Kumpas Nasıl Okunur?

Kumpas, hassas ölçüm aletidir. Ölçüm hassasiyetine, ölçüm ?ekline göre çe?itleri bulunur. Derinlik kumpas?, delik kumpas? vs. gibi çe?itleri vard?r ama tümünün ölçüm sistemleri ayn?d?r ki çenesi aras?nda kalan k?sm? ölçen, sürgülü bir alettir. ?ekli, kabaca boru anahtar?n? and?r?r. Bir sabit cetvel üzerinde gezen hareketli bir parçadan olu?ur. Gezen k?sm?na verniyer ad? verilir. Birçok sektörde kullan?l?r. Hassasiyeti, yap?lan i?e göre de?i?ir.Sürgünün üzerinde hareket etti?i cetvelde 0’dan ba?lamak suretiyle kumpas boyunca rakamlar vard?r.ölçümler milimetre ve inç cinsindendir. Her minik çizgi bir geldi?idir. Diyelim ki 10 milimetre sonra iki çizgi daha bulunmaktad?r. Bu demektir ki ölçtü?ünüz parça 12 milimdir. A?a??da yapm?? oldu?um görsel kumpas ölçüm animasyonu ile deneyerek çal??ma prensibini anlayabilirsiniz.

Not : Program? ba?latt?ktan sonra yukar?da ç?kan “Anlat?m ?çin Buraya T?klay?n” a bas?p ad?mlar? takip etmeniz anlaman?za yard?mc? olacakt?r.

Kumpas Okuma Program?

Daha fazla ?çerik ve mühendislik payla??mlar? için sitemize kay?t olup forumdan mühendislik bölümünü takip edin.
 Tyler Kroft Jersey

12 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir