1 milyar Android kullanıcısı tehlike altında

1 milyar Android kullan?c?s? tehlike alt?nda

1 milyar Android kullan?c?s? tehlike alt?nda

Android platformuyla ilgili yeni yay?nlanan güvenlik raporu tehlike oldu?unu aç??a ç?kard?

Check Point (CP) isimli güvenlik ?irketinin ara?t?rmac?lar? taraf?ndan yay?nlanan rapora göre yakla??k 1 milyar Android cihaz tehlike alt?nda bulunuyor. Qualcomm’un Snapdragon yongalar?nda ortaya ç?kan güvenlik ihlali, kötü niyetli ki?ilere esnek bir kontrol imkan? sa?l?yor.

Aç?k tam olarak nedir?

Check Point’in ara?t?rmac?lar?ndan Adam Donenfeld, Def Con  güvenlik ihlalinden söz etti. Asl?nda dört güvenlik aç??? var ve bunlar Quadrooter(qdr) olarak adland?r?l?yor. Quadrooter k?saca sald?rgan?n çe?itli komutlara eri?mesini sa?l?yor, bu durumda ise kurban ki?inin herhangi bir izni veya haberi de olmuyor.

Hacker e?er Quadrooter’daki aç?klardan birinden ba?ar?yla yararlan?rsa, root eri?imi kazanabilir. Böylece Android cihazda mikrofon ve kamera dahil olmak üzere, veriler ve donan?m üstünde kontrol sa?layabilir.

Güvenlik yamas? ne durumda?

Birçok cihaz Quadrooter tehdidi ile kar?? kar??ya. Check Point ço?utelefon üreticisinin savunmas?z cihazlar? oldu?undan bahsetti.Google Nexus 5X, Nexus 6, Nexus 6P, HTC One M9, HTC 10, Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge bunlardan baz?lar?. “En güvenli Android telefon” olarak lanse edilen BlackBerry DTEK50 de ?u anda savunmas?z durumda.

Qualcomm sözcüsü nisan ve temmuz sonu aras?ndaki periyotta mü?terileri ve i? ortaklar?yla gerekli yamalar? payla?t???n? söyledi.Google, ayl?k güvenlik güncellemeleri ile baz? kusurlar? kapatt?. Buna ra?men halen sabit olan bir güvenlik ihlali daha var. Google, dördüncü son kusurun yakla?makta olan eylül güncellemesi ile düzeltece?ini onaylad?. Di?er üreticilerin de Qualcomm’dan ald??? yamalarla k?sa süre içinde kendi telefonlar?ndaki aç?klar? kapatmas? bekleniyor.

 Frans Nielsen Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir