Akıncılar Anonymous’ı hack’ledi

Son zamanlarda gündeme oturan Anonymous hacker türk porno grubu Türk sitelerine sald?r?da bulunmaya çal??m??t?.Kimilerince hakl? görülen Anonymous grubu Türkiye’deki internete filtre uygulanacak iddialar? üzerine temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilece?ini savunuyordu. Türkiye’deki baz? medya siteleri ile kamu sitelerine siber sald?r? düzenleyece?i konusunda tehditde bulunuyordu..Anonymous grubunun seçti?i hedefi do?ru bulmayan Türk hacker grubu AKINCILAR AnonPlus web sitesini ele geçirdiler ve logosunu bir köpek resmine dönü?türdüler ayr?ca sitenin ana sayfas?na a?a??daki mesaj? yerle?tirdiler.

“We Are TURKIYE. We Are AKINCILAR.
This logo suits you more..How dare you rise against to the World..Do you really think that you are Ottoman Empire?
We thought you before that you porno indir cannot challenge with the world and we teach you cannot be social
Now all of you go to your doghouse..”

Yaz?n?n çevirisi a?a?? yukar? ?öyle:

“Biz TÜRK?YE’yiz. Biz AKINCILAR’?z.
Size bu logo daha iyi uyuyor. Dünyaya kar?? ç?kmaya nas?l cüret edersiniz. Siz kendinizi Osmanl? ?mparatorlu?u mu san?yorsunuz? Biz bunu sizden önce porno izle dü?ünmü?tük. Dünyaya kar?? ç?kamazs?n?z. Sosyal da olamazs?n?z. Bu size ders olsun. ?imdi hepiniz köpek kulübenize geri dönün..”

Site k?sa zamanda düzeltildi fakat bu sava??n sonucu nolur bilinmez.

Peki Kimdir Bu Anonymous?
Anonymous (anonim – kitlesel bir isim olarak kullan?l?r), Internet üzerinden gizli kalarak aktif sivil itaatsizlik eylemi düzenleyen grup.Yay?lmas? 2003 y?l?nda ba?layan anar?ik, dijital küresel beyin olarak ayn? anda var olan birçok online kullan?c?lar?n kavram?n? temsil eden bir grup.Ayn? zamanda, genellikle belirli Internet altkültürlerin üyeleri için bir örtülü terim, onlar?n gerçek kimliklerini bilinen bir ortamda insanlar?n eylemleri ifade etmek için bir yol olarak kabul edilir.Olu?um, WikiLeaks’in de 3 ana ba?ar? kayna??ndan biri olarak gösteriliyor. Gruba destek vermek isteyenler, ücretsiz bir botnet yaz?l?m?n? indirerek bilgisayarlar?n? Anonymous sald?r?lar?nda birer nefer haline getirebiliyor. ?u anda Anonyomus botnetinde 50 bine yak?n bilgisayar oldu?u tahmin ediliyor.Grup, internette dosya payla??m?n? k?s?tlayan ve pornografiyi engelleyen ki?i ve kurumlar?n internetteki tüm varl?klar?n? da sürekli bombal?yor.

Ak?nc?lar – Cyber Warrior Grubu
Cyber Warrior yani Siber Sava?ç? grubuna ba?l? olan Ak?nc?lar?n hedefleri ve misyonu ?öyle :
# TIM’in ba?l?ca Amaç/Görevleri; ?nternet üzerinden ?nanç ve Ahlaki de?erlerimize sald?r? yapan, Saf beyinleri buland?rmaya yönelik içerikler bulunduran, Satanist ve Pornografik içerikli yay?nlarla mücadeledir.
# Türkiye Aleyhtar? Yay?nlar, Toplum ve kamu vicdan?n? Olumsuz Etkileyen Durumlar da (Bu Misyon’un Genel Prensibi Dogrultusunda) Misyon Kapsam?ndad?r.
# TIM’in Genel Prensibine (Misyon’a) Uygun Yay?n Yapan kurum, Site/Grup ve Olusumlara Güvenlik ve Diger Teknik Detaylar Hakk?nda, Herhangi Bir Menfaat Gözetmeksizin Güvenlik Deste?i Saglan?r.
Misyon’da yer alan her madde aç?k ve Net’tir. Örne?in Herhangi bir dine mensup bir site, yada baska yabanci ülke siteleri bizim misyonumuz kapsam?ndadegildir. Bizim degerlerimize sald?rmad??? sürece hiç bir yay?n mücadele kapsam?na girmez.

Organizasyon;
# Cyber Warrior TIM’in hiç bir sekilde herhangi bir dernek, kurum, örgüt, parti, siyasal yada ideolojik görüs ile bagi yoktur. CW kullan?c?lar?n?n görü? ve fikirleri Cyber-Warrior TIM ile ba?da?t?r?lamaz. TIM sadece Misyon ile ba?da?t?r?labilir.
# TIM’e Kabul Edilen üye; Grup içinde Bilgi ve Uzmanl?k Alan?na Göre; Görev Organizasyonu’ nda Görev Almak Üzere; Sorumluluklar? ve Görev Tan?m? Belirlenir ve Gruba Dahil Edilir.
# Grup Yöneticileri kendi grubundaki bireylerden sorumludur ve Kendi Çalisma Arkadaslarini Seçme Özgürlügüne Sahiptir.
# Bu Misyonu Hiç bir üye ve Grup Yargilama/Elestirme Hakk?na Sahip Degildir. Misyon Üst Yönetim ve
Strateji Grubu Tarafindan Gerekli Görülürse Revize Edilir.
# Tak?m içinden Herhangi bir platforma bilgi S?zd?rmak, Tak?m içinde Yay?mlanan Egitim ve Her Türlü Dökümanlar? Baska Site/Forumlar ve Diger Platformlarda Yay?mlamak; Sistemimizde Bulunan Dosya, Program ve Hertürlü Materyale d??ardan Link Vermek, Yasakt?r.
# TIM üye ve Birimleri Bu Misyonu ve tüm prensiplerini kay?ts?z ?arts?z benimsemek Zorundad?r.

Ak?nc?lar Tim Ledirinin Röportaj?:
FBI’?n pe?inde oldu?u Türk siber korsan grubu, Danimarka’da yay?nlanan Hz. Muhammed (sas) karikatürlerine kar?? sava? açt?. 3 bin siteyi çökerten Ak?nc?lar’?n tim lideri Osmangazi, Turkuaz’a konu?tu.

Danimarka’da ya?anan Hz. Muhammed (sas) karikatürleriyle ilgili krizde herkes soka?a dökülürken siz masa ba??na geçtiniz. Danimarka olaylar?nda Cyber-Warrior TIM grubu olarak ne yapt?n?z?

Bundan önce büyük operasyon diye nitelendirdi?imiz Brezilya sald?r?lar?nda 3000, Irak’ta 11 askerimize çuval geçirilme olay?nda ABD’de 1500 siteyi çökerttik. Damimarka’daki karikatür olay?nda ise 3000 siteyi Ak?nc?lar Grubu taraf?ndan topraklar?m?za dahil ettik. Listelemiyorum; ama ki?isel olarak benimkisi 1500’ü geçti. Seri ?ekilde devam ediyorum.

Hackleme olay?n? vatan topraklar?na dahil etmek olarak m? görüyorsunuz yani?
?zmir, Ankara, Mu?, Van nas?l Türkiye’nin bir parças? ise bizim için de gov.tr siteleri sanal âlemde vatan?m?z?n bir parças?d?r. Biz hackledi?imiz siteleri bu kapsamda kendi topraklar?m?za katar, bunlar? savunmak için elimizden geleni yapar?z. Bu sitelerde aç?k varsa irtibata geçer, aç?klar? kapatmalar?n? söyler ve yöntem konusunda bilgilendiririz. D??ar?dan gelebilecek sald?r?lara önlem alarak gerek devletimizi gerekse de kendi dü?üncelerimizi destekleriz.

Hackleme i?lemi ne kadar sürüyor?

Hedeflere göre de?i?iyor. Bu tür toplu deface olaylar?nda tim olarak da hareket ediliyor ki?isel olarak da. Bizim Cyber-Warrior olarak bir misyonumuz var, bu misyona uyan siteler bizim hedefimizdir! Hakikaten özveri ve azim isteyen bu olay için bazen bilgi yetmez hale gelir, ?ans faktörü girer devreye. Ama biz i?imizi ?ansa b?rakmad???m?z için netice ortada. S?cak bir geli?meyi röportaj s?ras?nda vereyim; di?er bilgisayar?m?n monitöründe 70 Danimarka sitesi (.dk uzant?l?) topraklar?m?za kat?ld?.

Ne kadar sürdü bu 70 sitenin ‘fethi(!)’?

4 saattir program?m aktif idi. Bu çal??ma sonunda kontrol etti?imi ve aç?klar?n? de?erlendirdi?imi de göz önünde bulundural?m. Girdi?iniz site server olarak nitelendirdi?imiz ve içinde birçok siteyi bar?nd?ran bir site ise i? zorla??r. Kendi geli?tirdi?im toplu index atma yöntemiyle bu olay 5 dk içinde son bulur.

Bu i?le neden en çok siz ilgileniyorsunuz?

Ak?nc?lar Timi sorumlusu olmam nedeniyle. Bu olaya sessiz kalacak Müslüman tan?mam.
Danimarka’daki karikatür krizi ba?gösterdi?i anda kaç saatte kaç site çökertildi?
Bu olay gündeme geldi?inde tüylerimiz diken diken olarak bu haberi tüm Müslüman âlemi olarak izledik. An?nda bir üst karar mekanizma toplant?s? kurarak hedefimizi belirledik ve yapabileceklerimizi de?erlendirdik. Fetva Kurulu’muzun onay? ç?kartt?ktan sonra bize de bununla ilgili her siteyi deface (çökertmek) etmek kald?. Ki bunlar büyük ve içlerinde birçok Danimarka sitesi olan hedeflerdir. 10 civar?nda servar’a yakla??k 10 saat sürecinde s?zd?k. ?çindeki tüm siteleri indexledim. Tepkimi ve tepkimizi att???m?z indexlerle dillendirdik. Ben ilk gün 250 civar?nda siteyi topraklar?m?za katt?m. Tim olarak 750 civar?nda.

Peki server’larda mazlum siteler olamaz m?? Mazlumlara neden zarar veriyorsunuz?

Oturup ?u mazlum bu de?il diye ay?ramam. Ayr?ca bu tür durumlarda zaten böyle ayr?m yap?lmaz. Nas?l Peygamberimiz’e bu tiplemeleri yak??t?rd?lar ve destek oldularsa bakan?ndan habercisine kadar bu hepsine mubahd?r! Bu karikatürü yay?nlayan siteler ve ****o içerikli olan siteler ile baz? devlet sitelerini hack ettim. Herkes ya?amak için öldürür! Hiçbir ?ey oradan bak?ld??? kadar kolay gelmesin. Ayr?ca biz bunlar? çökertmek istedi?imiz kadar bunlar? destekleyenler de bu siteleri ayakta tutmaya çal???yor. Biz bilgi sahibi olan insan?m?z? hapse at?p onun için en büyük hatay? yaparken di?er devletler bu bilgilere sahip insanlar? al?p ileti?ime geçip kendi menfatleri çerçevesinde çal??t?r?yorlar!

Danimarka sitelerine sald?r? ba?latt?ktan sonra onlar?n güvenlik yetkililerinden bir uyar? ya da uzla?ma ça?r?s? ald?n?z m??

O sitelerde adminler taraf?ndan birçok kez bizim ad?m?z zikredildi, hacklendiklerini kendileri duyurdu! Ancak prosedür gere?i biz baz? büyük sitelerin yay?nlar? hakk?nda yasal çal??malar da ba?latt?k ve ilgili site ve serverlara bu mailleri yolluyoruz. Uyar?yoruz ve buna son vermelerini istiyoruz. Türkiye’de buna yatakl?k yapmas?n, haber u?runa, reyting u?runa gaza gelip bu tür uygulamalar? ne yay?nlas?n ne de yay?nlats?n!

Yani ‘Türkiye’de bu tarz bir haber yay?nlan?rsa hedefimiz olur’ mu demek istiyorsunuz?

Bu tarz haberlerle onlara hit kazand?r?yoruz, belki de para kazan?yorlar her t?k ba??na. Bu tür davran?? sergileyenleri buluyoruz. Tim görevlileri gecelerini gündüzlerine katarak buluyor, ç?kar beklemeden! Büyük sald?r?larda Cyber-Warrior yöneticileri olarak al?nan onaylar vard?r. Hiçbir yönetici ba??na buyruk davranarak gidip herhangi bir siteyi deface edemez, ederse bize hesap verir. Bizim misyonumuz, ayk?r? hareket yap?lmad??? sürece sald?rmay?z.

Kaç saatinizi bu i?lerle geçiriyorsunuz?

Elbette mesul oldu?umuz ailelerimiz var. Bunlar için çal??mam?z ?art. Bazen günlerce makine ba??nda kal?yorum. Arabam? garaja park etti?imde orada uyudu?um günleri bilirim. Baz? bilgileri veremiyorum güvenlik sebebiyle. Bu konu?malar?m? itinayla yap?yorum.
FBI’?n pe?inizde oldu?u do?ru mu?
ABD sald?r?lar?n?n yank?s? olarak bu do?ru. Ancak güvenlik önlemlerimizi üst düzeyde tutuyoruz. ?craatlar s?ras?nda girdi?imiz sistemin hep bir ç?k?? kap?s?n? yaparak ç?kt???m?z ve izleri temizledi?imiz için bu sorun olmamakta.

Yani yakalanma riski hiç yok mu?

Tabii ki var. Kimse oturup evinden bu denli büyük operasyonlar yapmaz. Biz zevk için bunlar? yapm?yoruz. Bu konuda bizi Türk halk?n?n destekleyece?ini dü?ünüyorum. Amac?m?z ve misyonumuz belli. Su testisi su yolunda k?r?l?r!

Danimarka hackerlar? bundan sonra Türkiye sitelerine sava? açarsa ne olacak?

Bunu Brezilyal?lar daha önce denemi?ti. Onlar en çok hack yapan ülkeler s?ralamas?nda 3. iken, biz onlar? en çok hacklenen ülkeler s?ralamas?nda 1. s?raya ç?kard?k ve Türkiye’ye sald?rmaktan vazgeçtiler. Brezilya toplamda 7 tane Türk sitesi hacklemi?ti kar??l???nda 7.000 site indirdik. Danimarka, Brezilyal?lar yan?nda çerez say?l?r. Profesyonel hackerlar? yok. Sileriz onlar? net âleminden… ?öyle diyorum: “?ki yol var efendim iki yol tart?lmal?/ Ya verip kurtulmal?, ya vurup kurtulmal? / Hiç vatan verilir mi? Bu vatan Türk(ün) mal? / O zaman tek yol kald? hasm? olan vuracak- Ya bu kan? durdurun, ya Osman Gazi durduracak!”

Siz beyaz ?apkal? hacker m?s?n?z?

Ben milli gurur misyon ve milli mücadele, din ve vicdan duygular?m?z? savunan ve binlerin sesi olan beyaz ?apkal? hacker?m.
Cyber-warrior nas?l bir olu?um? Cyber-warrior Türkiye’de online bir hack security platformu. ?u an 66311 forum üyesi var. Türkiye’de ve dünyada ilk kez ‘kefalet sistemi’ ile üye kabul eden hacker olu?umunda 15 yönetici var. Tim kurucusu ve tim lideri ise CWDoktoray. Siteye ordu düzeni hakim: Administrator, (Co) Admin, Grup Yöneticisi, Super Moderator, Moderator, Albay, Yarbay, Binba??, Yüzba?? rütbeleri var. Çal??malar? ile be?eni toplayan üyeler yeni rütbeler al?yor. Grubun bölümleri ?unlardan olu?uyor: Strateji: Üst düzey stratejik yönetim karar mekanizmas?, Ak?nc?lar: Aktif sald?r? ve ataklarda bulunacak grup, Fetva Kurulu: Hedeflerle ilgili karar mekanizmas?, CW-?stihbarat: CW-?stihbarat grubu görev alan?, Lojistik: Lojistik destek grubu üyelerinin faaliyet alan?, Haberci: BT Haber grubunun faaliyet alan?, Ar-Ge Grubu: CW ara?t?rma, ileti?im ve koordinasyon bölümü. Operasyonel tim yönetim sistemi ise Vaîd, Dâbbet-ül Arz, Emergency, Te?kilat-? Esasiye, Emr-i Sadr, Iskat-? Tempo ve Ucub’e…

mihtahpa?a arçelik servisi
narl?bahçe arçelik servisi
inciralt? arçelik servisi
 Alexei Kovalev Womens Jersey

157 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir