Avea İnternet Ayarı Nasıl Yapılır?

GPRS servisi ile, cep telefonunuzdan yüksek h?zda veri al??veri?i yapabilir, e-postalar?n?z? okuyabilir, WAP sitelerinde h?zl? bir ?ekilde gezebilirsiniz.GPRS’tan yararlanmak için, GPRS uyumlu bir cep telefonunuz olmas? yeterlidir.Bunun yan?nda EDGE teknolojisi ise GPRS altyap?s? üzerinden daha h?zl? veri transferi yapabilmek amac?yla geli?tirilmi? bir teknolojidir. EDGE, Geli?tirilmi? GPRS  olarak da (EGPRS – Enhanced GPRS) bilinmektedir.?nternet bana laz?m olmaz demeyin bu ayarlar? yap?p cep telefonunuzda haz?r ?ekilde bulundurun.Hiç ummad???n?z yerde laz?m olabiliyor.

Avea ?nternet Ayarlar?
Avea internet yap?land?rmas?n? di?er hatlar?n yapt??? gibi ad?m ad?m uygulanmas? gerekenleri telefon modeline göre yapm??.

  • ?lk olarak a?a??daki adresten telefon modelimizi seçece?imiz adrese gidiyoruz.

[restrict]https://www.avea.com.tr/mps/portal?cmd=staticwapsetting&lang=tr&pagemenu=ilave.telefonayarlari&pagemenu=servisler.ayarlarservisler.ayarlar [/restrict]

  • Telefon Markan?z?,Modelinizi ve ayarlamak istedi?iniz türü seçtikten sonra ayarlar? görüntüle diyoruz.
  • Aç?lacak sayfa Pop-up olarak aç?ld??? için baz? taray?clar engelliyor bunun için taray?c?n?zdan pop-up seçene?ine izin ver’e t?kl?yoruz ve kar??m?za ç?kan maddeleri ad?m ad?m uyguluyoruz.

?nternet Ayarlar? ?çin Bir Di?er Yol
Telefonunuzun destekledi?i ayarlar? tek seferde alabilmek için telefonunuzdan *999# tu?layabilir veya AYAR yazarak 9999‘a k?sa mesaj ile gönderebilirsiniz. *999# tu?land???n?zda telefonunuzun marka ve modeli sistemde tan?ml? ise marka ve model bilgisi telefon ekran?nda görüntülenir ve ayarlar “Servis Ayar” ba?l??? ile telefonunuza gönderilir. Telefonunuz sistemde tan?ml? de?il ise manuel ayar kodlar? SMS ile telefonunuza gönderilir. Servisten al?nan bütün ayarlar ücretsizdir.

Servis ayarlar?n? alabilmek için GPRSWAP, MOBILVIZYON, MMS, BASKONUS veya INTERNET yazarak 5555‘a k?sa mesaj ile gönderilmesi yeterlidir. Servisten al?nan her ayar ücretsizdir. Ayarlar?n?z? kaydederken kay?t esnas?nda pin kodu sorulmas? durumunda 500 ya da 5000 olarak PIN kodu giri?inizi yapabilirsiniz. Ayarlar?n?z?, Avea ?leti?im Merkezlerine talebinizi ilettikten sonra sistem üzerinden size gönderilen SMS’i onaylarak da alabilirsiniz ve cihaz?n?za yükleyebilirsiniz.

?nternet Ayarlar?n?z? Yapt?ktan Sonra
Ayarlar? yapt?ktan sonra Cep Telefonunda ?nternet adl? yaz?m?z? okuyarak Opera Mini adl? programla telefonunuzdan kolayca internete ba?lanabilirsiniz. Quandre Diggs Jersey

53 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir