2016 Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için son gününüz

2016 Sözle?meli ö?retmenlik ba?vurular? için son gününüz

505

MEB’e yap?lacak 15 bin kontenjanl? 2016 sözle?meli ö?retmen atamas? için ön ba?vuru süresi bugün doluyor. Adaylar?n atama için gerekli mülakata kat?lmalar? için bugün ön ba?vurular?n? tamamlamas?, ard?ndan da ba?vuru s?ras?nda kendilerine belirtilen tarihe kadar Milli E?itim Müdürlüklerine giderek ö?retmen atama ba?vurular?n? onaylatmalar? gerekiyor.

2016 2017 Ö?retmenlik ön ba?vurular? bugün son buluyor. FETÖ’nün darbe giri?imi sonras?nda ba?lat?lan kamu temizli?i, y?llarca sorular? çalan bu örgüt taraf?ndan hakk? yenildi?i için atanamayan ö?retmenler için umut kap?s? olmu?tu. Bu kapsamda Sözle?meli ö?retmen olarak kamuda 15 bin ö?retmen atamas? yap?larak 2016-2017 E?itim Ö?retim y?l?nda göreve ba?lamalar? sa?lanacak.

BA?VURULAR 15 B?N Ö?RETMEN ATAMASI ?Ç?N

Milli E?itim Bakanl???’n?n aç?klad??? bilgilerle önce daha önce KPSS’ye girmi? ve elinde geçerli Alan s?nav? sonuçlar? olan ö?retmenler ba?vurular?n? tamamlad?. Eylül ay? itibar?yla da bu y?l KPSS alan s?nav?na girenlerin ö?retmen atamas? için ön ba?vurular? ba?lad?. Söz konusu ba?vurular sonras?nda çe?itli bran?larda tam 15 bin ö?retmenin atamas? yap?lacak.

BA?VURUDA SON GÜN

MEB’in duyurdu?u 2016 sözle?meli ö?retmen atamas?na ba?vurabilecek olan Alan s?nav? sonucu sahibi ve KPSS atama puan? 50’nin üzerinde olan ö?retmenlerin ön ba?vurular?n? tamamlamalar? için bugün (8 Eylül 2016) son gün.

BA?VURUSUNU TAMAMLAYAN M?LL? E??T?M MÜDÜRLÜ?ÜNE ONAYLATMALI

Ba?vurusunu internet üzerinden tamamlayan ö?retmenlerin atama için gerekli sözlü mülakata kat?labilmek için ön ba?vuru s?ras?nda belirtti?i ilçenin Milli E?itim Müdürlü?üne ba?vurusunu onaylatmas? gerekiyor. Ba?vuru onay? sonras?nda mülakat tarihinde istenilen yerde olacak ö?retmenlerden 60 puan? geçenler 2016 sözle?meli ö?retmen atamalar?nda yeni görev yerlerine ihtiyaca göre puan s?ralamas? dikkate al?narak atanacak.

 Trumaine Johnson Jersey

Bir Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Do you like my homework
Convex optimization homework solutions
Finance cover letter mergers and inquisitions
Northstar middle school homework hotline st
Proquest umi dissertation search
Math homework help online tutors for kids
Uri treisman dissertation proposal example
Albuquerque homework helpline new york
Thesis statement examples for definition essays topic
Case study on shopping mall in delhi
Plain english movement in legal writing courses

Kaya oakes essay writer

Chess ratings and titles for essays

Bhikusa papers pvt ltd nashik municipal corporation

Vato loco forever essay format

Lernaea cyprinacea classification essay

Mukhtar essay format

Bcaa research results for aspartame

Kindness is like a boomerang essays

Wallpaper de super smash bros melee glitches