Arkadaşınızın Ve Sevgilinizin Nerde Olduğunu Öğrenin !

Arkada??n?z?n Ve Sevgilinizin Nerde Oldu?unu Ö?renin !

1

Ak?ll? telefonlarda ki?i takip ve arkada??m nerede uygulamalar? sayesinde sevdiklerinizin yerini anl?k olarak haritadan görebilirsiniz

Ak?ll? telefonlar?n birbirinden farkl? özelliklerinden bir tanesi de arkada? takip uygulamas? . Baz? telefonlar?n içeri?inde bulunan bu özellik çe?itli uygulamalar ve yöntemlerle farkl?  ak?ll? telefonlarda kullan?labiliyor. GPS’in icad?ndan sonra devreye giren bu özellik, bir zamanlar sadece ?irketler taraf?ndan Vodafone Ekibim Nerede, Turkcell EkipMobil, Avea Kim Nerede gibi servisler kullan?larak araçlar?n ya da personelin nerede oldu?unu tespit etmek için kullan?l?rken art?k uygulamalar?n ve geli?mi? mobil i?letim sistemlerinin yayg?nla?mas? ile bu teknoloji sevgililerin harita üzerinden birbirlerini takip etmesi ?eklinde kullan?lmaya ba?land?.
Baz? Android ve iPhone uygulamalar? ile bir ki?inin telefonundan nerede oldu?unu tespit etmek art?k çok basit.

2

arkada??m?n nerede oldu?unu nas?l ö?renebilirim ?
Öncelikle GPS üzerinden bir ki?iyi  izlemek istiyorsan?z her iki taraf?ndan yasal olarak bunu biliyor olmas? gerekiyor. Zaten uygulamalar da iki telefondan izin verilmedi?i taktirde çal??m?yor. E?er siz birinin haberi olmadan haritada nerede oldu?unu ö?renmek istiyorsan?z onun haberi olmadan uygulamalar? onun cihaz?na kurmal? ya da gerekli ayarlar? onun haberi olmadan yapmal?s?n?z. Sevgiliyi takip etme, kim nerede, gps üzerinden birinin yerini tespit etme, telefon takip program? olarak bilinen ve kay?p telefonu bulma, arkada??m nerede tespit etme gibi amaçlarla kullan?lan uygulamalar? nas?l indirece?imiz ve nas?l kullanaca??m?z hakk?nda bilgiyi Android ve ?OS yani Apple (iPhone, iPad) ürünleri için ayr? ayr? anlataca??z.

3

Android için bir ki?inin nerede oldu?unu GPS ile haritadan izleme

 

Android i?letim sistemi kullanan; Samsung, HTC, Turkcell T40, Huawei, LG, Sony Xperia gibi mobil cihazlar?n, tabletlerin ya da telefonlar?n harita üzerinde nerede olduklar?n? GPS ile takip etmek için birden fazla uygulama mevcut. Ancak bunlar içerisinde en popüleri ve güvenlisi AVAST Software. Asl?nda Avast bir antivirüs program? ancak içerisinde antivirüs yan?nda bir çok özellik bar?nd?r?yor. Bunlardan bir tanesi ise kay?p telefonunuzu harita üzerinden takip etmek amaçl?. Ancak siz ba?kas?n?n telefonunu takip etmek istiyorsan?z uygulamay? ki?iden habersiz cihaz?na kurabilir ve daha sonra http://my.avast.com adresine girerek harita üzerinden takip edebilirsiniz. Uygulama tüm Android i?letim sistemi kullanan cihazlarda çal???r.

Android telefonu takip etmek için Avast’? indir

E?er birden fazla Android telefonu haritadan gizli izlemek istiyorsan?z Find My Phone uygulamas? tam da bu i? için. Haritada bir telefonu izlemek için Find My Phone’u telefona kurun. Uygulamaya birden fazla telefon tan?mlamak mümkün. Find My Phone (Telefonum nerede) uygulamas?n? a?a??da ki linkten indirebilirsiniz.

Find My Phone indir

 

Türk geli?tiriciden Arkada? Takip uygulamas?

Bu alanda haz?rlanm?? onlarca uygulama bulunuyor. Bu uygulamalardan bir tanesi de Türk uygulama geli?tiricisi Emre Y?ld?r?m taraf?ndan haz?rland?.

Emre Y?ld?r?m, Arkada? Takip ad?nda geli?tirdi?i takip uygulamas?n? Google Play’de yay?nlayarak, ak?ll? cihaz kullan?c?lar?n?n be?enisine sundu. Android cihazlar için geli?tirilen uygulama sayesinde, aile bireylerinizin, arkada?lar?n?z?n, sevdiklerinizin konumunu harita üzerinde ücretsiz olarak takip edebilirsiniz. Uygulama arkada?lar?m nerede, ailem nerede, çocu?um nerede, sevgilim nerede, telefonum nerede gibi sorular? bertaraf etmek için haz?rland?.

Uygulama sadece ekledi?iniz ki?ilerin sizi takip etmesine imkan veriyor, bu sayede di?er programlar gibi izinsiz ?ekilde konumunuzu payla?mak zorunda kalm?yorsunuz.

Uygulamay? her iki taraf da kurduktan sonra, takiple?ece?iniz ki?inin kullan?c? ad?n? girerek h?zl?ca listenize ekleyebilirsiniz. Facebook ile uygulamaya giri? yapm?? olan arkada?lar?n?z sistem taraf?ndan otomatik olarak listelenir ve bu sayede takiple?ece?iniz ki?inin kullan?c? ad? bilgisine olan ihtiyaç ortadan kalkm?? olur.

Arkada? Takip Listesi menüsü ile takiple?ti?iniz ki?inin son konum güncelleme zaman?n? ve adresini görebilirsiniz. Ayr?ca ki?inin son konumunu ve dilerseniz sistemde kay?tl? olan geçmi? konumlar?n? da harita üzerinde görebilirsiniz.

Arkada? Takip Listesi menüsünden ilgili ki?iye t?klayarak ula?abilece?iniz i?lem menüsü ile;
– Ki?ilere takma isim atayabilir,
– Yak?nl?k bildirimini açarak arkada??n?z, aile bireyleriniz, sevgiliniz ya da çocu?unuz size yak?n bir konuma geldi?inde uyar? mesaj? almay? sa?layabilir,
– Ki?inin o anki güncel konum bilgisini tek bir tu?la alabilirsiniz.

Arkada?lar?m? Haritada Göster menüsü ile, takiple?ti?iniz ki?ilerin son konum bilgilerini harita üzerinde görebilir, harita üzerindeki foto?raf?na t?klayarak aç?lacak olan detay bilgi ekran?nda adres, son güncelleme zaman? ve konum bilgisini görebilirsiniz.

Arkada? Takip uygulamas? indir

Sony Xperia Gps ile haritadan izleme

Baz? cihazlar uygulama gerektirmeden bu özelli?i üzerinde ta??yorlar. Ancak genel olarak bu özellik ba?kas?n?n telefonunu takip etmek amaçl? de?il kay?p telefonu bulmak için geli?tirilmi? bir güvenlik yaz?l?m?. E?er haritada nerede oldu?unu görmek istedi?iniz ki?i Sony Xperia kullan?yorsa a?a??daki ayarlar? yaparak amac?n?za ula?abilirsiniz.
Yapman?z gereken tek ?ey my Xperia’? ziyaret etmeniz yeterli. Sony Xperia’? haritadan gps ile bu ?ekilde takip edebilir, mesajlar?n? okuyabilir dilerseniz telefonu bile kapatabilirsiniz.  my Xperia için https://myxperia.sonymobile.com adresini ziyaret edin.
HTC telefonu Gps üzerinden nerede oldu?unu bulmak – izlemek

Bir süreye kadar HTC marka telefonlar? harita üzerinden izlemek kendi yaz?l?m? ile mümkündü. Telefonun güvenli?i için geli?tirilen ve kay?p telefonu bulma amaçl? baz? güncellemeler için durdurulan özellik uzun bir süre geçmesine ra?men geri gelmedi. Onun için HTC’i haritadan izlemek için Android uygulamalar?n? kullanman?z gerekecek. Bunun için mobil cihaz?n?za yukar?da bulunan Avast ya da Find My Phone indirmeniz gerekiyor.Samsung Galaxy S3, S4, Note ve Ace’i takip edin

Samsung telefonlar? haritada Gps ile nerede oldu?unu izlemek için Sony de oldu?u için herhangi bir uygulamaya gerek yok. Sony üzerinde zaten telefonu nerede oldu?unu görebilece?iniz özellikler mevcut. Bunu yapmak için Samsung üzerinden ücretsiz bir hesap açman?z gerekiyor. Bu özelli?i kullanarak sadece telefonu haritadan izlemekle kalmaz, mesajlar? okuyabilir, telefonu kapatabilir ve ça?r?lar? görebilirsiniz. Ücretsiz hesab?n?z? olu?turduktan sonra telefonunuzdan uzaktan eri?imi etkinle?tirmeniz gerekiyor. Bunun için Ayarlar > Ki?isel > Güvenlik yolunu izleyin ve Uzaktan Eri?im kutucu?unu i?aretleyin.  Daha sonra http://findmymobile.samsung.com/login.do adresini ziyaret ederek telefonun nerede oldu?unu haritadan görebilirsiniz.

Ba?kas?n?n iPhone’unu haritadan GPS ile izlemek
E?er izlemek istedi?iniz ki?i iPhone kullan?yorsa onu haritadan görmek çok daha kolay. Bunun için ki?inin iTunes bilgilerini biliyor olman?z gerekiyor. Yapman?z gereken tek ?ey Apple iCloud sayfas?n? açmak ve Apple ID’niz ile oturum açmak. Ama öncesinde iPhone’u uzaktan takip etme özelli?ini aktif etmi? olman?z gerekiyor. Bunun için telefonun ayarlar bölümünden iCloud k?sm?na girmeniz ve iPhone’umu bul özelli?ini aktif etmeniz gerekiyor. Daha sonra Apple iCloud da  Apple ID’niz ile oturum aç?n ve  “Find My iPhone” ba?lant?s?na t?klay?n. Gene bu özellik sayesinde iPhone’u haritada nerede oldu?unu izleyebilece?iniz gibi uzaktan kitleyebilir, mesaj gönderebilir ya da telefonu silebilirsiniz.

 
 Matt Milano Jersey

5 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir