BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NDE DİJİTAL OYUN TASARIMI BÖLÜMÜ AÇILIYOR !!!!

BAHÇE?EH?R ÜN?VERS?TES?’NDE D?J?TAL OYUN TASARIMI BÖLÜMÜ AÇILIYOR


Bahçe?ehir Üniversitesi’nde Dijital Oyun Tasar?m? bölümü aç?l?yor

Oyun sektörü her yeni gün geli?im kaydediyor ve buda bizim için bir avantaj sunuyor . Dijital oyun pazar?ndaki üretim güçlenerek geli?imini sürdürmeye devam etmekte. Böyle bir süreçte yeni nesil oyunlar?n hangi noktaya geldi?ini görmek imkans?z de?il.

Artt?r?lm?? gerçeklik (A.R), Sanal gerçeklik (V.R) oyun dünyas?n?n sektöründe gelinen son noktay? en iyi ?ekilde özetleyen yeni nesil oyun teknolojileri.
PC, Xbox, PlayStation, Nintendo gibi platformlar içinde muazzam grafiklere sahip yeni nesil oyunlar üretiliyor

Oyun camias?ndaki  geli?meler ortada ve bu geli?imin h?z kesmeden sürece?i kesin. Oyun pazar? geli?imini sürdürürken böyle bir zamanda Bahçe?ehir Üniversitesi önemli bir karar?n alt?na imza att?!

Ö?rencilerden gelen talep üzerine “Dijital Oyun Tasar?m?” lisans program?n?n aç?lmas?na karar verdi!

Sinema sektörü ile yar???r hale gelen oyun sektöründe i? imkanlar? katlanarak art?yor. Dijital Oyun Tasar?m? yüksek lisans bölümünü Türkiye’ye kazand?ran Bahçe?ehir Üniversitesi’ni tebrik ederiz.

Oyun sektörüne merak duyan ö?rencilerin e?itimlerini Türkiye’de alarak bu i?i mutfa??nda ö?renecek olmas? ülkemiz ad?na gurur vericidir.

Biz inan?yoruz ki güzel i?ler ç?kacak.

Bahçe?ehir Üniversitesi, Dijital Oyun Tasar?m? yüksek lisans bölümü, , Cryengine Academy, BUG Berlin ile i?birli?i yapacak böylece ö?renciler geli?imini h?zland?racak, yeni projelerin üretilmesinde rol oynayacaklar.

Ba?ar?lar dileriz!

 Jonathan Marchessault Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir