Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisli?i Enerji Tasarrufu ve Uygulamalar? dersinde Atilla Ba?aran, Kerim ?nanl? ve Orhan Yazgan arkada?larm?z?n yapm?? oldu?u Binalarda Enerji Performans? Yönetmeli?i ile ilgili sunumu sizlerle payla??yorum.Konular a?a??da s?ras?yla verilmi?tir.Yaz?lar? kopyala yap??t?r yap?yorsak lütfen yorum k?sm?ndan Atilla Ba?aran, Kerim ?nanl? ve Orhan Yazgan arkada?lar?m?za te?ekkür edelim.

Görev Yetki ve Sorumluluklar

Yönetmelik hükümlerine göre in?a edilmemi? binalardan;

 • Projenin eksik veya hatal? olmas? veya standartlara uygun olmamas? halinde, proje müellifleri; yap?m?n eksik veya hatal? olmas? veyahut standartlara uygun olmamas? halinde ise, varsa yap? denetim kurulu?u ve yüklenici veya yap?mc? firma, yetkileri oran?nda sorumludur.
 • Sistemin uygun çal??mamas? i?letmeden kaynaklan?yor ise, bina sahibi, yöneticisi veya varsa enerji yöneticisi veya i?letmeci kurulu? do?rudan sorumlu olur.
 • ?lgili idareler, sorumlulu?un takip, tespit ve gere?inin yerine getirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir.
 • ?lgili idareler ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kurulu?lar, projelerin ve uygulamalar?n bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmad???n? denetler.
 • Bu Yönetmeli?e uygun tasar?m ve uygulamas? yap?lmayan binalara yap? ruhsat? veya yap? kullan?m izin belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kurulu?lar ve varsa yap? denetim kurulu?lar? sorumlu olur.

Mimari Proje Tasar?m? ve Uygulama

 • Güne?, nem ve rüzgar etkisi de dikkate al?narak, do?al ?s?tma, so?utma, havaland?rma ve ayd?nlatma imkanlar?ndan azami derecede nas?l yararlan?laca??ndan ve yeni mimarilerden bahsettik.
 • Is? yal?t?m?n?n haz?rlanmas?nda yol gösterici olmas? amac?yla ?s? yal?t?m? detaylar?na uygulama esaslar?nda bahsettik ve yönetmeli?imiz ekinde yay?nlad?k.

Is? Yal?t?m Esaslar?

 • Bina kabu?unu olu?turan, duvar, dö?eme, balkon, konsol, taban, tavan, çat? ve pencere/duvar birle?imleri ?s? köprüsü olu?mayacak ?ekilde yal?t?l?r.
 • Yap? ve yal?t?m malzemelerinin standarda uygunlu?una dikkat edilmesi.
 • Is? yal?t?m projesi yap?lmas? zorunludur.
 • Asgari hava sirkülasyonu ve s?zd?rmazl?k uygulamalar?n?n nas?l yap?laca??.
 • Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda TS 825 standard?na uyulur.

Mekanik Tesisat Yal?t?m Esaslar?

Is?tma, so?utma, havaland?rma ve klima tesisat?nda kullan?lacak olan borular, kollektörler ve ba?lant? malzemeleri, vanalar, havaland?rma ve iklimlendirme kanallar?, s?hhi s?cak su üreticileri ve depolama üniteleri, yak?t depolar? ve benzeri mekanik tesisat ekipmanlar?, ?s? ve/veya ses yal?t?m malzemeleri ile yal?t?l?r.

Is?tma Sistemleri Projelendirme Esaslar?

 • Yeni yap?lacak binalarda; toplam kullan?m alan?n?n 2000 m2’den büyük olmas? halinde merkezi ?s?tma sistemi yap?l?r.
 • Merkezi ?s?tma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ?s? veya s?cakl?k kontrol cihazlar? ile ?s?nma maliyetlerinin ?s? kullan?m miktar?na ba?l? olarak payla??m?n? sa?layan sistemler kullan?l?r.
 • Merkezi ?s?tma ve/veya kullan?m alan? 250 m2’nin üstünde olup bireysel ?s?tma sistemine sahip gaz yak?t kullan?lan binalarda; yo?u?mal? tip ?s?t?c? cihazlar kullan?l?r.
 • Merkezi ?s?tma sistemlerinde, kazana geri dönü? su s?cakl??? ile d?? hava s?cakl?k kontrolünü yaparak sistem ekonomisi sa?layacak sistemlerin seçilmesi gerekir.

