40 Çeşit Meyve Bulunan Ağaç !!!

40 Meyveli A?aç !

Amerika’da Sanat Profesörü olan Sam Van Haken a??lama yöntemiyle 40 çe?it meyve veren bir a?aç yeti?tirdi. Çocukken ailesiyle birlikte bir çiftlikte yeti?mi? olan Van Haken, 40 rakam?n?n u?runa inananlardan. Profesör bu nedenle eski ve yerli, ticari manada de?ersiz olan, çekirdekli meyveleri tercih etmi?. Çünkü art?k piyasadaki meyvelerin, parasal nedenlerden dolay? zamanla çe?itlili?ini yitirdi?ini söylüyor.

Van Haken’in hayali, bütün Amerika boyunca kendi yeti?tirdi?i bu rengârenk a?ac? dikmek.

40 Meyveli A?aç ’ta kay?s?, ?eftali, nektar, erik ve kiraz gibi meyveler yeti?irken, dört mevsim pembe ve morun rengârenk harman?n? yans?t?yor.

Bu zamana kadar a??lama i?lemi ile tek a?açtan birden fazla meyve elde edildi?i birçok ki?i taraf?ndan zaten bilinir. Peki, bir a?açtan tam 40 farkl? meyve al?nabilir oldu?unu söylesek ? Mesleki deneyimde oldukça tecrübeli olan Sam Van Aken adl? ki?i, gerçekle?tirmi? oldu?u melez a?aç ile bu durumu gerçe?e dönü?türdü ve ortaya böyle bir “A?ure A?ac?” ç?kt?.

Syracuse Üniversitesi Sanat profesörlerinden Van Aken, bir çiftlikte büyümü?. Sanatç?l?kla sürdürdü?ü ya?am?nda edindi?i bilgileri aile çiftli?inde ö?rendikleriyle birle?tirince, 40 meyveli bu ?a??rt?c? a?ac? geli?tirmesi mümkün olmu?.

2008 y?l?nda, New York Eyaleti Zirai Ara?t?rma ?stasyonu’ndaki bir meyve bahçesinin ödeneksizlikten kapanaca??n? ö?renen Van Aken, atal?k, antika ve yerli meyve çe?itlerinin yeti?tirildi?i ve kimi a?açlar? 150-200 ya??nda olan bu bahçenin kapanmas?n?n bu eski ve az bulunur meyve çe?itlerinin de yok olmas? anlam?na gelece?ini bildi?inden, meyve bahçesini sat?n alm??. Sonra da, de?i?ik a?aç türlerini tek bir a?aç gövdesine a??lamak üzere çal??maya ba?lam??.

silikon_vadisi_kirk_cesit_meyve_veren_agac_1  Belkide Seri Üretime Geçirilecek

250 de?i?ik çekirdekli meyve ile çal??an Van Aken, her birinin çiçeklenme dönemini bir zaman dizgesine yerle?tirip bir kaç tanesini anaç a?ac?n köklerine a??lamakla ba?lam?? i?e… Anaç iki ya??na geldi?inde, bu kez degöz a??lar?na ba?lam??. Durgun göz a??s?nda, bir meyve a?ac?ndan gözü olan bir dal parças? al?n?p anaca eklenir, bantlan?r ve k??? uyuyarak geçirir. E?er a?? ba?ar?l? olursa, ertesi ilkbaharda, göz uyand???nda dal budan?r ve a??l? parça büyüyerek yeni meyve dal?n? olu?turur.

Yakla??k be? y?l sonra, Van Aken ilk “40 meyve” a?ac?n? tamamlam??. Dünya üzerinde ?imdilik sadece 16 adet bulunan, tam 40 farkl? meyve verebilen bu a?aç, senenin büyük ço?unlu?u di?er a?açlar gibi görünüyor. Fakat ilkbahar aylar?nda, size pembenin ve k?rm?z?n?n 50 tonu dedirtecek kadar güzellikte renkleriyle bahar?n habercisi oluyor. Yaz sonunda ise 40 farkl? çekirdekli meyve hasad? vermeye ba?l?yor.

Sam Van Aken verdi?i röportajdagördü?üm ilk ve önemli sanat eseri olabilecek a?aç” diye tan?ml?yor bu a?açlar?. Fakat bu demek de?il ki, Van Aken’?n ya?ayan sanat eserleri hem a?ç?l?k hem de tar?m?n ilgi alan? de?il.
silikon_vadisi_kirk_cesit_meyve_veren_agac_3

“Proje evrildi?inde ve geni?ledi?inde daha farkl? amaçlar edinmeye ba?lad?” diyenVan Aken ayr?ca, “40 meyveli a?ac? elde etmeye çal???rken ki çabalar?m?zda ?unu fark ettim ki, pek çok sebepten dolay? ki buna sanayile?me ve tek türlü tar?m?n da dahil oldu?u nedenlerden dolay?, besin üretiminde çe?itlili?i kaybetmekteyiz. Bize kalan bu antik miras ve daha az ticari kayg?lar? olan yerel çe?itlilik gün geçtikçe kaybolmakta.” diyor.

Asl?nda her bir a?aç, buna kay?s?, erik, ?eftali, nektarin, kiraz ve bademin de dahil oldu?u 40 farkl? meyve vermekte. Van Aken bitkiler aras? uyumluluk ve çe?itlilikten dolay? bu projeyi seçmi?. ?imdi bu a?açlar müzelerde, topluluk merkezlerinde, özel sanat koleksiyonlar?n?n içinde, ülkenin her bir taraf?nda ziyarete aç?k. Newton, Massachusetts; Pound Ridge, New York; Short Hills, New Jersey; Bentonville, Arkansas ve San Jose, Kaliforniya’da 40 meyve veren bu a?açlar? görmek mümkün. A?açlar iki senede bir budan?yor.

Bu a?açlar?n en iyi taraf? ise, a?açlar?n hem meyve çe?idi hem de meyve miktar? bak?m?ndan mükemmel olmas?. Üstündeki meyvelerin hepsini ne yapaca??n?z? bilemedi?iniz bir meyve a?ac? yerine, çe?it çe?it meyvesini azar azar toplayabilece?iniz bir a?aç. Üstelik, meyveler farkl? zamanlarda olgunla?t??? için,Temmuz’dan Ekim’e meyve toplamay? sürdürebiliyorsunuz.
silikon_vadisi_kirk_cesit_meyve_veren_agac_2 Nick Holden Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Movie review sample essay for college
Logos ethos pathos example essay for scholarship
Postmodernism nursing philosophy essays
Anti fast-food essay for kids
Dishonesty short essay for kids
Freepbx trixbox comparison essay
Essays editorials for teens
Cuban missile crisis essay analysis questions
Wife definition essay on friendship
Cal state application essay prompt
Nature as a teacher essays online

Interesting topics to write about for college essay

Temple of dendur essays

Myriostoma coliforme classification essay

Title basketball essay for kids

Seanfhocail for essays on success

The country i would like to visit most essays

College essay sample introductions of people

Burrowing bettong classification essay

Robert h smith mba essays sample