3 Boyutlu Yazıcı Nedir Gelecekte Bizlere Ne Tür Şanslar Sunar ?

3 Boyutlu Yaz?c?lar Hakk?nda Geni? Bilgi

Fiyatlar? ucuzlayan ve evlere bile giren 3D yaz?c?lar art?k daha kabiliyetli. Bu teknolojinin nas?l çal??t???n?, geldi?i noktay? ve gelece?i…

Öncelikle 3 boyutlu yaz?c?lar hakk?nda teknik bilgi verelim.

3 Boyutlu Üretim Nedir?
3 boyutlu üretim, masaüstü imalat yada ingilizce “additive manufacturing” katk?sal üretim olarak da bilinen bir üretim yöntemidir. H?zl? prototipleme olarak bilinen bu teknolojide 3 boyutlu bilgisayar tasar?m? gerçek bir objeye dönü?türülür. eskort 3 boyutlu say?sal model STL format?na dönü?türülür ve 3D yaz?c?ya gönderilir. 3D yaz?c? katman katman in?a ederek gerçek objeyi olu?turur.

3 Boyutlu Yaz?c? Teknolojileri
3 Boyutlu yaz?c?lar birçok farkl? teknoloji kullanabilirler. Teknolojiler aras?ndaki farkl?l?klar genellikle katmanlar?n nas?l olu?turuldu?u ile alakal?d?r. 3D yaz?c?lar?n kulland??? baz? teknojileri s?ralamak gerekirse,  Seçici Lazer Sinterleme – SLS (Selective Laser Sintering), FDM (Fused Deposition Modelin), Stereolithograhpy en çok kullan?lan 3D yaz?c? teknolojileri aras?ndad?r.

3 Boyutlu Yaz?c?lar Nas?l Çal???r?

FDM_by_Zureks3D yaz?c? teknolojileri birçok farkl? teknolojiyi bir arada sunar. Bu teknolojiler, fused deposition (bile?imli y??ma), lazer sinterleme, polimer kurleme gibi s?ralanabilir. Yayg?n kullan?ma ve farkl? tasar?ma sahip olsa da temelde en çok kullan?lan teknoloji “fused deposition modeling” tekni?i ile çal??an cihazlard?r. Bu teknikte bilgisayarda 3 boyutlu modeli bulunan cisim 2 boyutlu katmanlar halinde y???larak 3 boyutlu ürün elde edilir. Bu prosesi gerçekle?tirmek ise günümüz makine imalat sektöründe hiç de zor de?il, ihtiyac?n?z olan ?eyler 3 eksenli bir cnc ve kontrol kart?; bu kontrol kart? ve cnc  ile ileti?imde olabilecek bir yaz?l?m ve malzeme y??ma özelli?ine sahip bir tak?md?r.

FDM bir yaz?l?m prosesi ile baslar, yaz?l?m STL format?ndaki modelleri matematiksel olarak katmanlara ay?r?r ve bu katmanlar? üst üste in?a etmek üzere 3 eksenli cnc kontrollü bir cihaza gönderir. Genellikle termoplastik malzemeler kullan?l?r. Termoplastik malzemeler thermoset malzemeler ile kar??la?t?r?ld???nda defalarca eritilebildikleri ve belirli s?cakl?k aral???nda s?v?la?abildikleri için bu teknoloji için oldukça uygun malzemelerdir.

Termoplastik malzemenin düzgün bir ?ekilde y???labilmesi için erime s?cakl???na ?s?t?lm??  bir nozuldan ekstrude edilmesi gerekmektedir. Bu nozul bilgisayar tarafinda konrol edilerek parça geometrisini simule edecek ?ekilde hareket ettirilir ve termoplastik malzemenin y???lmas? ile beraber parça 2 boyutlu katmanlar halinde tablaya y???l?r ve üretilmi? olur.

Bu proses günümüzde en çok h?zl? prototipleme ve 3 boyutlu yaz?c? alanlar?nda kullan?lmaktad?r. 3d printing, 3 boyutlu üretim, 3d yaz?c? olarak da bilinir.

3 Boyutlu Yaz?c?lar?n Kullan?m?

Özel bir ürün olan XK124, camdan malzemeleri üç boyutlu olarak basabiliyor. Mesela evde k?r?lan barda??n di?er e?inden üç boyutlu modelleme yapt?n?z. Bilgisayar? 3 boyutlu yaz?c?ya ba?lad?n?z ve yazd?r komutunuz verdiniz. 30 dakika sonra evdeki tak?m?n ayn?s? bir barda?a sahipsiniz.

 Brenden Dillon Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir