığımıza bildirilmesi halinde ücretsiz Enerji Kimlik Belgesinin düzenlemesi veya desteklenmesi

TS 825 Nedir?

Binalarda ısı yalıtım kurallarını belirleyen ve uygulanması zorunlu hale getirilmiş standart
Yönetmelik başlangıç tarihi : Nisan 1985
Son düzenleme tarihi : 09 Ekim 2008

 • Ülkemizdeki binaların ısıtılmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlayarak enerji tasarrufu sağlamak,
 • Enerji ihtiyacının hesaplanması sırasında kullanılacak standart hesap metodunu ve değerini belirlemek,
 • Enerji verimli konfor şartları yüksek binalar üretilmesini sağlamaktır.

Hangi Binaları Kapsıyor

Yeni yapılacak olan binalar : Yeni inşa edilecek binaların ısıtma enerjisi ihtiyacını hesaplama kurallarını, izin verilebilecek en yüksek ısı kaybı değerlerini ve hesaplama ile ilgili bilgilerin sunuş şeklini kapsar

Mevcut binalar : Mevcut binaların tamamına veya bağımsız bölümlerinde yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak olan bölümler için standartta verilen tavsiye edilen ısıl geçirgenlik kat sayılarına (Ek A.3) eşit ya da daha küçük değerlerin sağlanması bakımından uyulmalıdır.Mevcut binaların oturma alanının %15’i oranında ve üzerinde yapılacak tadilatlarda, tadil edilen kısmın ısı ihtiyacı hesaplama kuralları.

Hangi Tür Binalarda Uygulanıyor

TS 825 1998 (Eski)

 • Konutlar,
 • Büro ve idari binalar,
 • Tiyatrolar, kongre ve konser sal., kültür merk.,
 • Eğitim yapıları, kütüphaneler, spor tesisi, yurtlar,
 • Hastaneler, huzur evleri, bakım evleri,
 • Konaklama tesisleri, (Oteller vs.)
 • Alışveriş merkezleri,
 • Genel kullanım amaçları dolayısıyla iç sıcaklıkları asgari 15C olacak şekilde ısıtılan iş yerleri,

TS 825 2008(Yeni)

 • Konutlar,
 • Büro ve idari binalar,
 • Tiyatrolar, kongre ve konser salonları, kültür merkezleri,
 • Eğitim yapıları, kütüphaneler, spor tesisi, yurtlar,
 • Hastaneler, huzur evleri, bakım evleri, ceza evleri
 • Konaklama tesisleri, (Oteller vs.)
 • Alışveriş merkezleri,
 • İş ve hizmet binaları, imalat ve atölye binaları
 • Genel kullanım amaçları dolayısıyla iç sıcaklıkları asgari 15C olacak şekilde ısıtılan

Yapı Elamanlarında İletim ve Taşınım İle Isı Geçiş Katsayısı

TS 825 1998 (Eski)

U: Isıl geçirgenlik katsayısı (m²K/W)
Q: Transfer olan ısıl enerji miktarı (W)
A: Isı geçişine dik yüzey alanı (m²)
T: Sıcaklık (K, °C)

TS 825 2008 (Yeni)

 • U: Isıl geçirgenlik katsayısı (m²K/W)
 • Q: Transfer olan ısıl enerji miktarı (W)
 • A: Isı geçişine dik yüzey alanı (m²)
 • θ: Sıcaklık (K, °C)

Özgül Isı Kaybı

TS 825 2008(Yeni)

HT : İletimle olan ısı kaybı ( W/K )
HV : Havalandırma yolu ile olan ısı kaybı ( W/K )

nh: Hava değişim sayısı (h-1) nh= 0,8 alınır

Eski ve Yeni TS 825 Standardı arasındaki U katsayıları bakımından yapılan iyilestirmeler

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ücretsiz pornohd pornobedava porno izle ifşa porno izle
Facebook Sayfamızı Beğenin

Bilim ve Teknolojiden Uzak Kalmayın