Berat Kandilinin Önemi Nedir?

Berat gecesi ?aban ay?n?n on dördüncü gününü on be?inci gününe ba?layan gece olarak kabul edilir.Berâet, temize ç?kma anlam?na gelir.Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olmas? sebebiyle mübarek gece; günahlar?n aff? ve kullar?n temize ç?kar?lmas? sebebiyle Berat gecesi ve kullar?n ihsana kavu?malar? nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmi?tir.

Bu konuda Resul-u Ekrem ?öyle buyurmu?tur:

“?aban ay?n?n on be?inci gecesi oldu?u zaman, gecesinde ibadete kalk?n. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güne? bat?nca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden ma?firet dileyen yok mu, onu ma?firet edeyim. Benden r?z?k isteyen yok mu, onu r?z?kland?ray?m. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtulu? vereyim’ buyurur.”

Ayr?ca, Berat gecesi, Kur’an-? Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semas?na toptan indirildi?i gecedir. Buna “inzal” denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye ba?lanm??t?r.

Berat Gecesinin Önemini Anlatan Bir Video

güzelbahçe arçelik servisi
ikiçe?melik arçelik servisi
alsancak arçelik servisi
 Cal Ripken Authentic Jersey

36 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir