Afrikaya Yardım Edin

Türk Milleti Afrikadaki aç insanlar için elini uzatt?.K?z?lay ve Diyanet ??lerinin ba?latt??? kampanyalarla bir sms ile Afrikadaki aç bir çocu?u doyurabiliyorsunuz.Ramazan ay?n?n da denk gelmesi özelli?iyle Türk insan? yine cömertli?ini gösterdi.Sadece Diyanet ??lerinin kampany?s?nda 4 günde 200 bin sms at?larak 1 milyon TL topland?.Afrika Boynuzu denilen co?rafi bölgede bulunan Somali, Cibuti, Etiyopya ve Kenya’da 11 milyon insan kurakl?k nedeniyle ölümün k?y?s?nda. 20 y?ld?r iç sava? yüzünden açl?k ve yoksullukla ya?am mücadelesi veren Somali halk?, ?imdi de kurakl???n getirdi?i k?tl?kta ölümle pençele?iyor. Birle?mi? Milletler 20 Temmuz 2011’de Somali’nin güney bölgesinde yer alan, Kuzey Bakool ve A?a?? Shabelle bölgelerinde k?tl?k ilan etti. BM’ye göre gerekli müdahalenin yap?lmamas? halinde birkaç ay içinde ülkenin kuzeyindeki di?er bölgelerde de k?tl?k ilan edilecek. Açl?ktan Somali nüfusunun yar?s? yani 3.7 milyon ki?i etkilendi. Kurakl?ktan Somali’nin en çok a?a?? Shabelle, orta ve a?a?? Juba, Bay, Bakool, Benadir, Gedo ve Hiraan bölgeleri etkileniyor. Bu bölgelerde yakla??k 310 bin çocukta akut beslenme bozuklu?u tespit edildi. Dengesiz beslenmeye ba?l? be? ya? alt? çocuk ölümlerinin oran? her geçen gün art?yor. Öte yandan Somali gibi kom?ular? Kenya, Etiyopya ve Cibuti’de de alarm zilleri çal?yor.Bizim milletimiz bu tür konularda cidden cömert.?n?allah yapt???m?z yard?mlarda ihtiyaç sahiplerine ula??r.

Her Evden Bir Fitre Bir ?ftar Afrika’ya(Diyanet ??leri)
Diyanet ??leri Ba?kanl??? Ramazan ay? etkinlikleri çerçevesinde büyük bir kampanyaya imza at?yor.
“Her Evden Bir Fitre Bir ?ftar Afrika’ya” kampanyas? ile Afrika’da ya?ayan insanlara yard?m elini uzatacak olan Diyanet ??leri Ba?kanl???, Ramazan’?n bereketini, heyecan?n? ülke olarak tüm dünya insanlar? ile payla?man?n projesini hayat geçiriyor.
Kampanyay? Ankara Atatürk Kapal? Spor Salonunda bas?na tan?tan Diyanet ??leri Ba?kan? Prof. Dr. Mehmet Görmez, kampanya hakk?nda ?unlar? söyledi;
“Dünyan?n hangi kö?esinde olursa olsun insana yard?m eli uzatmak, çok uzaklarda da olsalar birileri açken tok yatmamak, insanl???n birlik ve dirli?i için elimizdeki nimetleri payla?mak ve mesafeleri hiçe sayarak gönül köprüleri kurmak için bir kampanya ba?latm?? bulunuyoruz.”
Kampanyan?n Ramazan ay? ve oruç ibadetinin insanlara kazand?rmak istedi?i yüksek de?erleri bir nebze de olsa hayata geçirmesini arzulad?klar?n? ifade eden Diyanet ??leri Ba?kan? Görmez, konu?mas?n?n devam?nda kampanya ile ilgili ?u sözleri söyledi;
“Dünyan?n en fakir k?tas? olan Afrika’da 40 milyonun üzerinde insan?n kronik açl?k tehlikesiyle kar?? kar??ya kald???, her üç Afrikal?dan birinin yetersiz beslendi?i, bu y?l Do?u Afrika ülkelerinin son 60 y?l?n en büyük kurakl???n? ya?ad???, özellikle Somali, Etiyopya, Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi’de de etkisini gösteren bu kurakl???n ba?ta çocuklar olmak üzere binlerce insan?n ya?am?n? tehdit etti?i hepimizce bilinmektedir.
Ba?kanl???m?z?n Türk Diyanet Vakf? ile ortakla?a ba?latt??? “Her Evden Bir Fitre Bir ?ftar Afrika’ya” adl? bu kampanya ile Ramazan’?n bereketini karde?lerimizle payla?m??, fitrelerimizin en az?ndan bir tanesini bir ki?ilik iftar?n masraf?n? göndermek suretiyle Afrika’da açl?k tehlikesi ile kar?? kar??ya kalan karde?lerimize bir lokma ekmek, bir yudum su ikram etmi? olaca??z.

1 A?ustos’tan itibaren ba?layacak olan uygulama ile bütün operatörlerden AFRIKA yaz?p 5601’e gönderilecek olan SMS’ler 5 TL kar??l???nda olacak, 3 SMS gönderildi?inde bir fitre bir iftar paras? verilmi? olacakt?r. Ümit ediyoruz ki fitrelerimiz ve iftarlar?m?z uzaklarda hayata tutunmaya çal??an canlara ab-? hayat olacakt?r”.

Afrika Açl?k Çekiyor Türk K?z?lay? Yard?ma Ko?uyor(K?z?lay)
Hay?rsever Türk halk?n?n yard?m elini dünyan?n dört kö?esine ula?t?ran Türk K?z?lay?, ?imdi de Afrika’ya insani yard?m ula?t?rabilmek için bir kampanya ba?latt?. Özellikle son y?llarda gerçekle?tirdi?i yurtd??? insani yard?m çal??malar?yla, sadece ülkemizin de?il uluslararas? kamuoyunun da takdirini kazanan Türk K?z?lay?, kurakl?k ve açl???n pençesinde can çeki?en Afrika’ya da duyars?z kalm?yor.
?htiyaca göre Afrika k?tas?ndaki yard?m çal??malar?n? sürekli olarak devam ettiren Türk K?z?lay?, son dönemde ya?anan kurakl?k ve neticesindeki açl?k tehdidinin açt??? yaralar? sarabilmek için yard?m kampanyas? ba?latt?. “Afrika Açl?k Çekiyor Türk K?z?lay? Yard?ma Ko?uyor” ve “Haydi Türkiye Afrika ?çin ?yilik Kandillerini Yakal?m” sloganlar?yla yürütülecek olan yard?m kampanyas? ile hay?rsever halk?m?zdan, yard?m ellerini Afrika’ya uzatmalar? isteniyor.
Türk K?z?lay? Genel Ba?kan? Tekin Küçükali, “?nsanl???n ortak utanc? olarak nitelenebilecek bu sefaletin bir an önce ortadan kald?r?lmas? için insanl??? ortak vicdan?n?n hepimize yükledi?i sorumluluklar oldu?una inan?yoruz. Dünya’n?n neresinde bir afet ya?an?yorsa oraya hiçbir ayr?m gözetmeden Anadolu insan?n?n tarifsiz merhamet duygusunu ta??yan Türk K?z?lay?, ba?ta Somali ve Kenya olmak üzere her türden sömürünün kurban? olan Afrika’ya da elimizi uzatmak için halk?m?z?n deste?ini bekliyoruz” diyerek ça?r? yapt?.

Yerel Al??kanl?klara Özel G?da Kolisi
Türk K?z?lay? her insani yard?m operasyonunda oldu?u gibi Afrika’ya yard?m kampanyas?nda da bölge halk?n?n ihtiyaçlar?n? önceden tespit etti. Bunlar?n aras?nda g?da, hijyen ve sa?l?k malzemeleri öne ç?k?yor. Afrika’ya gidecek g?da kolisi de bölge halk?n?n tüketim al??kanl?klar? dikkate al?narak haz?rlan?yor. G?da kolisinde nohut, mercimek, pirinç, makarna, yarma bu?day, bitkisel ya?, bebek mamas? ve süt tozu bulunuyor.

Türk K?z?lay? Ba??? Yöntemleri
Yard?m kampanyas? hakk?nda detayl? bilgi almak ve ba???ta bulunmak isteyen vatanda?lar?m?z, Türk K?z?lay?’n?n ücretsiz bilgi ve ba??? hatt? olan 168’i arayabilecekler. Yard?mseverler, kampanya için özel olarak aç?lan banka hesap numaralar?ndan ve Türk K?z?lay?’n?n resmi internet sitesi, www.kizilay.org.tr adresine girerek ba???ta bulunabilecekler.

Banka: Tüm Bankalardaki Türk K?z?lay? Hesab?,

?nternet: http://secure.kizilay.org.tr ,

Telefon: 168 Ba??? ve ?leti?im Hatt?,

PTT: 2868 Numaral? Türk K?z?lay? Posta Çeki,

K?z?lay: Tüm ?ubeler .

SMS yoluyla: Tüm operatörlerden 2868’e bo? mesaj atarak 5 TL’lik ba??? yap?labilir.

Türk K?z?lay? Mutfak Seti+G?da Kolisi ba???? için: 200 TL’lik ba??? ile 5 ki?ilik bir ailenin bir ayl?k ihtiyaçlar? kar??layabilirsiniz.

Ayr?ca her türlü ayni ba??? için 168 ücretsiz ba??? hatt?m?zla irtibata geçebilirsiniz. Marcus Sherels Womens Jersey

2 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir