Akıllı Evler ve Ev Otomasyonu

Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisli?i Enerji Tasarrufu ve Uygulamalar? dersinde yapm?? oldu?umuz Ak?ll? Binalar ve Uygulamalar? ile ilgili sunumu sizlerle payla??yorum.Sunumda ak?ll? binalar?n tan?t?m?,tarihçesi,ev otomasyonu,kullan?lan yaz?l?mlar,ev aletleri,ak?ll? binalar?n avantajlar? ve dezavantajlar?,güvenlik sistemi,ayd?nlatma sistemi,perde ve panjur sistemleri,iklimlendirme sistemi,konfor sistemi,ileti?im ve multimedya sistemleri,kar – buz eritme sistemleri ve örnekler yer almaktad?r.
Sunumu yapanlar : Gürsel Günacar, Neslihan Acar , Hamiyet Bayram.

NOT : Bu yaz? sunumun ilk bölümüdür.Sunumun devam?na a??a??da verilen linklerden ula?abilirsiniz.

Ak?ll? Ev Nedir?
Ak?ll? ev, ya?anan yerdeki cihazlar?n elektronik ortamda bir araya gelip ya?am? kolayla?t?rmas?yla olu?ur. Yani, binan?n içindeki her sistemin birlikte çal??mas?n?n sa?lad??? ak?ll? çal??ma ortam?na ak?ll? ev diyebiliriz. Ak?ll? evler, ya?ayan bir organizmaya dönü?mü? binalard?r. Bu ortamlar otomasyon sistemleri ve sensörleri ile tepkinize kar??l?k veren sistemler bar?nd?r?r.

Ak?ll? Evin K?sa Tarihçesi

 • ?“Ak?l? Ev” fikri ilk olarak 1980’lerin ba??nda ortaya ç?kt?.
 • ?Türkiye’deki ilk uygulama ise 1984 y?l?nda yap?lm??t?r
 • ??lk uygulamalarda, s?radan her hangi bir fiziksel engeli olmayan insanlar?n ev konforu dü?ünülmü?tü.
 • ?Üreticiler, bir sistemi bütününü entegre etmeyi amaçlamam??lard?.Ancak, bireysel olarak kontrol edilebilecek bir çok ürün çe?idi ortaya ç?kt?(enerji kontrol ünitesi, güvenlik sistemi, ???k kontrolcüleri gibi )
Ev Otomasyonu
 • ?Otomasyon; bir sistemin haz?rlanan belirli bir senaryoya göre herhangi bir operatöre gerek duymadan istenilen i?lemleri gerçekle?tirmesi olarak tan?mlanabilir.
 • ?Ev otomasyonu ise ev teknolojilerinin ki?iye özel ihtiyaç ve isteklere göre uygulanmas?d?r. Ev otomasyon sistemleri ile birçok komut arka arkaya yerine getirilerek “senaryoland?rma” seçene?i sa?lan?r.
 • ?Tüm perdelerin kapanmas?, ???klar?n k?s?lmas?, alt katta alarm?n devreye girmesi, televizyonun bir saat sonra kapat?lmas? gibi normalde zaman kaybettirecek i?lemler tek bir komutla yerine getirilebilir.
Evinizin ak?ll? olmas? için evinizde yapman?z gereken de?i?iklikler

Evinizin “ak?ll?” hale gelmesi için, belirli standart parçalar içeren haz?r sistemler bulundu?u gibi, bu sistemlere, ihtiyaçlar?n?z do?rultusunda ve bütçenize uygun olarak eklemeler, ç?karmalar yapabilir ya da ilgili firmalar?n sundu?u geni? ürün yelpazesinden, dilediklerinizi seçebilirsiniz.Haz?r sistemlerin ço?u bir ana kontrol kutusu, bir kontrol paneli, çe?itli alg?lay?c?lar, cihaz denetleyicileri, uzaktan kumandalar ve bir telefon modülü içerir.

Ak?ll? Evlerde Kullan?lan Yaz?l?mlar?n Genel Özellikleri

 • ?Gerçek zamanl? çal??abilme.
 • ?Esneklik.
 • ?H?zl? yaz?l?m geli?tirebilme.
 • ?Kolayca ve h?zl?ca yeni özellikler ekleyebilme, ç?karabilme, de?i?tirebilme.
 • ?Kolayca yapay zeka k?s?mlar?n?, algoritmalar?n? de?i?tirebilme
 • ?Donan?mdan ba??ms?z olma.
 • ?Çok say?da sensör çe?idiyle çal??abilme.
Ak?ll? Evlerdede Kullan?lan Ev Aletleri ve ??levleri
 • ?Televizyon: ?zlenilen programa ve mekân?n büyüklü?üne göre renk da??l?m?n? ve sesi ayarlar.
 • ?Buzdolab?: Mevsim farklar?na ve kullan?m al??kanl?klar?na göre so?utma ve dondurma seviyelerini otomatik olarak ayarlar.
 • ?Çama??r makinesi: Çama??r türü, miktar? ve kirlilik oran?na göre y?kama ve kurutma stratejisini belirler.
 • ?Bula??k makinesi: Bula??k miktar?na ve kirlilik oran?na göre y?kama ve parlatma stratejilerini belirler.
 • ?Ocak: Pi?irilecek malzemeyi en k?sa sürede ve minimum enerji sarfiyat?yla pi?irir ayr?ca pi?irilen ürünlerin yanmas?n? ve ta?mas?n? önler.
 • ?Elektrikli süpürge: Süpürülecek zemine ve toz miktar?na göre enerji sarfiyat?n? ve motorun emi? gücünü ayarlar.
 • ?Klima: Ortam s?cakl???na göre gerekli so?utmay? ve enerji tasarrufunu otomatik olarak yapar. Ayr?ca ilk çal??t?rmalardan gereksiz enerji harcamalar?n? engeller.
 • ?Nemlendirme: Ortam?n nem ihtiyac?na göre otomatik olarak nem ayar? yapar.
 • ?Du?: Suyun s?cakl???n? belirledi?iniz seviyede tutarak su s?cakl???ndaki de?i?iklerden etkilenmemenizi sa?lar.
Ak?ll? Ev’in Avantajlar? :
 • ?Güvenlik sa?lar.
 • ?Konfor sa?lar.
 • ?Zaman ve enerji tasarrufu sa?lar.
 • ?Fiziksel veya zihinsel rahats?zl?k ya?ayan insanlar?n hayat?n? kolayla?t?r?r.
 • ?Sorumluluklar? azalt?r
Ak?ll? Ev’in Dezvantajlar? :
 • ?Uzaktan eri?imle sisteme dâhil olunma ihtimali, bizim kontrolümüzde olan evimizin kontrolünün, ba?kalar?na geçmesine sebep olabilir.
 • ?Sistemin kontrolünde olu?abilecek aksakl?klar beklenmedik sonuçlar do?urabilir. (Örne?in, nem sensorunun hasar görmesi ile bahçeniz gere?inden fazla sulanabilir ya da susuz kalabilir.)
 • ?nsan? tembelli?e itip daha monoton bir hayat ya?amas?na sebep olabilir.
 • ?Güvenlik ve emniyetin art?r?lmas?na yönelik olmas?,
 • ?Konfora yönelik olmas?,
 • ?Basitlik ve kullan?m kolayl??? olmas?,
 • ?Enerji tasarrufuna yönelik sistemler olmas? ve
 • ?Fiziksel engelli insanlara yönelik sistemler olmas? beklenmektedir.
?Ak?ll? Evlerden Beklentiler
 • ?Güvenlik ve emniyetin art?r?lmas?na yönelik olmas?,
 • ?Konfora yönelik olmas?,
 • ?Basitlik ve kullan?m kolayl??? olmas?,
 • ?Enerji tasarrufuna yönelik sistemler olmas? ve
 • ?Fiziksel engelli insanlara yönelik sistemler olmas? beklenmektedir.
Ev Otomasyonu ile Enerji Tasarrufu Sa?lama

Enerji giderlerini artt?ran ve gereksiz enerji tüketimine neden olan en büyük etkenler :

 • ?Gereksiz yere aç?k b?rak?lan ???klar,
 • ?K?sa süreler için h?zl? ?s?tma ve so?utma sa?lamak için, yüksek seviyelerde çal??t?r?lan ?s?tma ve so?utma sistemleri,
 • ?Evin kullan?lmayan bölgelerinin ?s?t?lmas?,
 • ?Gün ?????ndan gerekti?i kadar faydalanamama,
 • ?Çama??r ve bula??k makinesi gibi fazla elektrik tüketen cihazlar?n ak?ll? sayaçlarla uyumlu olarak, indirimli saatlerde çal??t?r?lmas?,

Is?tma sistemlerinin otomasyonla denetimi bir evin ?s? enerjisi tüketimini %10, gereksiz ???klar?n söndürülmesi, yak?lan ???klar?n %90 parlakl?kta yak?lmas?, cihazlar?n ucuz tarife zamanlar?na göre programlanmas? gibi yöntemler ise elektrik enerjisi tüketimini %30’a varan oranda azaltabilir.

Tasarlanan Ye?il Binan?n Konstrüktif Yap?s? ve Özelikleri

Bina, Bal?kesir ilinde villa tipinde örnek bir konut olarak tasarlanm??t?r. Model resmi ?ekil 1’de görülmektedir. Tasarlanan yap?, modern mimari tarzla yenilenebilir enerji kaynaklar?n? kullanan çevreye duyarl? enerji etkin bir tasar?m anlay??? ortak paydas?nda ?ekillenmi?tir.Binada yal?t?m, ya?mur suyu toplama sistemi, enerji depolama sistemleri, ?s? pompas?, PV/T, rüzgâr türbini, do?al havaland?rma, a??r? güne? ???n?m?n? önlemek için aktif ve pasif sistemler kullan?lm??t?r.