Is?tma Sistemleri Uygulama Esaslar?

 • Tesis merkezlerinde, kazanlar?n ve buna ba?l? cihazlar?n verimlili?e engel olmayacak ?ekilde dizayn edilmesi, yak?t türlerine göre merkezin havaland?r?lmas?n?n önemi, bacalar?n dizayn? ve hesaplamalar?na uygun olarak yap?lmas?n?n sa?lanmas? vurgulanm??t?r.
 • Is?tma sisteminde kullan?lan kat? yak?tl? kazanlardan 15 y?l?n?, s?v? ve gaz yak?tl? kazanlardan 20 y?l?n? dolduran kazanlar?n de?i?imleri ?artt?r.
 • Kazanlar?n, yak?t cinsine göre dönü?ümleri verimlerinde dü?ü?e sebep olacak ise bu dönü?ümler yap?lamaz. Yeni kazanlar?n kullan?lmas? gerekir.
 • Bina sahibi, yöneticisi veya enerji yöneticisi, ?s?tma sistemlerinin, ilgili yönetmelik ve/veya standartlarda belirtilen periyodik kontrolleri, testleri ve bak?mlar?n? yapt?rmakla sorumludurlar.

So?utma Sistemleri Projelendirme Esaslar?

 • So?utma ihtiyac? 500 kW’dan ve so?utulacak toplam kullan?m alan? 2000 m2’den büyük olan ticari ve hizmet amaçl? yeni yap?lacak binalarda merkezi so?utma sistemi tasar?mlar? yap?l?r. So?utma sistemleri tasar?m?nda, so?utma guruplar?n?n k?smi yüklerde bile yüksek verimlerle çal??acak sistem seçimi yap?l?r.
 • So?utma sistemi i?letmecisinin, e?itimlere kat?larak belge almas? zorunludur.
 • So?utma sisteminde kullan?lan cihaz ve ekipmanlardan 20 y?l?n? dolduran sistemlerin iyile?tirilmesi veya de?i?imleri ?artt?r.

Havaland?rma ve ?klimlendirme Sistemleri Projelendirme Esaslar?

Konut d??? amaçl? kullan?lan bir binada, çok farkl? kullan?ma sahip mekanlar veya mekan gruplar?n?n havaland?r?lmas? için ba??ms?z sistemler kurulabilir.

Havaland?rma ve ?klimlendirme Sistemleri Uygulama Esaslar?

Hava kanallar?, klima santralleri ve santrallerde kullan?lacak filitreler çok önemi olup verimlili?i art?racak tedbirlerin al?nmas? gerekir.

S?hhi S?cak Su Haz?rlama ve Da??t?m Sistemleri

 • Kullan?m alan? 1000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçl? konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi s?hhi s?cak su sisteminin planlanmas? ?artt?r.
 • Merkezi s?hhi s?cak su haz?rlama ekipmanlar?n?n da TS EN 89 standard?nda belirtilen ?s?l performansa sahip olmas? gerekir.

Otomatik kontrol

 • Yak?t tasarrufu için s?v? ve gaz yak?tl? kazanlarda otomatik kontrol sistemi yap?lmas?,
 • Merkezi ?s?tma ve/veya so?utma sistemine sahip binalar, her odan?n s?cakl???n? ayr? ayr? düzenleyecek otomatik cihazlarla donat?lmas?,
 • Konut olarak kullan?lan binalar hariç olmak üzere binalarda, ayd?nlatma kontrolü zamana, gün ?????na ve kullan?ma göre yap?l?r.
 • Konut hariç 5000 m2’nin üzerindeki binalarda ?s?tma, so?utma, havaland?rma ve ayd?nlatma için, bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi kurulmas? zorunludur.

Elektrik Tesisat? ve Ayd?nlatma Sistemleri

 • Binalarda gün ?????ndan azami derecede faydalanmak ve gereksiz yapay ayd?nlatmadan kaç?n?lmas?
 • Do?al ayd?nlatma yeterli oldu?unda, zaman ayarl? veya insan mevcudiyetini alg?layan cihaz ile yapay ayd?nlatman?n otomatik olarak devreye girmesi zorunludur.
 • Sistemlerde kullan?lacak tüm elektrikli cihazlar?n verimli seçilmesi.
 • Binalarda kullan?lan lambalar?n özellikleri yönetmelik verilen EK-2 tablosuna göre seçilmesi
 • Binan?n toplam enerji tüketimi içerisindeki ayd?nlatma enerjisi pay?n?n hesaplanmas?nda EN15193 standard?nda verilen hesap yöntemine göre yap?lmas?.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklar?n?n Kullan?m?

 • Yeni yap?lacak olan ve 1.000 m2’nin üzerinde kullan?m alan?na sahip binalardaki ?s?tma, so?utma, havaland?rma, s?hhi s?cak su, elektrik ve ayd?nlatma enerjisi ihtiyaçlar?n?n tamamen veya k?smen kar??lanmas? amac?yla, hidrolik, rüzgar, güne?, jeotermal, biyokütle, biyogaz, gibi fosil olmayan enerji kaynakl? sistem çözümleri tasar?mc?lar taraf?ndan rapor halinde haz?rlanarak de?erlendirilmesi,
 • Yeni yap?lacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri için sunulan raporda tesbit edilen ilk yat?r?m maliyeti enerji ekonomisi göz önünde bulundurulmak suretiyle, in?aat alan? 20.000 m2’ye kadar olan binalarda 10 y?l, in?aat alan? 20.000 m2 ve daha büyük binalarda 15 y?lda geri dönü?üm kazan?lmas? durumunda bu sistemlerin yap?lmas? zorunludur.

Kojenerasyon Sistemleri

Toplam in?aat alan? en az 20.000 m2’nin üzerindeki tasar?mlarda kojenerasyon sistemlerinin uygulama imkanlar? analiz edilir. ?n?aat mahallerine yak?n ve maliyetinin yüzde onunu geçmeyen uygulamalar yap?l?r. ?yi bir kojenerasyon sistemleri ile Bölgesel ?s?tma yap?labilir.

Periyodik Test, Kontrol, Raporlama…

 • Bütün sistemler, ilgili raporda belirtilen periyotlarda, ilgili standartlarda belirtilen ve sistemin gerektirdi?i periyodik kontrole, teste ve bak?ma tabi tutulur,
 • Rapor, binan?n yap? kullan?m izin belgesi al?nmas? safhas?nda haz?rlayan taraf?ndan bina sahibi, yöneticisi veya enerji yöneticisine teslim edilir. Binan?n i?letim safhas?nda bu rapora göre i?lem yap?lmas? gerekir,
 • Periyodik kontrollara ait test, bak?m, denetim ve raporlama ile ilgili usûl ve esaslar Bakanl?k taraf?ndan ç?kar?lacak tebli? ile belirlenir.

Enerji Kimlik Belgesi

 • Asgari olarak binan?n enerji ihtiyac? ve enerji tüketim s?n?fland?rmas?, yal?t?m özellikleri ve ?s?tma ve/veya so?utma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içerir,
 • Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kurulu? taraf?ndan haz?rlan?r ve ilgili idarece onaylan?r.
 • Bu belge, yeni binalar için yap? kullanma izin belgesinin ayr?lmaz bir parças? olacakt?r,
 • Toplam kullan?m alan? 1.000 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve i?letmeye al?nan yeni binalar için düzenlenir.
 • EKB geçerlilik süresi 10 y?ld?r.

Enerji Performans? Hesaplama Yöntemi

Binalarda Enerji Performans? Hesaplama Yöntemi ve Avrupa Birli?i Üyesi Ülkelerdeki Uygulamalar dikkate al?narak olu?turulmu?tur

Bir binan?n enerji performans?n?n belirlenmesi,

 • Binan?n m2 ba??na dü?en y?ll?k enerji tüketiminin belirlenmesi,
 • Bu de?ere göre CO2 sal?m?n?n hesaplanmas?,
 • Bu de?erlerin referans bir binan?nki ile k?yaslanmas?,
 • K?yaslama sonucuna göre binan?n A-G aras? bir enerji s?n?f?na yerle?tirilmesi

ile gerçekle?ir.

Hesaplama yöntemi,

 • konutlar,
 • ofisler,
 • e?itim binalar?,
 • sa?l?k binalar?,
 • oteller ile
 • al??veri? ve ticaret merkezleri

gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binalar?n enerji performans?n? de?erlendirmek için kullan?l?r.

Bu hesaplama yöntemi, bina enerji performans?n? de?erlendirirken;

 • Binalar?n ?s?t?lmas? ve so?utulmas? için binan?n ihtiyac? olan net enerji miktar?n?n hesaplanmas?n?,
 • Net enerjiyi kar??layacak kurulu sistemlerden olan kay?plar? ve sistem verimlerini de gözönüne alarak binan?n toplam ?s?tma-so?utma enerji tüketiminin belirlenmesini,
 • Havaland?rma enerjisi tüketiminin belirlenmesini,
 • Binalarda gün????? etkileri göz önüne al?narak, gün?????ndan yararlan?lmayan süre ve gün?????n?n etkili olmad??? alanlar için ayd?nlatma enerji ihtiyac?n?n ve tüketiminin hesaplanmas?n?,
 • S?hhi s?cak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmas?n? kapsamaktad?r.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklar? kullan?m? ve kojenerasyon sistemleri hesaba kat?lmaktad?r.

Hesaplama sonucunda, binan?n y?ll?k

 • Is?tma
 • So?utma
 • S?cak su
 • Ayd?nlatma
 • Havaland?rma

tüketimleri birincil enerji olarak belirlenir.
Bu tüketim de?erlerine ba?l? olarak CO2 sal?m? hesaplan?r.

Binan?n hesaplanan enerji tüketim miktar? ve CO2 sal?m?, referans binan?n de?erleriyle kar??la?t?r?l?r.

Enerji Performans? Yaz?l?m?

 • Bakanl?k, sistemdeki bütün kullan?c?lar? ve i?lemleri tan?mlar, kontrol eder, denetler. ?stedi?i zaman istedi?i yere müdahale edebilir.
 • Yerel yönetimler, yeni projelere ait EKB’leri kontrol eder ve onaylarlar.
 • Firmalar, kendi çal??anlar?n? ve firmalar? bünyesinde yürütülen projeleri takip ve kontrol ederler.
 • EKB uzmanlar?, binalara enerji kimlik belgesi düzenlemek için yaz?l?m?n hesaplama bölümünü kullan?rlar.
 • EKB Uzman? taraf?ndan bina bilgileri girildikten sonra Hesaplama, merkezi sistemde yap?l?r. Hesaplama sonucu üretilen sertifika, e-mail ile EKB Uzman?na gönderilir.

Haz?rlanan Yönetmeli?in Temelinde

 • Verimlilik önlemleri ile enerji kullan?m?n? azaltmak,
 • ?klim de?i?ikli?i ve art?k gazlar?n sera etkisini azaltmak,
 • Çevre ve ekolojik ?artlar? korumak iyile?tirmek
 • Enerji harcamalar? ile enerjinin maliyet üzerindeki oran?n? azaltmak gibi, enerji stratejisi ve politikas? izlemek,
 • Binalarda Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek suretiyle enerji verimlili?ini yönlendirmek ve bir enerji kültürü yaratmak/ya?atmak amac? güdülmektedir.

“Binalarda Enerji Performans? Yönetmeli?i” ile ilgili toplum ve ilgili sektör bilincini art?rmak amaçl? yap?lacak çal??taylar, seminerler, toplant?lar?n düzenlenmesi,

Ulusal, yerel ve bölgesel televizyonlarda sunulacak söyle?ilerin, aç?k oturumlar?n binalarda enerji verimlili?inin önemi ile ilgili bölümlerine bilgi sunmak için kat?l?m sa?lanmas?,
desteklenmesi

“Binalarda Enerji Performans? Yönetmeli?i” ‘inde belirtilen Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili, sektörlerden de sponsor deste?i sa?lanabilir ise hem yeni hem de mevcut binalar için örnek uygulamalar?n yap?lmas?, ve desteklenmesi

“Binalarda Enerji Performans? Yönetmeli?i” ile ilgili gönüllü uygulamalar?n Bakanl???m?za bildirilmesi halinde ücretsiz Enerji Kimlik Belgesinin düzenlemesi veya desteklenmesi

TS 825 Nedir?

Binalarda ?s? yal?t?m kurallar?n? belirleyen ve uygulanmas? zorunlu hale getirilmi? standart
Yönetmelik ba?lang?ç tarihi : Nisan 1985
Son düzenleme tarihi : 09 Ekim 2008

 • Ülkemizdeki binalar?n ?s?t?lmas?nda kullan?lan enerji miktarlar?n? s?n?rlayarak enerji tasarrufu sa?lamak,
 • Enerji ihtiyac?n?n hesaplanmas? s?ras?nda kullan?lacak standart hesap metodunu ve de?erini belirlemek,
 • Enerji verimli konfor ?artlar? yüksek binalar üretilmesini sa?lamakt?r.

Hangi Binalar? Kaps?yor

Yeni yap?lacak olan binalar : Yeni in?a edilecek binalar?n ?s?tma enerjisi ihtiyac?n? hesaplama kurallar?n?, izin verilebilecek en yüksek ?s? kayb? de?erlerini ve hesaplama ile ilgili bilgilerin sunu? ?eklini kapsar

Mevcut binalar : Mevcut binalar?n tamam?na veya ba??ms?z bölümlerinde yap?lacak olan esasl? tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yap?lacak olan bölümler için standartta verilen tavsiye edilen ?s?l geçirgenlik kat say?lar?na (Ek A.3) e?it ya da daha küçük de?erlerin sa?lanmas? bak?m?ndan uyulmal?d?r.Mevcut binalar?n oturma alan?n?n %15’i oran?nda ve üzerinde yap?lacak tadilatlarda, tadil edilen k?sm?n ?s? ihtiyac? hesaplama kurallar?.

Hangi Tür Binalarda Uygulan?yor

TS 825 1998 (Eski)

 • Konutlar,
 • Büro ve idari binalar,
 • Tiyatrolar, kongre ve konser sal., kültür merk.,
 • E?itim yap?lar?, kütüphaneler, spor tesisi, yurtlar,
 • Hastaneler, huzur evleri, bak?m evleri,
 • Konaklama tesisleri, (Oteller vs.)
 • Al??veri? merkezleri,
 • Genel kullan?m amaçlar? dolay?s?yla iç s?cakl?klar? asgari 15C olacak ?ekilde ?s?t?lan i? yerleri,

TS 825 2008(Yeni)

 • Konutlar,
 • Büro ve idari binalar,
 • Tiyatrolar, kongre ve konser salonlar?, kültür merkezleri,
 • E?itim yap?lar?, kütüphaneler, spor tesisi, yurtlar,
 • Hastaneler, huzur evleri, bak?m evleri, ceza evleri
 • Konaklama tesisleri, (Oteller vs.)
 • Al??veri? merkezleri,
 • ?? ve hizmet binalar?, imalat ve atölye binalar?
 • Genel kullan?m amaçlar? dolay?s?yla iç s?cakl?klar? asgari 15C olacak ?ekilde ?s?t?lan

Yap? Elamanlar?nda ?letim ve Ta??n?m ?le Is? Geçi? Katsay?s?

TS 825 1998 (Eski)

U: Is?l geçirgenlik katsay?s? (m²K/W)
Q: Transfer olan ?s?l enerji miktar? (W)
A: Is? geçi?ine dik yüzey alan? (m²)
T: S?cakl?k (K, °C)

TS 825 2008 (Yeni)

 • U: Is?l geçirgenlik katsay?s? (m²K/W)
 • Q: Transfer olan ?s?l enerji miktar? (W)
 • A: Is? geçi?ine dik yüzey alan? (m²)
 • ?: S?cakl?k (K, °C)

Özgül Is? Kayb?

TS 825 2008(Yeni)

HT : ?letimle olan ?s? kayb? ( W/K )
HV : Havaland?rma yolu ile olan ?s? kayb? ( W/K )

nh: Hava de?i?im say?s? (h-1) nh= 0,8 al?n?r

Eski ve Yeni TS 825 Standard? aras?ndaki U katsay?lar? bak?m?ndan yap?lan iyilestirmeler

 Denzel Perryman Womens Jersey

2 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir