Bilim Adamları Android Tablet sayesinde Başarıyla İnsan Beynine Bağlandı

Bilim Adamlar?  Android Tablet sayesinde Ba?ar?yla  ?nsan Beynine Ba?land? !!

Stanford Üniversitesindeki Bilim Adamlar? Leu Gehrig Hastal???na Yakalanm?? Bir Kad?n?n Beyin Dalgalar?n? nexus tablet ile kontrol edebilece?ini ortaya koymu?tur.  Sadece Fare ?mleci  göz hareketleri ve göz izlemeyi odaklamak tek t?kla gerçekle?ebilir Fakat Teknolojiyle pek alakas? olmayan insanlar için.yanl?? ve yorucu olabilir

hastan?n beyninin sol taraf?na bir bebek aspirini büyüklü?ünde 100 kanall? elektrot mikrodizisinin implantlar taraf?ndan tablete ba?lan?yor.
Sinir sinyalleri fare imlecinin kontrol etme algoritmalar? gerçek zamanl? olarak de?ifre edildi. Bu yöntem, hastan?n onlara istedi?i kelimeler üzerinde yo?unla?arak özel bir klavyede kelimeleri yazd?r?yor.

ekran-resmi-2016-09-14-22-26-52

bir tabletin dokunmatik kontrolleri mevcut nokta-ve-t?kla sistemine benzer. Onun beyin dalgalar?n? kullanarak dokunmatik ekranda  hastaya kontrol etme hakk?n? veren Bluetooth, protokolleri üzerinden dokunmatik cihaz? ile iletilecektir.

Stanford Üniversitesi nerobilimcisi Dr. Paul Nuyujukian “Dü?üncemizin Temelinde tablet kablosuz Bluetooth fare protez gibi teknolojik aletlerdir ” konfernans?nda bunu dile getiren  Dr. Paul Nuyujukian konferansta büyük bir ç?k?? yapm??t?r

ekran-resmi-2016-09-15-18-31-08

 

?u anda t?klama sürükleme dokunma ve di?er  ana hareketler pek gerçekle?mesede  geli?tirmek için kurucular ve teknoloji sorumlular? son gaz çal???yorlar.istedi?i cihazda program? çal??t?rmak için umuyorlar.

Nuyujukian dedi ki “Amac?m?z genel amaçl? bilgisayarlar ve mobil cihazlar için ortak tam bir kullan?c? arayüzü kitlesine ve hasta insanlara ula?mak”  “Bu felçli insanlar için fonksiyonlar?n? yeniden kazand?rmak için tam özellikli beyin kontrollü haberle?me ve bilgisayar arayüzü geli?tirme yolunda ilk ad?md?r.”

  Carl Soderberg Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aleda papers bestellen restaurant
Shell case study balancing stake holder needs assessment
Above the law how not to write a cover letter
Case simulator knife hack
Short essay on water resources
Case study diffusion of innovation bell
Gondwana research sciencedirect
Examples of self assessment essays
Essay about greece culture and tradition
Gbvdb suitcase simpson
Paragraf narasi deskripsi argumentasi persuasive essays

Acting out culture essays

Economic term paper ideas for middle school

International law dissertation examples about business

Orbital prosthesis for children

General cover letters for students

Essay audience types

Don s auto clinic scholarship essay

Citation analysis of phd thesis proposal example

How to do referencing in essays