?ekil 1. Tasar?mlanan binan?n kesit ?emas?

a) Çat? sistemi dizayn?: ?ki çat? düzlem çizgisi aras?ndaki aç?kl?ktan rüzgar?n hareketiyle hava ak?m? olu?makta ve çat?n?n so?umas? sa?lanmaktad?r. Bu sayede yaz?n çat? katlar?nda a??r? ?s?nma sorunu büyük oranda ortadan kald?r?lm??t?r. Kanat ?eklindeki üst çat? yap?s? ayr?ca direk güne? ???nlar?n? tutarak a?a??daki çat?ya bir gölgeleme görevi de olu?turmaktad?r.

b) Gölgeleme: Yaz uygulamalar? için bina d?? kabu?u ile cam yüzeyi aras?ndaki sera etkisini azaltmak için, güne? ???nlar?n? yans?tan beyaz renkli stor perde sistemi ile bina d?? duvarlar?ndaki ?s? kazanc? azalt?lmaktad?r.

c) Trombe duvar? uygulamas?: Sistemde d?? cephe cam ile kapland??? için cama yap???k olan duvarlarda tromp duvar? sisteminden yararland?. D??ar?dan bak?ld???nda d?? cephenin büyük bir bölümü cam olarak görünmektedir. Ancak iç k?sma girildi?inde duvar yap?s?n?n yar? yar?ya cama yap???k ?ekilde trombe duvar? ve çift caml? sistemden olu?tu?u görülmektedir. Trombe duvar? sistemiyle hem caml? olan d?? k?s?mdaki ?s? transferi büyük oranda azalt?lm??, hem de ek ?s? kazanc? sa?lanacakt?r. Duvar?n direk güne? ????? gören k?sm?na iki yönlü panjur sistemi yerle?tirilmi?tir. Bu panjur sisteminin bir yüzeyinde siyah kaplama di?er yüzeyi ise yans?t?c? özelli?i olan bir sistemden olu?maktad?r. Otomatik bir sistem sayesinde k???n panjurun siyah k?sm? güne? ?????n? absorbe ederek ?s?nmaya katk? sa?layacakt?r. Yaz?n ise di?er yüzeyi çevrilerek gelen güne? ???nlar?n? yans?tarak ?s?nmay? azaltacakt?r.

                   ?ekil 2. Trombe Duvar? uygulamas?

d) Ya?mur suyu toplama sistemi : Çat?n?n V ?eklindeki yap?s? sayesinde ya?mur sular? kolayl?kla merkezde toplanabilmektedir. Merkezde toplanan ya?mur suyu binan?n d???ndan görülmeyecek ?ekilde bir boru sistemiyle bodrum kattaki depoya iletilmekte ve de?i?ik amaçlarda (bahçe sulama, banyo, temizlik vb.) kullan?lacakt?r. Ya??? sular?n?n kullan?labilmesi için çat? örtü malzemeleri kansorejen madde içermeyen malzemelerden seçilmi?tir.

e) S?cak ve so?uk enerji depolanmas?: Ak?am rüzgar türbininden sa?lanacak olan elektrik, serpantin yöntemiyle buz depolama (?ekil 3) sisteminden kullan?lacak ve gündüz so?utma ihtiyac?n?n bir k?sm? bu sistemle kar??lanacakt?r. Sistem ço?unlukla pik yükler olu?tu?unda devreye girecektir. S?cak su ise PV/T panellerinden sa?lanarak bir yal?t?ml? bir depo sisteminde depolanacakt?r.

 

?

?ekil 3. Serpantinli enerji (buz) depolama sistemi
f) De?i?ken aç?l? PV/T sistemi: PV/T sisteminin güne? ???nlar?na ba?l? olarak otomasyon sistemi vas?tas? ile ayarlanabilir de?i?ken aç?da tasarlanmas? mümkündür.

Ak?ll? Binalar? Anlatan Bir Video

Ak?ll? Binalar Sunum 1 : http://bilgitara.com/akilli-evler-ve-ev-otomasyonu/
Ak?ll? Binalar Sunum 2 : http://bilgitara.com/akilli-ev-sistemleri/
Ak?ll? Binalar Sunum 3 : http://bilgitara.com/turkiye-ve-dunyada-akilli-binalar/

 Jake Muzzin Jersey

2 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Use references academic writing
Affitti case sorbolo
Resume writing services melbourne reviews for
Assignments on team building
Postgraduate personal statement lseek
Editing common app essay after submission
Ap lit poetry essay questions and poems
Tonalpohualli mathesis tolteca restaurant
What does family means to you essay
Anti emetics classification essay
Eugene smith photo essays on world

Strfind case sensitive matlab functions

Synthesis of zns bahamas live

Case study on the nervous system

Cyprodinil efsa conclusion words

The gaia hypothesis states that earth is a

Sohaila abdul ali essay about myself

Essay on case study for student analysis of data

Cross coupling reactions in organic synthesis software

Thesis on the alamo